PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Úvod do metod sg. výzkumu - JSM511
Anglický název: Introduction to methods of sociology research
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2013
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Konzultační hodiny po předchozí domluvě ve čtvrtek od 11,00 hod.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. František Knobloch, CSc.
P//Je prerekvizitou pro: JSM506
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (22.03.2007)
Kurz seznamuje se základními metodami sociologického výzkumu. Soustřeďuje se především na fázi přípravy a využití výsledků sociologického výzkumu nebo výzkumu veřejného mínění. Klade důraz na formulaci výzkumného problému a na fázi jeho operacionalizace do podoby souboru zjišťovaných ukazatelů. Podává ucelený přehled o všech základních technikách sběru informací, tj. dotazování, pozorování, experimentu a studiu dokumentů. Seznamuje též se základními metodami kvalitativního výzkumu. Informuje o přednostech sekundární analýzy dat, o výhodách a nevýhodách telefonického a počítačového dotazování, o možnostech dotazování prostřednictvím internetu. Zabývá se také formou zpracování a prezentací výsledků výzkumů, informuje o etických a profesionálních zásadách v sociologickém výzkumu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. František Knobloch, CSc. (13.04.2008)

Cíl kurzu: Seznámit a naučit studenty používat metody a techniky sociologického výzkumu

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. František Knobloch, CSc. (26.09.2010)

Základní literatura:

Adamec, Č.: Formulace otázek a konstrukce dotazníku. In: Dotazník v sociologickém výzkumu. Liblice, Československá sociologická společnost při ČSAV, 1976 s. 3 - 22.

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Univerzita Karlova, 1993.

Jeřábek, H.: Úvod do sociologického výzkumu (skriptum). Praha, Univerzita Karlova, 1992, 2. vydání 1993.

Labovitz, S. - Hagedorn, R.: Introduction to Social Research. New York, McGraw-Hill 2nd ed., 1976, kapitola 4 Research Design s. 55 - 70.

Řehák, J. - Řeháková, B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha, Academia, 1986, část Základní pojmy analýzy dat s. 19 - 43.

Řehák, J.: K pojmu znak v sociologii. In: Sociologický časopis, 1972, č. 6 s. 615 - 625.

Pecáková, I., Herzmann, J., Novák, I.: Výzkumy veřejného mínění. Praha VŠE, 1995.

Jiří Šubrt a kol.: Kapitoly ze sociologie veřejného mínění (terie a výzkum). Praha, Univerzita Karlova 1998, s. 73 - 241.

Strauss, A., Corbinová, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice, Albert 1999, s. 9 - 38.

Kolektiv, Kvalita výzkumů volebních preferencí, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha 2004.

Hendl Jan,: Kvalitativní výzkum, Portál 2008

Punch, K. F.: Základy kvantitativního šetření, Portál 2008

Krejčí J.: Kvalita sociálně vědních výběrových šetření, Praha, Slon, 2008

Doporučená literatura:

Kerlinger, F.N.: Základy výzkumu chování. Praha, Academia, 1972, kapitoly 1 - 4, 26, 28 s. 18 - 74, s. 457 - 466, 489 - 509.

Disman, M.: Terénní sběr informací. In: Vybrané techniky sociologického výzkumu. Praha, Svoboda, 1969.

Noelleová, E.: Výzkum veřejného mínění. Praha, Svoboda, 1969.

Petrusek, M.: Sociometrie. Praha, Svoboda, 1969.

Moser, C.A. - Kalton, G.: Survey in Social Investigation. London-,Heineman 2nd ed., 1971.

Kane, E.: Doing Your Own Research. London-New York, Marion Boyars, 1985.

Pecáková, I., Herzmann, J., Novák, I.: Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění. Praha VŠE, 1998.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. František Knobloch, CSc. (26.09.2010)

Přednášející: PhDr. František Knobloch, CSc.

Rozsah výuky: 2/0

Ukončení: ZK

Podmínky pro zápis: Magisterské studium na FSV UK

Podmínky pro splnění studijních povinností:

Hodnoceny budou seminární práce, výsledky krátkého písemného testu a závěrečného písemného testu.

Splněním studijních povinností je zpracování seminární práce a dosažení určitého počtu bodů z obou písemných testů.

Obsah kurzu:

Kurz seznamuje se základními metodami sociologického výzkumu. Soustřeďuje se především na fázi přípravy a využití výsledků sociologického výzkumu nebo výzkumu veřejného mínění. Klade důraz na formulaci výzkumného problému a na fázi jeho operacionalizace do podoby souboru zjišťovaných ukazatelů. Podává ucelený přehled o všech základních technikách sběru informací, tj. dotazování, pozorování, experimentu a studiu dokumentů. Seznamuje též se základními metodami kvalitativního výzkumu. Informuje o přednostech sekundární analýzy dat, o výhodách a nevýhodách telefonického a počítačového dotazování, o možnostech dotazování prostřednictvím internetu. Zabývá se také formou zpracování a prezentací výsledků výzkumů, informuje o etických a profesionálních zásadách v sociologickém výzkumu.

Předmět je povinný pro studenty 1. ročníku magisterského studia veřejné a sociální politiky, kteří neabsolvovali v bakalářském studiu kurz Metody výzkumu I a Metody výzkumu II.

Témata jednotlivých přednášek:

1. Základní charakteristika, typy a fáze sociologického výzkumu, projekt výzkumu - vstupní lekce

2. Teoretická příprava projektu výzkumu - formulace výzkumného problému, hypotézy a operacionalizace pojmů, znaky a proměnné a jejich klasifikace

3. Výběr a příprava výzkumných metod, populace, výběry a reprezentativita, výběrové chyby, návratnost, design výběru + pilotáž, předvýzkum, terénní sběr dat

4. Metody dotazování - dotazník

5. Metody dotazování - rozhovor

6. Metody pozorování: standardizované a nestandardizované, zjevné a skryté, zúčastněné a nezúčastněné pozorování, experiment v konkrétním sociologickém výzkumu,

7. Metody studia dokumentů: studium osobních dokumentů, obsahová analýza, sekundární analýza dat

8. Kvalitativní výzkum (1)

9. Kvalitativní výzkum (2) + velkost vzorku

10. Speciální metody sběru dat (peoplemetry, výzkum reklamy, syndikované výzkumy apod.), mystery shopping/calls,

11. Výzkumy veřejného mínění, volební výzkumy

12. Závěrečná zpráva, ochrana osobních údajů, prezentace výsledků sociologického výzkumu, etické zásady v sociologickém výzkumu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK