PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metody analýzy a tvorby politik II - JSM527
Anglický název: Methods of Analysis and Policy Making II.
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/8, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4833
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (03.02.2022)
Poznámka: Kurz bude v akademickém roce 2022/23 otevřen jen pro ty studenty dobíhajícího oboru kombinovaného studia Veřejná a sociální politika, kteří jej nemají splněno.
Kurz navazuje na kurz Metody analýzy a tvorby politiky I. Tento semestr je věnován především metodám tvorby veřejné politiky a psaní závěrečné individuální nebo týmové práce.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (09.04.2008)

Student by měl být na konci kurzu schopen:

 • Pojmenovat základní metody aplikovatelné při tvorbě politiky.
 • Uspořádat a klasifikovat dílčí metody, popsat jejich návaznost a objasnit jejich roli v procesu analýzy a tvorby politiky. Přiřadit je ke konkrétním situacím, ve kterých mohou být využity.
 • Podrobně vysvětlit přednosti a slabiny metod, které aplikuje v rámci kurzu a vhodně je použít.
 • Zhodnotit ekonomické, sociální a politické důsledky různých alternativ řešení veřejně politického problému.
 • Syntetizovat obsahy z velmi odlišných informačních zdrojů.
 • Systematicky vyhledávat a zpracovávat kvantitativní i kvalitativní informace a vést si o nich strukturovanou evidenci.
 • Jasně a srozumitelně prezentovat závěry a doporučení s použitím techniky (PowerPoint)

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (13.09.2019)

Studenti budou hodnoceni na základě a) pěti průběžných cvičení, b) závěrečné práce,
c) docházky na cvičení. Za účast na každém semináři dostává studující 4 body, celkem tedy může dosáhnout 12 bodů.

Bodování cvičení a závěrečné práce je následující (uveden maximální počet bodů):

Cvičení 1

10 bodů

Cvičení 2

16 bodů

Cvičení 3

12 bodů

Cvičení 4

10 bodů

Cvičení 5

10 bodů

Docházka na cvičení

12 bodů

Závěrečná práce

30 bodů

Celkem maximum

100

Výsledné hodnocení:

A (výborně)

91 – 100 %

B (velmi dobře)

81 – 90 %

C (dobře)

71 – 80 %

D (uspokojivě)

61 – 70 %

E (dostatečně)

51 – 60 %

F (nedostatečně)

0 – 50 %

Poznámka: Student musí odevzdat všechna cvičení, z nichž každé musí být hodnoceno alespoň 4 body. Závěrečná práce musí být hodnocena alespoň 12 body. Jinak je celkové hodnocení za kurz „Neprospěl(a)“.

Je možné opravit si jakákoli dvě z pěti cvičení. Závěrečnou práci si opravit nelze.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (09.04.2008)

Bardach, Eugene. 2000. A Practical Guide for Policy Analysis. New York, NY: Chatham House Publishers.

Dunn, William N. 2003. Public Policy Analysis: An Introduction, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Patton, C.V., Sawicki, D.S. 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Potůček, Martin a kol. 2006. Manuál prognostických metod. Praha: SLON.

Veselý, Arnošt, Drhová, Zuzana, Nachtmannová, Marta. 2005. Veřejná politika a proces její tvorby. Co je ?policy? a jak vzniká. Praha: CESES FSV UK. Studie CESES; 8/2005. Dostupné on-line: http://www.ceses.cuni.cz/downloads/studie/sesit05-08_vesely.pdf

Veselý, A., Nekola, M. (Ed.) 2007. Analýza a tvorba veřejných politik. Principy, metody a praxe. Praha: SLON.

Weimer, D.L., Vining, A.R. 2005. Policy Analysis: Concepts and Practice, 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (09.04.2008)

Kurz zahrnuje přednášky, skupinovou a individuální práci v hodinách i mimo ně, skupinové diskuse a prezentace.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (09.04.2008)
 • Úvod do tvorby politiky
 • Policy analysis a tvorba politiky
 • Tvorba cílů a evaluačních kritérií
 • Identifikace variant řešení
 • Prognóza (předpovídání) výstupů a důsledků určité politiky
 • Rozhodování, zhodnocení alternativních politik a tvorba doporučení
 • Monitoring a evaluace implementovaných politik
 • Tvořivost v policy analysis

Podrobný sylabus bude dostupný na webové stránce kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK