PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Sociologie genderu - JSM471
Anglický název: Sociology of Gender
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Hana Maříková, Ph.D. (16.03.2010)
V tomto kurzu budou studenti a studentky seznámeni nejprve se základními pojmy, koncepcemi a teoriemi genderových
studií, aby získali potřebný základ a průpravu ke studiu specializovanějších genderových témat a problémů. Následující
část kurzu pak bude zaměřena na hlavní přístupy, relevantní výzkumné otázky a problémy v oblasti genderově senzitivního
výzkumu sféry soukromé (rodiny, partnerství a reprodukce), stejně tak jako i sféry veřejné (trhu práce, politiky, event.
dalších oblastí).
Cílem kurzu je zvýšit genderovou senzitivitu studentů a studentek, podnítit je k samostatné genderově senzitivní práci s
empirickými daty na poli sociologie genderu a k samostatnému kritickému čtení textů v této oblasti sociologie. Kurz je
zaměřen na osvojení si kritické perspektivy při analýze genderových ne/rovností, při jejich de/konstrukci.
Kurz je složen z přednášek a seminářů. Na seminářích budou studenti a studentky diskutovat nad předloženými texty ,
případně nad prezentovanými vizuálními dokumenty

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Hana Maříková, Ph.D. (05.03.2013)

Základní pojmy a koncepty:

1. Feministické východisko a genderová studia - historické a věcné hledisko: vývoj feministického myšlení a ženského hnutí, ženská otázka a emancipace za socialismu, feminismus v bývalých socialistických zemích Evropy, klasifikace genderových teorií, současný stav genderových studií.

2. Feministická epistemologie a metodologie: kritika sociologie jako maskulinní vědy, konstrukce (vědeckého) poznání, základní otázky a principy feministické metodologie a feministického výzkumu.Gender a rozvoj - postkoloniální studia.

Četba:

West, C., D. Zimmermann. 2008. "Dělat gender." Sociální studia 1/2008 (ročník 5) Genderové re-konstrukce.

3. Muži a maskulinity: Connellova koncepce maskulinit, krize maskulinit/y jako mýtus, fantazie a realita, muži jako současné "druhé" pohlaví", muži a emancipace, mužská hnutí, dominantní a alternativní diskurzy mužství a otcovství.

Četba:

Butler, J. 2003. Trampoty s rodom. (1. Kapitola). Bratislava: Aspekt.

4. Seminář I:. Pojem gender: dichotomie pohlaví a genderu, přírody a kultury, biologický esencialismus vs. konstruktivismus, "doing gender" a performativnost genderu, undoing gender. Rozbor vybraných textů odborné literatury k danému tématu. (25.3.)

Četba:

Lorber, J. 2005 (1994). "Věřit znamená vidět. Biologie jako ideologie." Sociální studia (2): 91-113.

GENDER VE VEŘEJNÉ SFÉŘE:

5. Gender a práce - základní pojmy a teorie:

sociologie práce a profese z hlediska genderu, teorie genderových nerovností na trhu práce, teorie a historie genderování práce, teorie segregace trhu práce podle pohlaví a teorie genderové segregace, rozdíly mezd žen a mužů - teorie, pojmy a metody analýzy.

Četba:

Anker, R. 1998. Gender and Jobs, Sex Segregation of Occupations in the World.

Geneva: International Labour Office. (kapitola 1. a 2. - viz http://books.google.com/books?printsec=frontcover&vid=ISBN922109524&vid=LCCN98131049#v=onepage&q=&f=false)

6. Work/life balance a diskriminace na trhu práce:

měnící se povaha práce, práce a moc, teorie a typy genderové diskriminace; work/life balance a kombinace práce a rodiny; flexibilita, family-friendly politiky a alternativní organizace práce a pracovní úvazky.

Četba:

Křížková, A., M. Vohlídalová 2009. "Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí." Sociologický časopis/Czech Sociological Review 45:31-60.

7. Gender v organizacích a v podnikání

teorie genderových vztahů v organizacích a byrokracii a kritika "klasických" teorií organizace a byrokracie; maskulinita a feminita v organizacích a managementu, organizační maskulinita; genderové aspekty řízení - gender a "leadership", koncepty tokenismu a skleněného stropu, sexualita v organizacích; gender a podnikání.

Četba:

Křížková, A. (2003). "Kariérní vzorce žen v managementu. Strategie žen v rámci genderového režimu organizace" Sociologický časopis/Czech Sociological review 4:447-468.

8. Gender ve veřejných a sociálních politikách

Koncepce rovných příležitostí žen a mužů; nediskriminace; gender mainstreaming; genderová analýza politik; gender impact assessment; genderové rozpočtování.

Promítání dokumentu, diskuse, zadání krátkého úkolu.

Literatura bude předána na přednášce.

10. Gender v sociálním začleňování a národní a EU úroveň politik genderové rovnosti

Koncepce sociálního začleňování a aktivního začleňování; sociálně vyloučené skupiny populace a gender; ohrožení chudobou a gender; gender v direktivách a dokumentech EU; legislativa, instituce a dokumenty ČR.

Diskuse vypracovaného úkolu z přednášky 9.

11. Genderově podmíněné násilí a domácí násilí gender, moc a násilí; znásilnění; sexuální obtěžování; obchod se ženami; symbolické násilí, typy domácího násilí; spirála domácího násilí; specifika domácího násilí; legislativa a praxe.

Promítání dokumentu

12. Gender ve sféře moci a politiky: Pojetí genderu jako seriality, gender, moc a politika: ženy a politika, teorie moci ve feministickém diskurzu, ženy v praktické politice - faktory ovlivňující zastoupení žen v politice a veřejném životě, zkušenosti žen političek, ženy jako voličky, strategie uplatnění genderové rovnosti v politice a veřejném životě.

Četba:

Young, I. 2008. "Serialita genderu: úvahy nad ženami jako sociálním kolektivem." Sociální studia 1/2008 (ročník 5) Genderové re-konstrukce.

Literatura povinná:

ABC feminismu. 2004. Brno: Nesehnutí.

Barša, P. 2002. Panství člověka a touha ženy. Feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem. Praha: Sociologické nakladatelství.

Bourdieu. P. 2000. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.

Butler, J. 2003 (1990). Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity. Bratislava: Aspekt.

Oates-Indruchová, L. 1998. Dívčí válka s ideologií. Praha: Sociologické nakladatelství.

Oates-Indruchová, L. 2008. Ženská literární tradice a hledání identit. Praha: Sociologické nakladatelství.

Nagel-Docekal, H. 2007. Feministická filozofie. Praha: SLON.

Renzetti, C.M., Curran, D.J. 2003. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum.

Literatura doporučená:

Abbot, P; Wallace, C. 1997. An Introduction on Sociology: Feminist Perspectives. London: Routledge.

Acker, J. 1990. Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. In: Gender & Society 2:139-158.

Badinter, E. 2005 (1992). XY: O mužské identitě. Litomyšl: Paseka.

Cockburn, C. 1985. "Gendering people, gendering jobs." P.p.167-197. In: Cockburn, C. Machinery of Dominance, Women, Men and Technical Konw-how. London: Pluto Press.

Connell. R. W. 2002. Gender. Cambridge: Polity Press.

Eichler, M. 1998. "Feminist Methodology". Current Sociology, 45 (2): 9-36.

Evans, M. 2006. Handbook of gender and women´s studies. London: Sage.

Goerlick, S. 1991. "Contradictions of feminist methodology." Gender & Society, 5(4): 459-477.

Harding, S.1986. The Science Question in Feminism. London: Ithaca.

H. Hašková, Z. Uhde (eds.) 2009. Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Heczková, L. (ed.). 2007. Vztahy, jazyky, těla. Praha: FHS UK.

Hlasy žien: Aspekty ženskej politiky. Bratislava: Aspekt.

Hochschild, A. R. 1997. The Time Bind: When work becomes home and home becomes work. New York: Metropolitan Books.

Křížková, A., K. Pavlica. 2004. Management genderových vztahů: postavení žen a mužů v organizaci. Praha: Management Press.

Lorber, J. 2005 (1994). "Věřit znamená vidět. Biologie jako ideologie." Sociální studia (2): 91-113.

Oakleyová, A. 2000. (1972) Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál.

Ramazanoglu, C., J. Holland. 2003. Feminist Methodology. London: Sage.

Reinharz, S. 1992. Feminist Methods in Social Research. Oxford, New York, Toronto: Oxford University Press.

West, C., D. Zimmerman. 1987. "Doing gender." Gender & Society 1(1): 125-151.

Časopisy:

Aspekt. 1993-2004. Bratislava (knihovna Gender Studies Praha, Gorazdova, Praha 2). Od roku 2005 včetně předchozích čísel online (www.aspekt.sk)

Gender - rovné příležitosti - výzkum. Viz online: www.genderonline.cz

Gender and Society.

Požadavky ke zkoušce založené na bodovém systému:

1. Účast na přednáškách a seminářích: 6 bodů

2. Četba zadané literatury, aktivní účast v diskusích na seminářích: 6 bodů

3. Zpracování komentovaného překladu odborného článku (dodám seznam), případně úkol viz přednáška 9 - gender impact assessment vybrané politiky: 6 bodů

4. Odborná stať reflektující přednášenou problematiku s použitím odborné literatury v rozsahu 10 - 15 normostran (tj. 1800 znaků na jedné normostránce), včetně poznámek a literatury podle vzoru článků v Sociologickém časopise. Odevzdat minimálně 1 týden před zkouškou: 10 bodů

5. Rozbor odevzdané statě a diskuse nad ní při ústní zkoušce: 6 bodů

Celkem max: 34 bodů

1 = 34 - 30

2 = 29 - 25

3 = 24 - 20

4 = 19 a méně bodů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK