PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Seminář k diplomové práci I. - JSM528
Anglický název: Diploma seminar
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2015
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/16 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 45 (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Vyučující: MUDr. Petr Háva, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D. (07.09.2017)

Povinný kurz, který je určen pro studenty druhého ročníku magisterského studia Veřejná a sociální politika, v kombinované formě studia. Diplomový seminář I uvádí studenty do základů procesu psaní akademického textu formou diplomové práce. V rámci semináře I jsou studentům představeny formální náležitosti diplomových prací na FSV. Studenti jsou seznámeni se strukturou diplomové práce a postupy při jejím psaní vč. možných rizik a „slepých uliček“ zahrnujíc též ukázky (ne)úspěšně řešených prací na Katedře veřejné a sociální politiky (KVSP). V semináři jsou studenti dále seznámeni se základními výzkumnými designy a metodologickými postupy využitelnými pro plánování a provedení vlastního výzkumu pro diplomovou práci.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D. (07.09.2017)

Cílem diplomového semináře I je získání základních znalostí o principech psaní resp. charakteristikách akademických textů a dále osvojení si praktických dovedností využitelných při plánování a samotném psaní diplomové práce.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D. (07.09.2017)

Drulák, P. a kol. 2008. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál.

Kozlová, L., Kuberová, V. 2009. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně-sociální fakulta.

Kubátová, H. 2009. Rukověť autora diplomky. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta.

Silverman, D. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická příručka. Bratislava: Ikar.

Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Yin, R.K. 2009. Case study research: Design and methods. 3rd. ed. London: Sage.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D. (07.10.2017)

Seminář k diplomové práci I: sylabus

 

 Název předmětu

Seminář k diplomové práci I

Kód předmětu

JSM528

Typ předmětu

Povinný pro studijní obor Politologie a veřejná politika kombinovaná forma (VERASPK)

Podmínky pro zápis (prerekvizity)

Nejsou

Garant

prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Vyučující

Mgr. Jan Kohoutek, PhD.

Asistent

---

Rozsah výuky

16 hodin/semestr

Harmonogram výuky

Bloková výuka (4 bloky/semestr)

Místnost

J 3015, budova B, Jinonice

Počet kreditů

6

Semestr

zimní

Ukončení

zápočet

Výuku zajišťuje

Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky

Interní stránka kurzu (Moodle)

 https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=5516

 

1. Základní charakteristika kurzu

Tento povinný kurz je určen pro studenty druhého ročníku magisterského studia Veřejná a sociální politika, v kombinované formě studia. Diplomový seminář I uvádí studenty do základů procesu psaní akademického textu formou diplomové práce. V rámci semináře I jsou studentům představeny formální náležitosti diplomových prací na FSV. Studenti jsou seznámeni se strukturou diplomové prácea postupy při jejím psaní vč. možných rizik a „slepých uliček“ zahrnujíc též ukázky (ne)úspěšně řešených prací na Katedře veřejné a sociální politiky (KVSP). V semináři I jsou studenti dále seznámeni se základními výzkumnými designy a metodologickými postupy využitelnými pro plánování a provedení vlastního výzkumu pro diplomovou práci. Cílem diplomového semináře I je získání základních znalostí o principech psaní resp. charakteristikách akademických textů a dále osvojení si praktických dovedností využitelných při plánování a samotném psaní diplomové práce.

 

2. Obsah kurzu:

1.    Blok (říjen): základní charakteristiky kurzu, požadavky na diplomové práce na FSV, odborný akademický text, jeho využití, druhy diplomových prací a strukturace jejich obsahu. Diplomové práce na KVSP, klady a zápory.

2.    Blok (listopad): vymezení výzkumného problému, výzkumné designy a metodologie, výzkum pro diplomovou práci a jak jej provádět. Studentské úvodní prezentace.

3.    Blok (prosinec): teorie a empirie diplomových prací (základy). Hodnocení vybraných diplomových prací na KVSP. Úspěchy a problémy při realizaci vlastního výzkumu a psaní diplomové práce (demonstrace, diskuze).

4.    Blok (prosinec): Studentské prezentace kontextu tématu (vč. současného stavu) řešeného v jejich diplomové práci.

 

3. Podmínky pro splnění studijních povinností

Zápočet bude udělen za:

-          Úvodní prezentaci zvoleného tématu v rámci semináře (délka prezentace 7 min.) Termín: listopad.

-          Zpracování a odevzdání kontextového přehledu vztahujícího se k výzkumnému problému řešeného v diplomové práci (rozsah 5-6 normostran). Termín leden.

-          Prezentaci kontextového přehledu tématu/problému řešeného v diplomové práci během semináře (délka prezentace 10 min). Termín prosinec.

-          Aktivní účast na aktivitách semináře.

 

4. Výzkumná a studijní etika a pravidla chování

Vzhledem k tradici univerzity a povaze vyučovaných předmětů je na KVSP FSV UK kladen velký důraz na etické a odpovědné jednání všech studentů a vzájemný respekt. Etické a odpovědné jednání je nejen základem dobrých mravů ale též pracovních činností, na které studium připravuje.

Za výrazné porušení etiky se přitom považuje zejména:

a)      plagiátorství – tj. citace slov, dat či myšlenek bez přesného uvedení zdroje;

b)      manipulace s daty a informacemi (např. jejich úprava či arbitrární vytvoření);

c)      podvody jakéhokoli druhu.

Diskuse nad jakýmkoli tématem mají být vždy vedeny korektně a věcně bez osobních invektiv a s respektem k dalším lidem v diskusi. Porušení pravidel (např. jakékoli případy plagiátorství) se bude striktně řešit dle Disciplinárního řádu FSV UK (dostupný na https://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-220.html).

 

5. Kontakt a konzultace

 Po předchozí dohodě. E-mail kontakt: kohoutek.jan@post.cz

 

6. Doporučená Literatura

Drulák, P. a kol. 2008. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál.

Kozlová, L., Kuberová, V. 2009. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně-sociální fakulta.

Kubátová, H. 2009. Rukověť autora diplomky. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta.

Silverman, D. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická příručka. Bratislava: Ikar.

Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Yin, R.K. 2009. Case study research: Design and methods. 3rd. ed. London: Sage.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK