PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody analýzy a tvorby politik I - JSM526
Anglický název: Methods of Analysis and Policy Making I
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/8, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5166
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Karel Gargulák
Mgr. Markéta Musílková
Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (03.02.2022)
Kurz uvádí studenty do teorie, metodologie a praxe policy analysis. Důraz je kladen na praktickou stránku policy analysis.
Poznámka: Kurz bude v akademickém roce 2021/22 otevřen jen pro ty studenty dobíhajícího oboru kombinovaného studia Veřejná a sociální politika, kteří jej nemají splněno.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (09.04.2008)

Student by měl být na konci kurzu schopen:

  • Znát vývoj a současný stav policy analysis jako praktického socálněvědního oboru.
  • Porozumět procesu analýzy a tvorby veřejné politiky a jeho jednotlivým fázím.
  • Formulovat a přesvědčivě vyargumentovat vlastní stanovisko k normativním, hodnotovým a institucionálním aspektům policy analysis.
  • Srozumitelně formulovat veřejně politický problém tak, aby mohl být účinně analyzován a řešen.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (03.02.2022)

Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě součtu výsledků z šesti průběžně provedených cvičení, bodů za docházku na semináře a provedení jedné osobní konzultace s mentorem/kou.

1.1        Cvičení

Každé cvičení musí být odevzdáno v termínu uvedeném níže. Pokud student/ka cvičení v daném termínu neodevzdá, ať už z jakýchkoli důvodů, je cvičení hodnoceno 0 body. Žádné individuální prodlužování termínů není možné. Pro splnění kurzu je nutné získat z každého cvičení minimálně 4 body.

Po uzavření hodnocení z těchto šesti cvičení bude mít každý/á student/ka možnost si nejvýše dvě cvičení opravit (ať už cvičení, která nebyla z jakéhokoli důvodu dodána, a byla tedy hodnocena 0 body nebo jejichž hodnocení si chce student/ka zlepšit). Pokud bude chtít student/ka této možnosti využít, musí do 31. 8. 2021 nahrát opravy na Moodle.

1.2        Docházka

Každé ze tří setkání bude rozděleno na přednášku a seminář. Na každém semináři bude evidována docházka, za kterou student/ka dostane 2 body; maximálně lze tedy za docházku získat 6 bodů.

1.3        Konzultace s mentorem/kou

Každému studentovi/ce je velmi doporučeno uskutečnit jednu konzultaci se svým mentorem/kou nad cvičeními 5 a 6, a to do 15. 6. 2021. Minimálně 48 hodin předem je přitom nutné poslat mentorovi/ce podklady ke konzultaci. Za konzultaci student/ka získá 4 body.

 

1.5        Celkové hodnocení

A (výborně)

91 – 100 %

B (velmi dobře)

81 – 90 %

C (dobře)

71 – 80 %

D (uspokojivě)

61 – 70 %

E (dostatečně)

51 – 60 %

F (nedostatečně)

0 – 50 %

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (01.02.2019)

Bardach, Eugene. 2000. A Practical Guide for Policy Analysis. New York, NY: Chatham House Publishers.
Beblavý, M. (Ed.) 2002. Manuál pre tvorbu verejnej politiky. Dostupné na: http://www.governance.sk/ecosoc/Man%20Cast%20A.pdf
Dunn, William N. 2003. Public Policy Analysis: An Introduction, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Grochowski, Miroslaw, Ben-Gera Michal. 2002. Manual for Advisor: How to Be a Better Policy Advisor? Bratislava: NISPAcee. http://www.nispa.sk/_portal/publication_details.php?p_id=43&style=eb
Lazareviciute, Ieva. 2003. Manual for Trainers: How to Be a Better Policy Advisor? Bratislava: NISPAcee. http://www.nispa.sk/_portal/publication_details.php?p_id=71&style=eb
MMR. 2005. Evaluace socioekonomického rozvoje. Metodická příručka. Dostupné na: http://www.strukturalni-fondy.cz/upload/1122894248-mmr-evaluace-socioekonomickeho-rozvoje.pdf
MPSV. 2004. Příručka Iniciativy Společenství EQUAL pro Rozvojová partnerství. Dostupné na: http://www.equalcr.cz/files/clanky/197/CS-EQUAL_Guide.pdf
Patton, C.V., Sawicki, D.S. 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Potůček, M. (Ed.). 2005. Veřejná politika. Praha: SLON.
Potůček, M. (Ed.). 2006. Manuál prognostických metod. Praha: SLON.
Sutcliffe, S. and Court, J. 2006. A Toolkit for Progressive Policymakers in Developing Countries. London: Overseas Development Institute. Dostupné na: http://www.odi.org.uk/RAPID/Publications/Documents/EBP_toolkit_web.pdf
Veselý, A. 2005. Vymezení problému ve veřejné politice. Metody a metodologie strukturace, definice, modelování a formulace problému. Praha: CESES FSV UK. Dostupné na: http://ceses.cuni.cz/CESES-20-version1-sesit05_05_vesely.pdf
Veselý, A., Nekola, M. (Ed.) 2007. Analýza a tvorba veřejných politik. Přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. Kapitoly 1-8.
Weimer, D.L., Vining, A.R. 2005. Policy Analysis: Concepts and Practice, 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (01.02.2019)

Kurz uvádí studenty do teorie, metodologie a praxe policy analysis. Důraz je kladen na praktickou stránku policy analysis. Obsahem kurzu budou konkrétně:

Přednášky. Přednášející seznámí studenty se základy analýzy a tvorby veřejných politik. Budou diskutovány hodnotové, normativní a gnoseologické aspekty policy analysis. Bude představen proces policy analysis a bude probrána jeho první fáze – strukturace a vymezení problému.

Semináře. Studenti budou rozděleni do tří skupin. Každá skupina bude mít mentora, který jednak povede semináře, jednak bude vyhodnocovat došlá domácí cvičení. V rámci semináře budou diskutovány a rozvíjeny základní koncepty z přednášek a samostudia. Především pak ale budou probírána individuální cvičení a aplikace jednotlivých metod a heuristik.

Cvičení. Budou prováděna individuální domácí cvičení, ve kterých budou studenti samostatně aplikovat poznatky z přednášek a prostudované literatury.

Samostudium. Vzhledem ke kombinované formě studia se předpokládá, že studenti věnují velký objem času samostudiu, tj. studiu literatury a vypracovávání zadaných cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (01.02.2019)

Podrobný a aktualizovaný SYLABUS v pdf je dostupný jako zvláštní soubor a je také v moodle.

1. Základy analýzy a tvorby veřejných politik
- Analýza politiky a různé dimenze politiky (polity, politics, policy);
- Veřejná politika a policy analysis;
- Vědění a politika, politické poradenství;
- Co je policy analysis (definice, základní idea, policy analysis jako proces a jako výsledný produkt);
- Typy policy analysis (ex post versus ex ante policy analysis, rychlá versus výzkumná policy analysis);
- Typy výstupů policy analysis (politika, strategie, koncepce ?);
- Aktéři v policy analysis (analytik politiky a jeho role, klient, cílová skupina, think-tanks)
- Znaky dobré policy analysis;
- Základní kroky v analýze a tvorbě politiky;
- Etika a etické konflikty v policy analysis.
Základní literatura:
Veselý, Arnošt, Nekola, Martin (Ed.). 2007. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. Kapitoly 1-5.

2. Argumentace, metodologie a zdroje dat ve veřejné politice a policy analysis
- Metodologie, metody a heuristiky;
- Klasifikace dat v analýze veřejné politiky;
- ?Argumentační síla? různých zdrojů dat (od longitudinálního výzkumu po anketu a rozhovory);
- Metody sběru existujících informací ? sekundární zdroje dat;
- Vlastní sběr informací a primární zdroje dat
Základní literatura:
Veselý, Arnošt, Nekola, Martin (Ed.). 2007. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. Kapitoly 6-7.

3. Strukturace veřejně politického problému
- Důležitost vymezení problému v policy analysis;
- Pojem ?problém? a ?veřejně politický problém?;
- Teoretické přístupy k vymezení problému obecně a v policy analysis specificky;
- Povaha veřejně politických problémů;
- Typy problémů;
- Proces strukturace problému;
- Přehled metod pro vymezení problému;
- Analýza aktérů;
- Strom problémů.
Základní literatura:
Veselý, Arnošt, Nekola, Martin (Ed.). 2007. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. Kapitola 8.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK