PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Základy veřejné ekonomiky - JSM522
Anglický název: The Foundations of Public Economy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/0 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: základní
Další informace: http://Konzultace: čtvrtek: 8,30-11,00 hod., č. 3009+3007
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Petr Háva, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. (27.09.2017)
V rámci kurzu je studován veřejný sektor a role státu v národním hospodářství, což je hlavní předmět zkoumání Veřejné ekonomie. Kurz je rozdělen do tří částí. V úvodní části je prezentován stát jako ekonomický subjekt, jsou studovány příčiny existence veřejného sektoru a jeho funkce. V druhé části kurzu je představena veřejná volba jakožto způsob rozhodování ve veřejném sektoru a následně je zkoumána efektivnost veřejného sektoru. V poslední části je pak studován systém veřejných financí, jehož prostřednictvím jsou financována státní opatření.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. (27.09.2017)

Cílem kurzu je porozumět tomu, čím je stát charakteristický jakožto subjekt ekonomických vztahů a získat přehled o formách, kterými v moderních smíšených ekonomikách zasahují státy do ekonomických vztahů, o příčinách těchto státních zásahů, stejně jako i o důsledcích, které tyto zásahy mají nebo mohou mít. Samotná role státu v národním hospodářství je velice kontroverzní oblastí, proto je cílem i to, aby se studenti seznamovali s různými názory na tuto problematiku a zaujímali vlastní kvalifikované názory.

 

Student by na konci kurzu měl:

·         mít přehled o vývoji hlavních východisek veřejné ekonomie a měl by umět vysvětlit a diskutovat zdroje odlišnosti názorů na roli státu v moderních smíšených ekonomikách;

·         znát způsoby měření rozsahu veřejného sektoru a orientovat se v tom, jaká je jeho role a velikost ve vyspělých moderních ekonomikách;

·         rozumět pojmům jako je selhávání trhu a vlády, znát jejich příčiny a dopady a měl by umět posuzovat efektivnost veřejného sektoru a

·         znát principy a zákonitosti systému veřejných financí, orientovat se ve velikosti a struktuře veřejných příjmů a výdajů a znát daňový systém v ČR.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. (27.09.2017)

Základní literatura:

JAKSON, P.M., BROWN, C. Ekonomie veřejného sektoru. Vyd. 1 Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2003, 733 s, ISBN 80-86432-09-2

STIGLITZ, J. Ekonomie veřejného sektoru. Vyd. 1. Praha : Grada, 1997. 661 s. ISBN 80-7169-454-1.

MUSGRAVE, R. A., MUSGRAVE, P.B. Veřejné finance v teorii a praxi . Praha: Management Press, 1994. 581s. ISBN 8085603764

MEDVEĎ, J., NEMEC, J. Verejné financie. Bratislava : Sprint dva, 2011. ISBN 978-80-89393-46-6

HAMERNÍKOVÁ, B., MAAYTOVÁ, K. a kol. Veřejné finance. 3. vyd. Praha: ASPI, 2007. 364 s. ISBN 978-80-7357-301-0

PEKOVÁ, J. Veřejné finance: úvod do problematiky. Praha: ASPI, 2002. 453 s. ISBN 80-86395-19-7

FRANK , Robert H. Mikroekonomie a chování.. 1. vyd.. Praha : Svoboda, 1995. 766 s. ISBN 80-205-0438-9

NEMEC, J., WRIGHT, G.: Verejné financie, teoretické a praktické aspekty verejných financií

v procese transformácie krajín strednej Európy. NISPAcee, Bratislava, 1998

Rozšířená literatura:

ARROW, K. J. Všeobecná ekonomická rovnováha: cíl, analytické prostředky, kolektivní výběr.Přednáška při příležitosti udělení Nobelovy ceny, 12. prosince 1972. In. JONÁŠ, J. a kol. Nobelova cena za ekonomii., Praha: Academia, 1993, s. 125-147.

BENARD, J. Economie plublique. Paris: Economica, 1985. 430 s. ISBN 2717809619.

BUCHANAN, J.M. Konstituce ekonomické politiky. Přednáška při příležitosti udělení

Nobelovy ceny, 8. prosince 1986. In. JONÁŠ, J. a kol. Nobelova cena za ekonomii. Praha:

Academia, 1993. s. 589-599.

COASE, R.H.: The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, 1960. s. 1-44.

ARROW, K. J. Social Choice and Individual Values. 2nd ed. New Heaven: Yale University Press,1963. 124 s. ISBN 0300013647.

DRUMMOND, M. F et al. Methods for the economic evaluation of health care programmes. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. 305 s. ISBN 0192627732.

LANG, H. Theory and Practice of Cost Analysis. 2nd edition. Praha: Oeconomica, 2004. 68 s.

ISBN 80-245-0712-9.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK