PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální politika v perspektivě životního cyklu - JSM516
Anglický název: Social Policy in the Life Course Perspective
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Bc. Aneta Csikósová, DiS. (10.01.2024)
V tomto kurzu se podíváme na sociální politiku z perspektivy jednotlivého člověka. Jednotlivec se během svého života dostává do různých životních situací, v nichž mu hrozí výskyt předvídatelných i nepředvídatelných sociálních událostí, na jejichž řešení (prevence, zmírňování důsledků a náprava) se sociální politika zaměřuje. Jedná se o období předproduktivní (důraz bude kladen především na děti a funkční, resp. dysfunkční rodinu, podporu rodinám s dětmi ve formě peněžních dávek nebo sociálních služeb), období produktivní (vstup na trh práce, rodičovství a mateřství, zaměstnanost osob se zdravotním postižením), období poproduktivní (stáří a důchodová politika, sociální služby a systém dlouhodobé péče). V rámci přednášek plánujeme účast několika odborníků z praxe, kteří se přímo zabývají praktickým řešením různých sociálně-politických problémů, nebo výzkumníků dané oblasti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Bc. Aneta Csikósová, DiS. (10.01.2024)

 

Úspěšným absolvováním kurzu studenti dosáhnou:

 1. pochopení teoretického konceptu perspektivy životního cyklu,

 2. porozumění a znalosti současného systému sociální ochrany v ČR a jeho dopadů na jednotlivce, příp. rodiny, v perspektivě životního cyklu;

 3. porozumění a znalosti konkrétních problémů vybraných vulnerabilních skupin; 

 4. pochopení, jak jednotlivé sociální politiky rozdílně ovlivňují různé populace v české společnosti;

 5. porozumění tvorbě a implementaci sociální politiky ve vztahu k jednotlivým populacím v praxi (prostřednictvím hostů z praxe);

 6. rozvinutí schopnosti kritické diskuse a odborné argumentace v otázkách sociální politiky;

 7. rozvinutí (i metodologické) dovednosti analyzovat sociální problém v kontextu na tento problém zaměřené sociální politiky a s ohledem na cílové skupiny v jednotlivých fázích životního cyklu;

 8. rozvinutí dovednosti práce v týmu, psaní odborného textu a prezentace a obhajoby výsledků své práce, příprava výzkumného projektu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Aneta Csikósová, DiS. (10.01.2024)

Podmínky pro splnění studijních povinností

 

 1. Účast na přednáškách s hostem/hosty je povinná.  V případě nepřítomnosti je nutné se omluvit a domluvit s vyučujícími na náhradě.

 2. Skupinová semestrální práce/výzkum studentů a prezentování výsledků na seminářích. Práce skupin bude hodnocena auditoriem zúčastněných (skupiny studentů, vyučující). 

 3. Individuální (každý sám za sebe) Reflexe dvou odborných článků využitelných k semestrálnímu skupinovému výzkumu, resp. přečtení dvou aktuálních cizojazyčných textů, které se dotýkají zvoleného tématu skupiny + na cca 1 NS napsat, co z článků student využije pro skupinový semestrální výzkum, co ho inspirovalo a proč. Můžete se inspirovat výsledky výzkumů, které články prezentují, ale i třeba teorií nebo metodologií, apod. Hlavní je zdůvodnění. Tedy – studentky/ti si (každý zvlášť) zvolí dva aktuální (2020-2023) cizojazyčné odborné články z recenzovaného periodika nebo kapitoly z odborné monografie. Po domluvě s vyučujícími je v odůvodněných případech možné využít i starší publikace. 

 4. Vypracování skupinového výzkumného projektu na téma semestrální práce. 

 5. Na konci kurzu bude ústní závěrečná zkouška, která bude probíhat formou odborné diskuse na dvě zvolená téma.

   

  Hodnocení kurzu

   

  Hodnocená aktivita

  Maximální počet bodů

  Reflexe odborných textů

  15 

  Semestrální výzkum prezentovaný na seminářích

  25 (10 první část prezentovaná na Semináři 1 a 15 druhá část prezentovaná na semináři 2)

  Závěrečná skupinová práce  - výzkumný projekt navazující na výzkumnou semestrální práci

  30

  Ústní zkouška

  30

  Celkem 

  100

   

  Body Výsledek

  91 – 100 A – výtečně

  Vynikající výkon pouze s drobnými chybami

  81 – 90 B – velmi dobře

  Nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami

  71 – 80 C – dobře

  Celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb

  61 – 70 D – uspokojivě

  Přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky

  51 – 60 E – dostatečně

  Výkon splňuje minimální požadavky

  0 – 50 F – nedostatečně, neprospěl/a
  Je zapotřebí značné množství další práce

 

Literatura
Poslední úprava: Bc. Aneta Csikósová, DiS. (10.01.2024)

Povinná literatura ke kurzu:

 

A Life-Course Approach to Social Policy Analysis. A Proposed Framework. Discussion Paper, Policy Research Initiative, 2004

Bovenberg, L. A. The Life-course Perspective and Social Policies: An Overview of the Issues, CESifo Economic Studies, Vol. 54, 4/2008, 593–641

The Olivia Framework: Concepts that support integrated finely-grained policy analysis. Integrating life-course perspectives to policy analysis, OECD seminar on life risks, life course and social policy, in Paris on May 31 and June 1, 2007

Hutchison, E.D. Dimensions of Human Behavior: The Changing Life Course, London: SAGE Publication, Inc., 2011, 1. kapitola 

plus odborné články a analýzy k jednotlivým tématům probíraným na přednáškách – viz Moodle


Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (20.09.2022)

Součástí kurzu jsou přednášky a semináře. Přednášky budou probíhat blokově, každý blok se bude věnovat jednomu období v životě člověka. Přednášky budou zaměřeny na aktuální problémy jednotlivých oblastí (fází životního cyklu) v České republice s využitím poznatků a příkladů mezinárodního (zejména evropského) kontextu. Přednášky zajistí garantky kurzu s přizvanými hosty z praxe. U přednášek hostů může dojít ke změně termínu a je možné, že budou nahrány předem.

Semináře jsou povinné, celkově se jedná o dva semináře v průběhu celého semestru a jejich datum je vyhlášeno na začátku výuky. V jejich rámci budou studenti společně tvořit či prezentovat výsledky své práce na tématech, která si sami specifikují. Studenti budou pracovat v týmech (max 3 studenti/tým).  

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Aneta Csikósová, DiS. (10.01.2024)

Představení kurzu

 

V tomto kurzu se podíváme na sociální politiku z perspektivy jednotlivého člověka. Jednotlivec se během svého života dostává do různých životních situací, v nichž mu hrozí výskyt předvídatelných i nepředvídatelných sociálních událostí, na jejichž řešení (prevence, zmírňování důsledků a náprava) se sociální politika zaměřuje. Jedná se o období předproduktivní (důraz bude kladen především na děti a funkční, resp. dysfunkční rodinu, podporu rodinám s dětmi ve formě peněžních dávek nebo sociálních služeb), období produktivní (vstup na trh práce, rodičovství a mateřství, zaměstnanost osob se zdravotním postižením), období poproduktivní (stáří a důchodová politika, sociální služby a systém dlouhodobé péče). V rámci přednášek plánujeme účast několika odborníků z praxe, kteří se přímo zabývají praktickým řešením různých sociálně-politických problémů, nebo výzkumníků dané oblasti.

Cíl kurzu:

 

Úspěšným absolvováním kurzu studenti dosáhnou:

 1. pochopení teoretického konceptu perspektivy životního cyklu,

 2. porozumění a znalosti současného systému sociální ochrany v ČR a jeho dopadů na jednotlivce, příp. rodiny, v perspektivě životního cyklu;

 3. porozumění a znalosti konkrétních problémů vybraných vulnerabilních skupin; 

 4. pochopení, jak jednotlivé sociální politiky rozdílně ovlivňují různé populace v české společnosti;

 5. porozumění tvorbě a implementaci sociální politiky ve vztahu k jednotlivým populacím v praxi (prostřednictvím hostů z praxe);

 6. rozvinutí schopnosti kritické diskuse a odborné argumentace v otázkách sociální politiky;

 7. rozvinutí (i metodologické) dovednosti analyzovat sociální problém v kontextu na tento problém zaměřené sociální politiky a s ohledem na cílové skupiny v jednotlivých fázích životního cyklu;

 8. rozvinutí dovednosti práce v týmu, psaní odborného textu a prezentace a obhajoby výsledků své práce, příprava výzkumného projektu.

Organizace kurzu

 

Součástí kurzu jsou přednášky včetně přednášek s hosty a semináře. Přednášky budou probíhat blokově, každý blok se bude věnovat jednomu období v životě člověka. Čtyři semináře navazují na témata přednášená hosty, dva semináře budou věnovány prezentaci výstupů semestrálního výzkumu studentů. Přednášky budou zaměřeny na aktuální problémy jednotlivých oblastí (fází životního cyklu) v České republice s využitím poznatků a příkladů mezinárodního (zejména evropského) kontextu.

Harmonogram kurzu 

1. blok přednášek: Jedinec v předproduktivním věku. Dětství a mládež. Přechod z dětství do dospělosti. 

 • Seznámení s kurzem. Perspektiva životního cyklu v sociologii. Její možné využití v sociální politice. Skupinová hra na pochopení a procvičení perspektivy životního cyklu. Rozdělení do skupin. 

 • Dětství a mladí lidé. Sociální politika ve vztahu k dětem a rodině. Chudoba dětí a její měření (mezinárodní srovnání) a dětský wellbeing. Rizika spojená s dětmi a mladistvými; case study: alkoholová politika. 

 • Dysfunkční a problémová rodina a systém sociálních služeb. Systém sociálně právní ochrany dětí a systém náhradní rodinné péče o děti.

 • Diskuse k volbě tématu, formulaci výzkumného problému, výzkumných cílů, výzkumných otázek, cílové skupiny, předpokládaných metod výzkumu. Spolupráce v rámci semináře .

2. blok přednášek: Jedinec v produktivním věku. Rodina jako nositel životních šancí a příležitostí pro své děti. Rodina jako důležitá determinanta společenského postavení jednotlivce. Vstup různých cílových skupina na trh práce a politika zaměstnanosti.

 • Současná situace českých rodin a rodinná politika. 

 • Osoby se zdravotním postižením a sociální politika (sociální služby, trh práce). 

 • Migrace jako bod zlomu v životě rodin. Podpora integrace rodin migrantů v praxi.    

 • Jednotlivec v přechodu ze vzdělávání na trh práce. Absolventi na trhu práce. 

3. blok přednášek: Jedinec v seniorském (postproduktivním) věku. Osoby vyššího věku a sociální politika (politika zaměstnanosti, sociální služby, systém dlouhodobé péče.)

 • Starší osoby na trhu práce: aktivní stáří a stárnutí. Přechod do starobního důchodu (z ekonomické aktivity do neaktivity) 

 • Seminář č. 1 - První výsledky výzkumu - desk research (analýza dostupných výzkumných a odborných prací k tématu, příklady dobré praxe ze zahraničí).  Příprava výzkumného šetření, scénář rozhovorů, výběr respondentů. Sběr dat/pilotáž (fakultativně pokud už nějaký výzkum bude realizován). Prezentace v rámci semináře. 

Stáří a stárnutí: Systémy dlouhodobé péče. Sociální služby pro seniory 

 • Seminář č. 2 - Prezentace výsledků semestrální práce formou diskuse nad vytvořeným e-posterem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK