PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
European Social Policy - JSM508
Anglický název: European Social Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: letní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://konzultace: termíny pro přihlášení na: http://cinefogo.cuni.cz/terms
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Vyučující: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)
Kurz Psaní diplomové práce navazuje na kurz Diplomový seminář (I). Tento kurz nahrazuje původní kurz Diplomový seminář II.
Kurz probíhá převážně distanční formou. Je zde preferován individuální přístup ke studentům v závěrečné etapě studia s ohledem na jejich odborné zaměření. Komunikace s vyučujícím probíhá, až na úvodní přednášku a závěrečnou obhajobu nanečisto, převážně prostřednictvím aplikace Moodle. V rámci kurzu mohou studenti využívat také individuální osobní konzultace s vyučující, případně je jim doporučen další expert/i s ohledem na studovanou oblast. V aplikaci Moodle mají studenti k dispozici elektronickou knihovnu a mohou si v rámci kurzu zapůjčit diktafon.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

Primárním cílem kurzu je, aby studenti napsali, odevzdali a obhájili diplomovou práci. Kurz je zároveň povede k tomu, aby si při zpracovávání diplomové práce prohloubili znalosti a dovednosti získané v předchozím studiu a jako absolventi oboru byli v praxi (zejména ve veřejné správě a neziskovém sektoru) schopni samostatně realizovat své vlastní výzkumné projekty, navrhovat řešení problémů a prezentovat výsledky své práce. 

Literatura - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

Povinná studijní literatura je stanovena vedoucím práce dle zaměření diplomové práce.

Doporučená literatura: 

BUI, Y.N. How to Write a Master's Thesis. SAGE Publication, Inc., 2014, ISBN 978-1-4522-0351-5

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci [online]. V Olomouci: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

MAJCHRZAK, A., MARKUS, M.L.  Methods for Policy Research: Taking Socially Responsible Action. Applied Social Research Methods. SAGE Publications, Inc, 2014

OCHRANA, František. Metodologie vědy: úvod do problému. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009, 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4.

OCHRANA, František. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu. Vyd. 1.: Karolinum, 2019. 146 s- ISBN 978-80-246-4200-0.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

 

Obsah kurzu

Studenti pracují převážně individuálně. V rámci kurzu budou mít jedno společné setkání na počátku semestru a obhajobu "nanečisto" s vyučujícím a konzultantem ke konci semestru. V průběhu semestru budou v kontaktu s garantkou kurzu  skrze elektronický systém Moodle, přes e-mail a případně mohou využít individuální konzultace s garantkou každé druhé úterý od 14:30 do 15:50 (po předchozí domluvě).

V rámci kurzu si studenti na začátku stanoví harmonogram práce a v souladu s ním pak budou provádět rešerše a analýzy, realizovat empirické šetření, propracovávat strukturu kapitol diplomové práce na jejichž konci by měla být práce hotová. V rámci kurzu si studenti na konci semestru vytvoří ppt prezentaci výsledků diplomové práce k obhajobě. 

Pro zápočet v je podmínkou mít souhlas školitele s udělením zápočtu do termínu kontroly studijních povinností. Školitel práce svým souhlasem potvrzuje, že student na práci průběžně pracoval dle plánu, konzultoval a práci je schopen v termínu odevzdat. Pokud student nebude stíhat odevzdat diplomovou práci, musí mít pro splnění kurzu potvrzení školitele, že má napsánu její podstatnou část a stanoven časový plán dokončení.  Garant kurzu tedy uděluje zápočet na základě vyjádření školitele diplomové práce nejpozději do termínu splnění studijních povinností !!!!

 

 

Požadavky k zápisu - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

Splnění kurzu Diplomový seminář I. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK