PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Epistemologie a metodologie společenských věd - JSM551
Anglický název: Epistemology and metodology of social sciences
Český název: Epistemologie a metodologie společenských věd
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Neslučitelnost : JSM004, JSM007
Je neslučitelnost pro: JSM007, JSM004
Anotace
Stáhněte si platný sylabus V SEKCI SOUBORY

Kurz nově propojuje dvě klíčové oblasti sociální vědy: oblast obecné metodologie a oblast filosofie sociální vědy (s primárním důrazem na epistemologické problémy). Kurz sleduje jednak historické formování sociologie jako vědecké (výzkumné) disciplíny, jednak současný vývoj oboru v podmínkách nových režimů vědění. Druhá část kurzu k metodologii je koncipována jako dialog či diskuse mezi různými paradigmaty a metodologickými přístupy. Klade důraz na hledání argumentů a na obhajobu jednotlivých metodologických řešení v historii sociálního a sociologického výzkumu. Kurz se opírá o klasické texty a významné projekty v historii výzkumu. Kurz je určen pro magisterské studium sociologie. Je vhodný také pro postgraduální doktorandské studium sociologie nebo VSP. 

Přednášky EPISTEMOLOGIE - ÚNOR AŽ 1/2 DUBNA (dr. Jan Balon)
Přednášky METODOLOGIE - DUBEN A KVĚTEN (prof. Jeřábek)Poslední úprava: Jeřábek Hynek, prof. PhDr., CSc. (06.02.2024)
Literatura

Povinná literatura:

Abel, T. „The Operation Called Verstehen“, American Journal of Sociology, roč. 54, 1948, s. 211–218.

Camic, C., Gross, N., „The New Sociology of Ideas,“ in: J. R. Blau (ed.), Blackwell Companion to Sociology, Blackwell Malden, MA 2001, s. 236–49.

Fleck, L. Genesis and Development of a Scientific Fact. Chicago: University of Chicago Press, 1979, s. 38–51.

Haraway, D. „Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective.“ Feminist Studies, roč. 14, č. 3., 1988, s. 575–599.

Holmwood, J. „Feminism and Epistemology: What Kind of Successor Science?“ Sociology, roč. 29, č. 3, s. 411–428.

Jeřábek, H.: Merton a Lazarsfeld: spolupráce sociologické teorie s empirickým výzkumem. Sociológia, 44, 2012, č.1, s. 62-82.

Kuhn, T. S. Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikumené, 1996.

Lazarsfeld, P.F. (1941): The Interpretation of Statistical Relations as a Research Operation” In: Lazarsfeld-Rosenberg (eds.): The Language of Social Research. A Reader in the Methodology of Social Research. New York, The  Free Press 1955, pp. 115-125.

Rorty, R. Filosofie a zrcadlo přírody. Kap. 3. „Idea teorie poznání.“ Praha: Academia, 2012 s. 129–159.

Smith, R.B.: Cumulative Social Inquiry. Transforming Novelty Into Innovation. New York: The Guilford Press 2008, zejména kapitoly 1 až 3, s. 17-141.

Taylor, Ch. „Interpretation and the Sciences of Man“, Review of Metaphysics 25 (1), 1971, s. 3–51.

Whyte,W. F. (1993): Street Corner Society. Chicago, Chicago University Press. 4th ed., Chapter 1 and Appendix A, s. 3-51 a 279-325.

 

 

Doporučená literatura:

Blumer, H.: Sociological analysis and the “variable”. ASR, 1956, 21, 6, 683 – 690.

Camic, C., Gross, N., Lamont, M., „Introduction: The Study of Social Knowledge Making,“ in: C. Camic, N. Gross, M. Lamont (eds.), Social Knowledge in the Making, University of Chicago Press, Chicago 2011, s. 1–40.

Daston, L., P. Galison. „The Image of Objectivity.“ Representations, roč. 0, 0, č. 40, Tematické číslo: Seeing Science, 1992, s. 81–128.

Gibbons et al. „Evolution of Knowledge Production“, In: The New Production of Knowledge, London: Sage, 1994, s. 17–45

Harding, S. „Feminism Confronts the Sciences: Reform and Transformation“. In: Whose Science? Whose Knowledge? New York: Cornell University Press, 1991, s. 19–51.

Jeřábek, H.: Chapter 5 Paul Lazarsfeld’s Unorthodox Innovations in the Methodology of Social Research, pp. 123-145. In: Jeřábek – Soukup, P.: Advanced Lazarsfeldian Methodology. Praha, Karolinum 2008.

Jeřábek, H.: Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu. Praha, Karolinum 1998, pp. 52-57, 77-85 a 98-103.

Lazarsfeld, P.F. – Marie Jahoda a H. Zeisel: Marienthal. Brno, MU 2013

Outhwaite, W. „Concepts of Science.“ In: Concept Formation in Social Science. New York, Routledge, 2011 s. 5–24.

Seidman, S. „Deconstructing Queer Theory or the Under-Theorization of the Social.“ In: Social Postmodernism: Beyond Identity Politics (Linda Nicholson, Steven Seidman eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 1995, s. 116–141.

Somers, M. R., „Where is Sociology After the Historic Turn? Knowledge Cultures, Narrativity, and Historical Epistemologies“, in: T. J. Mcdonald (ed.), The Historic Turn in the Human Sciences, University of Michigan Press, Ann Arbor 1996, s. 53–90.

Turner, S. „What Are Disciplines? And How is Interdisciplinarity Different?“ In: Practising Interdisciplinarity (P. Weingart, N. Stehr eds.). Toronto: University of Toronto Press, 2000, s. 45–65.

Winch, P. Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Kap. 1. „Filosofické souvislosti“. Brno: CDK, 2004, s. 17–48.

Poslední úprava: Jeřábek Hynek, prof. PhDr., CSc. (31.01.2022)
Sylabus -

1

EPISTEMOLOGIE  A  METODOLOGIE  JSM551

Prosím seznamte se s kompletním sylabem

stáhněte si platný sylabus v sekci  SOUBORY 

JEN   Témata přednášek:

 1. 20.2. 2024 úvodní – povinná – rozdělení témat

V druhé polovině semestru se kurs věnuje vybraným epistemologickým problémům (vyučuje Jan Balon). Zaměřuje na historické i současné způsoby pojímání vědění v sociálních vědách. Shrnuje relevantní filosofické a metateoretické debaty a ukazuje, v jaké podobě vstupovaly do dobových představ o utváření sociálního vědění. Cílem kursu je analyzovat klíčové historické přístupy ke strukturaci vědeckého poznání a zasadit je do současného kontextu úvah o proměnách vědecké práce v podmínkách nových režimů vědění.

 1.   Vědecké poznání jako filosofický problém
 2.   Jak se vytváří vědecký fakt?
 3.   Mezi vysvětlením a porozuměním: Pozitivistické, antipozitivistické a postpozitivistické koncepce sociální vědy
 4.   Epistemologie a historický obrat v sociálních vědách
 5.   Feministická epistemologie, standpoint a queer theory
 6.   Jak se vytváří sociální vědění? Opouštění objektivity a ne/nalézání interdisciplinarity: Současné debaty o proměnách sociálních věd

Účelem DRUHÉ části kurzu (vyučuje prof. Hynek Jeřábek) je seznámit studenty s vybranými obecnými postupy metodologie sociologického výzkumu. Kurz klade důraz na metodologické principy, rozhodovací procesy, diskusi paradigmat, kombinaci kvalitativních a kvantitativních metodologických přístupů. Rozdíly jednotlivých přístupů a jejich jednostrannosti jsou diskutovány v podobě kritiky a odpovědi na ni.

 1.  Teorie a empirie v sociologickém výzkumu
 2.  Analytické paradigma – Rozbor metodologických principů survey analysis a modelu elaborace.
 3.  William F. Whyte a jeho nástin principů zúčastněného  pozorování a  partici-pačního výzkumu. Diskuse o Whytově Street Corner Society a jeho metodologii a etice výzkumu.
 4.  Obecně metodologická diskuse o měření v sociologii.
 5.  Kombinace kvalitativních a analytických (kvantitativních) metod a výhody smíšené strategie výzkumu.
 6.  Předpoklady a podmínky kumulativní sociologie.

 

Poslední úprava: Jeřábek Hynek, prof. PhDr., CSc. (06.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK