PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Praxe ve veřej. nebo občan. sektoru - JSM504
Anglický název: Practice in Public or Non-profit sector
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2010
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/4 Z [týdny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 4 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Pokud praxe o prázdninách (červenec, srpen, září), je 4 týdenní. V průběhu aka-demického roku trvá praxe 8 týdnů.
Další informace: http://Konzultace: pondělí: 13,00-15,00 hod., č. 3009
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Věra Tomandlová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (06.09.2017)
Cílem praxe je umožnit studentům získat praktické zkušenosti v organizacích veřejného sektoru (státní správa, neziskové organizace, veřejnoprávní organizace, atd.). V průběhu praxe získají studenti podklady a poznatky pro zpracování diplomových prací. Praxe probíhá na pracovišti, které tematicky souvisí se schválenou diplomovou prací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (06.10.2014)

Praxe ve veřejném a občanském sektoru slouží:
a) k seznámení studentů s procesem tvorby a implementace veřejných politik, včetně jejich informačních, analytických a evaluačních metod,
b) k navázání kontaktů s potenciálním zaměstnavatelem a odbornou veřejností,
c) k získávání informací potřebných pro zpracování diplomové práce. (Podle možností může student na určeném pracovišti uskutečnit dílčí empirické šetření; jeho koncept však musí schválit vyučující/konzultant diplomové práce a příslušný pracovník praxe.)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Nekola, Ph.D. (07.02.2020)

Podmínkou pro udělení zápočtu je:

1) odevzdání zprávy z praxe doložené hodnocením ze strany instituce;

2) účast na závěrečném setkání, kde budou prezentovány a diskutovány zkušenosti s absolvovanou praxí.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martin Nekola, Ph.D. (07.02.2020)

Praxe ve veřejném a občanském sektoru


Číslo předmětu: SM504

Rozsah výuky: praxe jednorázová: 4 týdny o prázdninách (červenec-září)
praxe průběžná: 8 týdnů v době výuky

Počet kreditů: 3

Ukončení: Z

Podmínky pro zápis: Přijetí do magisterského studia oboru veřejná a sociální politika a schválení tématu a osnovy diplomové práce.

Podmínky pro splnění studijních povinností: Praxe probíhá na pracovišti, které tematicky odpovídá zaměření diplomové práce. Aktivní, úplná a ukázněná účast na určených pracovištích veřejného a občanského sektoru, plnění zadaných úkolů a získání podkladů pro diplomovou práci. Zápočet bude udělen na základě kladného hodnocení průběhu praxe příslušnými vedoucími pracovníky institucí veřejného a občanského sektoru. Podmínkou získání zápočtu je 1) odevzdání písemné zprávy o průběhu a výsledcích praxe vyučujícímu (nejpozději do 14 dní po ukončení praxe) a 2) účast na závěrečném setkání, kde budou prezentovány a diskutovány zkušenosti s absolvovanou praxí.

* Cíle výuky:
Praxe ve veřejném a občanském sektoru slouží:
a) k seznámení studentů s procesem tvorby a implementace veřejných politik, včetně jejich informačních, analytických a evaluačních metod,
b) k navázání kontaktů s potenciálním zaměstnavatelem a odbornou veřejností,
c) k získávání informací potřebných pro zpracování diplomové práce. (Podle možností může student na určeném pracovišti uskutečnit dílčí empirické šetření; jeho koncept však musí schválit vyučující/konzultant diplomové práce a příslušný pracovník praxe.)


Praxe probíhá buď jednorázově o prázdninách (4 týdny) nebo průběžně ve školním roce (8 týdnů). Předpokladem pro uzavírání dohody o provedení praxe v instituci veřejného nebo občanského sektoru je odevzdání tezí diplomové práce. S příslušnou institucí se uzavírá dvostranná dohoda, kterou za fakultu podepisuje paní děkanka. Dohodu je potřeba uzavřít před nástupem na praxi! Formulář Dohody o zabezpečení studentské praxe je na: https://fsv.cuni.cz/studium/formulare-a-navody/formulare-bc-mgr

Osnova zprávy z praxe:
1. Místo konání praxe a časové období
2. Stručná charakteristika pracoviště
3. Průběh praxe, popis jednotlivých činností, zkušenosti a přínos praxe
4. Hodnocení praktikanta ze strany instituce

Shrnutí postupu:

  1. Student/ka si po konzultaci s vedoucí/m práce vybere stáž. Stáže jsou neplacené a výjimečně mohou proběhnout i v soukromém sektoru. Stáží lze absolvovat více, vždy je však nutné sepsat dohodu.
  2. Garant předmětu stáž schválí.
  3. Student/ka si dohodne stáž a zajistí podpis dohody o zajištění stáže u poskytovatele ve 4 vyhotoveních (viz formuláře na fsv.cuni.cz).
  4. Dohody předá garantovi předmětu; ten je zkontroluje údaje a pošle k vyjádření řediteli ISS.
  5. Ředitel ISS posílá k podpisu děkance.
  6. Podepsaná vyhotovení se distribuují následovně: 1x poskytovatel stáže; 1x děkanát FSV; 1x sekretariát ISS (popř. KVSP); 1x student/ka
  7. Do 14 dní od absolvování stáže sepíše student/ka Zprávu z praxe, kterou spolu s podepsaným hodnocením poskytovatele stáže předá garantovi předmětu.
  8. Student/ka se zúčastní závěrečného setkání, kde budou prezentuje a diskutuje své zkušenosti se získáním praxe a jejím průběhem.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK