PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Sociologie propagandy - JSM473
Anglický název: Sociology of propaganda
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Michal Kotík, prom. mat.
Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: TUCEK (28.05.2009)
Stručná anotace
Cílem kurzu je seznámení s fenoménem propagandy v širším sociálním kontextu. Pozornost bude věnována mechanismům
působení propagandy a jejím sociálně diferencovaným účinkům v historickém a společenském kontextu až po současnost.
Zkoumány budou také role jednotlivých aktérů ?propagandistické hry", role médii a obecný vztah komunikace, propagandy,
PR a reklamy.
Kurz obsahuje úvodní ?motivační" přednášku, teoretické přednášky a semináře s praktickými filmovými, zvukovými a
dalšími ukázkami propagandistického působení s následnou diskusí za aktivní účasti studentů.
Podmínkou absolvování kurzu je vypracování semestrální práce na dohodnuté téma v rozsahu min. 10 stran a její následná
ústní obhajoba.
Sylabus
Poslední úprava: TUCEK (08.06.2010)
Kurz Sociologie propagandy šk. rok. 2009/10
Povinně volitelný kurz na ISS pro magisterské studium, studenti 3. ročníku bakalářského studia vítáni

Hodnota: 6 kreditů

Garanti kurzu Michal Kotík a Miroslav Paulíček

Sylabus
I. okruh Fenomén propagandy
T 1 Vymezení pojmu propaganda
Počátky a vývoj propagandy, proměny definic a chápání propagandy, počátky diferenciace propagandy - politická, válečná, ideologická v historickém a společenském kontextu

Základní typy a technologie propagandy

T 2 Zkoumání mechanizmu působení propagandy

Komunikační modely, metody a prostředky propagandy, sociální účinky propagandy, propaganda a každodennost

II. okruh Propaganda potřebuje ?mluvící a jednající" hrdiny
T 3 Ideologická propaganda na příkladech totalitních propagand

Goebbelsův systém propagandy, ruská bolševická propaganda, ideologie a propaganda

T 4 Sociální konstrukce hrdiny
Role hrdinů, ikon a mýtů v propagandě, vliv osobností při vytváření propagandy a jejím využívání, koncept nepřítele

Česká totalitní propaganda po r. 1948

T 5 Séminologie propagandy, rozbor jejího jazyka a textů
Umění ve službách propagandy
T 6 Eskapistická propaganda aneb ?hrdinové jiného typu"
Vztah zábavy a moci, eskapistická propaganda a mechanismy jejího působení, česká eskapistická propaganda dříve a dnes

III. okruh Propaganda dnes
T 7 Moderní propaganda
Specifické formy dnešní propagandy, vztah ?komunikace - propaganda - reklama - PR"

T 8 Dnešní česká propaganda
Politická, ekonomická, sociální a didaktická propaganda a reklama v současném dnešním kontextu

IV. okruh Obrana proti propagandě
T 9 Teoretická východiska obrany
Seminář na téma metody obrany proti propagandě a praktické problémy při jejich aplikacích

V. závěr kurzu
T 11 Závěrečná shrnutí a diskuse o fenoménu propagandy
Požadavky na absolvování kurzu:

Podmínkou absolvování kurzu je vypracování dvou seminárních prací, jedné v průběhu a druhé na konci semestru v rozsahu min. 5 stránek, a jejich následná ústní obhajoba.

Literatura:

Cole, R. (ed.) (1998): International Encyclopedia of Propaganda. Chicago, London: Fitzroy Dearborn Publishing.

DeFleur, M., Ballová-Rokeachová, S. (1996): Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum.

Doob, L. W. (1966): Public Opinion and Propaganda. Hamden: Archon.

Ellul, J. (1965): Propaganda. The Formation of Men´s Attitude. New York: Knopf.

Fidelius: P. (2002): Řeč komunistické moci. Praha: Triáda.

Habermas, J. (2000): Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia.

Chomsky, N. (2002): Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda. New York: Seven Stories Press.

Janáček, Pavel et al. Dějiny české literatury 1945-1989 - zejména díl II., 1948-58. Praha: Academia

Jowett, G. S., O´Donnel, V. (1996): Propaganda and Persuasion. Thousand Oaks, London: Sage

Kašpar, L. (2007): Český hraný film a filmaři za protektorátu: propaganda, kolaborace, rezistence. Praha: Libri.

Köpplová, B., Jirák, J. (2003): Média a společnost. Praha: Portál.

Kunczik, M. (1995): Základy masové komunikace. Praha: Karolinum.

Lasswell, H. (1927): Propaganda Technique in the World War. New York: Knopf.

McNair, B. (2004): Sociologie zpravodajství. Praha: Portál.

Mills, Ch. W. (1966): Mocenská elita. Praha: Orbis.

Prokop, D. (2005): Boj o média. Praha: Karolinum.

Smelser, R. (2008): The Myth of the Eastern Front: The Nazi-Soviet War in American Popular Culture. Cambridge, New York: Cambridge University Press

Taylor, P. M. (2003): Munitions of the Mind. A History of Propaganda from the Ancient Worls to the Present Day. Manchester: Manchester University Press.

Thomson, O. (1977): Mass Persuasion in History. Edinbourgh: Paul Hartus Publishing.

Ždanov, A. A. (1949): O umění. Praha: Orbis.

Cameron.S. (2002): The economics of sin: Rational Choice or No Choice at All. Northampton: Edward Elgar Publishing.

Rushkoff, D. (2002): Manipulativní nátlak: Proč tak snadno uposlechneme druhé? Praha: Konfrontace.

Touraine. A. (2008): New Paradigm for Understanding Today's World. Cambridge: Polity

Pratkanis, A., Aronson, E. (2001): Age of Propaganda: The Everyday Use and Abuse of Persuasion. NY:W. H. Freeman

McCarty, N., Meirowitz, A. (2007): Political Game Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK