PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody tvorby politik - JSM507
Anglický název: Policy Design Methods
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 45 / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6394
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Prerekvizity : JSM506
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout JSM507_Sylabus_MTP_190913.pdf prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)
Kurz navazuje na předmět Metody analýzy politik (MAP). Zatímco kurz MAP byl zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností pro veřejněpolitický výzkum (policy research), kurz MTP je zaměřený více k praxi a k poskytování užitečné rady (policy analysis). Jeho výsledkem bude návrh konkrétní politiky, tedy na tzv. policy design.
Kurz zahrnuje přednášky, skupinové diskuse a prezentace, týmovou práci, samostatné studium materiálů a sběr informací, psaní studie a závěrečné skupinové prezentace. Důraz je kladen na praktickou aplikaci metod při řešení konkrétních veřejně politických problémů. Obsahem kurzu bude konkrétně:
- Práce na týmovém projektu. Studentské týmy naváží na práci v MAP. Výstupem týmového projektu budou závěrečné práce věnované přesné identifikaci veřejněpolitického problému a návrhu politik, vedoucích k účinnému řešení těchto problémů. Kromě toho budou studenti prezentovat pracovní verze svých analýz a návrhů politik.
- Přednášky. Přednášející budou studenty seznamovat s procesem policy analysis, metodami a heuristikami užívanými v policy analysis a také s procesem vedoucím ke tvorbě politiky (policy design).
- Domácí četba odborných článků a studií.
- Cvičení. V rámci kurzu budou prováděna individuální nebo skupinová cvičení, ve kterých budou studenti samostatně aplikovat poznatky z přednášek.
- Samostatná mimoškolní činnost studentů. Předpokládá se, že studenti budou v rámci své práce kontaktovat experty a odborníky z praxe a vést s nimi rozhovory, navštěvovat různé odborné přednášky, účastnit se různých dalších akcí a jednání s tématem související, vést týmové skupinové diskuse a podobně. O všech těchto akcích si povedou pracovní záznamy. Seznam mimoškolní činnosti uvedou na konci týmové práce.
- Analyzovat a vyhodnocovat práce ostatních studentů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (13.09.2019)

Student by měl být na konci kurzu schopen:

-    Pojmenovat základní metody aplikovatelné v policy analysis.

-    Uspořádat a klasifikovat dílčí metody, popsat jejich návaznost a objasnit jejich roli v procesu analýzy a tvorby politiky. Přiřadit je ke konkrétním situacím, ve kterých mohou být využity.

-    Podrobně vysvětlit přednosti a slabiny metod, které aplikuje v rámci kurzu a vhodně je použít.

-    Přesně vymezit veřejněpolitický problém k řešení.

-    Navrhnout možná řešení veřejněpolitického problému.

-    V rámci jednoho typu řešení, zformulovat možné varianty politik.

-    Zhodnotit ekonomické, sociální a politické důsledky různých variant řešení veřejně politického problému.

-    Syntetizovat obsahy z odlišných informačních zdrojů.

-    Systematicky vyhledávat a zpracovávat kvantitativní i kvalitativní informace a vést si o nich strukturovanou evidenci.

-    Efektivně a kooperativně pracovat v týmu (případně jej řídit).

Jasně a srozumitelně prezentovat závěry a doporučení s použitím techniky a přesvědčivě argumentovat

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)

1.    Podmínky pro splnění studijních povinností a způsob hodnocení

Zkouška bude udělena na základě:

-    Odevzdání týmové závěrečné práce.

-    Docházky a aktivní účasti v kurzu (maximálně tři absence, účast na skupinových prezentacích).

-    Domácích úkolů.

-    Mimoškolních aktivit.

1.1.         Závěrečná práce

Práce bude odevzdána v písemné podobě, s vymezením autorského podílu jeho jednotlivých členů. Celkový orientační rozsah je cca 10-15 normostran na jednoho člena týmu, celkem pak cca 30-60 normostran (všechny rozsáhlé dokumentace do přílohy). Rozsah je pouze orientační!

Doporučená struktura závěrečné práce metody tvorby politik:

-    Název práce

-    Autoři (se specifikací autorského podílu, jakou část zpracovali)

-    Souhrn (1-2 strany)

-    Explicitní identifikace veřejněpolitického problému k řešení, včetně toho, v čem současná veřejná politika selhává a proč je třeba nové politiky

-    Vymezení relevantních aktérů a jejich potřeb

-    Metodologie a specifikace užitých metod

-    Stanovení cílů veřejné politiky

-    Teorie změny a základní princip tvorby politiky (policy design)

-    Návrh možných opatření

-    Prognóza efektů vybraných opatření

-    Výběr a shlukování opatření

-    Analýza variantních opatření

-    Návrh evaluace navržené politiky

-    Závěr

-    Literatura

-    Zdroje použitých dat

-    Seznam uskutečněných rozhovorů, navštívených odborných akcí atd.

-    Přílohy (fakultativně)

1.2.         Docházka

Předpokládá se osobní a aktivní účast studenta/studentky v hodinách. Bez odůvodnění se povolují tři absence. Více absencí je možných pouze po řádném zdůvodnění a předchozí konzultaci s garantem kurzu.

Poznámka:

Povinnost docházky se netýká těch studentů oboru veřejná a sociální politika, kteří v daném semestru pobývají na pobytu Erasmus v zahraničí. Všechny ostatní povinnosti (například zapojení do týmové práce a zpracování závěrečné práce) ovšem pro ně platí stejnou měrou.

 

 

1.3.         Výsledné hodnocení

Výsledná známka bude stanovena na základě závěrečné týmové práce. Ta bude hodnocena podle těchto kritérií:

-    Celková strukturace práce, stylistika a formální stránka

-    Využití a aplikace metod a heuristik tvorby politiky

-    Přidaná hodnota práce a její praktická využitelnost

-    Práce s literaturou (syntéza poznatků) a využití dat

-    Originalita a tvořivost ve zpracování

-    Argumentace, koherence a přesvědčivost

Při hodnocení práce bude přihlédnuto také k individuální a skupinové práci během semestru, zejména pak v posunu a zlepšení během semestru. Ne všichni členové skupiny musejí být hodnoceni stejnou známkou.

Výsledná známka bude stanovena dle Opatření děkanky č. 17/2018, tedy:

    91 % a více             =>       A

    81-90 %                  =>       B

    71-80 %                  =>       C

    61-70 %                  =>       D

    51-60 %                  =>       E

    0-50 %                    =>       F

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (13.09.2019)

Bardach, Eugene. 2000. A Practical Guide for Policy Analysis.  New York, NY:  Chatham House Publishers.

Dunn, William N.  2003. Public Policy Analysis: An Introduction, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Nekola, M, H. Geissler a M. Mouralová (Eds.). 2011. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum

Potůček, Martin a kol. 2006. Manuál prognostických metod. Praha: SLON.

Ringen, S. 2017. Národ ďáblů. Proč si necháváme vládnout? Brno: MuniPress.

Veselý, A., Nekola, M. (Ed.) 2007. Analýza a tvorba veřejných politik. Principy, metody a praxe. Praha: SLON.

Veselý, Arnošt. 2009. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: Karolinum.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (13.09.2019)

1. Úvod do policyanalysis

2. Strukturace a vymezení veřejněpolitického problému – opakování

3. Tvorba cílů, priorit a evaluačních kritérií

4. Policy design – úvod

5. Tvořivost při tvorbě politiky

6. Nástroje, opatření a varianty řešení

7. Prognózování efektů opatření, Delphi metoda

8. Aktéři, veřejněpolitické dokumenty a základy argumentace

9. Vyhodnocení variantních politik a tvorba doporučení

10. Odhad ekonomických přínosů a nákladů

11. Zpětná vazba z implementace politik: monitoring a evaluace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK