PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie a praxe veřejné správy - JSM512
Anglický název: Public administration: Theory and practice
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023 do 2024
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Vyučující: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Aneta Csikósová, DiS. (10.01.2024)
Předmět je jednosemestrální. Vyučuje se v zimním semestru. Předmět poskytuje relevantní poznatky z oblasti teorie veřejné správy (správní vědy) a aplikaci této teorie do praxe veřejné správy. Připravuje studenty k výkonu veřejné správy z pozice analytiků veřejné politiky a sociální politiky. Předmět se skládá z přednášky a ze cvičení. Na cvičení jsou řešeny a procvičovány úkoly zadané učitelem na předchozí vyučovací hodině. Předmět je zakončen zkouškou. Studující plní během semestru (na každém cvičení a v rámci domácí práce) úkoly, které jsou učitelem vyhodnocovány. Na základě hodnocení jednotlivých úkolů je na závěr předmětu provedena individuální rozprava učitele s každým studentem a je stanovena výsledná známka.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Bc. Aneta Csikósová, DiS. (10.01.2024)

Vzdělávací cíle:

1. porozumět problematice teorie a praxe správní vědy a nástrojům  účinného řízení a fungování veřejné správy.  

2. mít osvojené klíčové praktické problém y účinného řízení veřejné správy.   

Literatura -
Poslední úprava: Bc. Aneta Csikósová, DiS. (10.01.2024)

Základní:

Ochrana, F. – Půček, M. J. – Špaček, D     . a kol.  Veřejná správa. Elektronický text. Brno: ESF, 2015. Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2016.

OECD: Přehled o stavu veřejné správy: Česká republika. Česká republika na cestě k modernější a efektivnější správě. OECD, 2023.

MV ČR: Klientsky orientovaná veřejná správa 2030. 

Právní  předpisy:

Zákon č. 2 ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ve znění změn a pozdějších úprav.

Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších úprav

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších úprav

     Zákon  č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších úprav

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320 ze dne 9. srpna 2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění úprav.

Správní řád – zákon č. 500/2004 Sb.

 

Doporučená:

Ochrana, F. – Půček, M. Dosahování úspor ve veřejném sektoru. Praha: Karolinum, 2023.

Pollit, Ch., Bouckaert, G.: Public Management Reform. A Comparative Analysis. Second  Edition. Oxford. University Press, 2004, 2010.

Pomahač, R.  a kol.  Veřejná správa. Praha:  C.H. Beck, 2013

Wright, G., Nemec, J. (eds.).: Public Management in the Central and Eastern European Transition: Concepts and Cases. Bratislava. NISPAcee, 2002.


Metody výuky -
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (12.12.2023)

Přednášky podle rozvrhu.

Samostatné studium  pramenů podle pokynů učitele se zpětnou vazbou na konzultacích, přednáškách a cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Bc. Aneta Csikósová, DiS. (10.01.2024)
Předmět se skládá ze dvou pedagogických prvků: přednášky a cvičení. Předmět je ukončen zkouškou. Ta se skládá z průběžného plnění úkolů, které jsou řešeny každým studentem v rámci cvičení, případně jako domácí práce. Zpracované úkoly  jsou průběžně hodnoceny učitelem a jejich celkový výsledek je základem  pro závěrečné hodnocení. Závěrečné hodnocení (zkouška) je završena  individuální rozpravou  učitele s každým studujícím a  je stanovena výsledná známka. Výsledné hodnocení se děje v souladu s   „Opatřením děkanky č. 17/2018 – užívání klasifikace A - F na UK FSV
Sylabus -
Poslední úprava: Bc. Aneta Csikósová, DiS. (10.01.2024)

1. Vztah veřejné politiky a veřejné správy

2. Správní věda, správní právo, správní politika

3. Vývoj teorií veřejné správy

4. Základní teoretické koncepty a přístupy k řízení veřejné správy

5. Veřejná moc a veřejná správa. Druhy veřejné správy. Vykonavatelé státní správy.

6. Územní samospráva

7. Správní řízení, správní kontrola

8. Zaměstnanci veřejné správy, zákon o státní službě. Etika ve veřejné správě

9. Reforma veřejné správy  v EU a v ČR. Analýza stavu veřejné správy ČR z pohledu indikátorů vládnutí.

10. Kontrola ve veřejné správě. 

11     . Zadávání veřejných zakázek ve státní správě a samosprávě. Korupce ve veřejné správě

12. Poskytování veřejné podpory ve veřejné správě. Veřejná podpora a pravidla EU. Veřejná podpora v ČR.

 

Informace ke způsobu výuky, práce během semestru  a ukončení předmětu

Základní formou výuky je přednáška, přičemž výuka bude probíhat interaktivní formou, kdy bude  na výuce posílena přímá zpětná vazba. Cílem zpětné vazby je upevnit získané vědomosti a rozvinout dovednosti a taktéž studentům dát zpětnou vazbu, jak student průběžně zvládá  probíranou  látku. Na přednášku navazuje cvičení. Na cvičení studenti pod vedením učitele řeší úkoly.  Procvičované úkoly se vztahují k problémům probíraným na minulé přednášce a k ní nastudované literatuře v samostudiu. Úkoly na příští  cvičení upřesňuje učitel na přednášce.

Procvičované úkoly mají podobu řešení úkolů, které jsou obsahem semestrální zkoušky a odpovídají požadavkům (otázkám) na státní zkoušku. 

Řešené úkoly jsou na témže cvičení společně diskutovány, přičemž správné řešení úkolů je prováděno interaktivně ve formě  společné diskuse se studenty. Zpětná vazba je posílena i individuálně a to takto:

 Studenti na konci hodiny odevzdávají řešené úkoly učiteli (správnost řešených úkolů je pak společně řešena s učitelem). Odevzdané úkoly  učitel do příštího cvičení podrobně vyhodnotí a ohodnotí je standardní známkou. Toto hodnocení se bere na zřetel při stanovení závěrečné známky. Závěrečná známka je stanovena v rámci individuální rozpravy učitele se studentem. Studenti, kteří se z důvodů hodných zřetele (např. nemoc během semestru) nebudou moci  zúčastňovat přednášky a cvičení,  skládají zkoušku standardní formou (test  ve zkouškovém období a individuální rozprava).   

Poznámka: Další  podrobné informace budou sděleny na první přednášce.

 

PROBLÉMOVÉ OKRUHY:

Předmět se zabývá následujícími okruhy problémů:

1. Vztah veřejné politiky a veřejné správy

2. Správní věda, správní právo, správní politika

3. Vývoj teorií veřejné správy

4. Základní teoretické koncepty a přístupy k řízení veřejné správy

5. Veřejná moc a veřejná správa. Druhy veřejné správy. Vykonavatelé státní správy.

6. Územní samospráva

7. Správní řízení, správní kontrola

8. Zaměstnanci veřejné správy, zákon o státní službě

9. Etika ve veřejné správě. Korupce ve veřejné správě

10. Metody pro podporu efektivního a účinného výkonu veřejné správy (teorie a praktická aplikace)

11. Reforma veřejné správy. v ČR. Analýza stavu veřejné správy ČR z pohledu indikátorů vládnutí.

12. Hospodárnost, efektivnost a účelnost ve veřejné správě. Financování veřejné správy

13. Poskytování veřejné podpory ve veřejné správě. Veřejná podpora a pravidla EU. Veřejná podpora v ČR.

14. Zadávání veřejných zakázek ve státní správě a samosprávě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK