PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Profesionální sebeprezentace - JSM445
Anglický název: Professional Self-Presentation
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2009
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (18)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ing. Iva Měrková Pecáková
Anotace -
Poslední úprava: PECAKOVA (06.04.2008)
Studenti si v rámci kurzu osvojí základní dovednosti, které podpoří možnost jejich budoucího uplatnění a zvýší jejich
konkurenceschopnost na trhu práce. Na základě absolvování kurzu budou schopni profesionálně vystupovat na veřejnosti
a seriózně prezentovat sebe i výsledky své práce. Kurz studentům umožní "nanečisto" si vyzkoušet situace, které budou
typicky nuceni zvládat v praktickém životě.

Kurz se zaměřuje v prvé řadě na zvládnutí těchto situací:
1) veřejné vystoupení, přednáška, diskuze, zapojení prezentačních pomůcek;
2) pracovní komunikace (osobní jednání, telefonický hovor, dopis, e-mail, práce s vizitkami, týmová práce);
3) ucházení se o zaměstnání a pracovní pohovor, strukturovaný životopis, motivační dopis;
4) společenské akce - druhy, vhodné oblečení a základní pravidla etikety.


Cíl předmětu -
Poslední úprava: PECAKOVA (06.04.2008)

Cílem předmětu je podpořit schopnost studentů prezentovat sama sebe a výsledky své práce.

Literatura -
Poslední úprava: PECAKOVA (06.04.2008)

BRADBURY, A. 2001. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. Praha: Computer Press

CORFIELD, R. 2005. Jak úspěšně zvládnout přijímací pohovor. Brno: Computer Press

GOFFMAN, E. 1999. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon

GULLOVÁ, S., MÜLLEROVÁ, F. 2006. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. Praha: VŠE

HAYES, N. 2005. Psychologie týmové práce. Praha: Portál

HIERHOLD, E. 2005.Rétorika a prezentace: jak s jistotou prezentovat a působivě přednášet. Praha: Grada

HOSPODÁŘOVÁ, I. 1997. Veřejná prezentace od A do Z. Praha: Expertis

KOLAJOVÁ, L. 2006. Týmová spolupráce: jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. Praha: Grada

LUKÁŠOVÁ, R. 2004. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada

MAITLAND, I. 2000. Umění telefonovat. Praha: Computer Press

MAŘÍKOVÁ, M. 2002. Rétorika: manuál komunikačních dovedností. Praha: Professional Publishing

MATĚJKA, M., P. VIDLAŘ 2002. Vše o přijímacím pohovoru: jak poznat druhou stranu. Praha: Grada

MIKULÁŠTÍK, M. 2003. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada Publishing

NOVÝ, I., S. SCHROLL-MACHL a kol. 2001. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání. Praha: Management Press

POKORNÝ, J. 2004. Manuál tvořivé komunikace. Brno: CERM

SVOBODA, V. 2006.Public relations: moderně a účinně. Praha: Grada Publishing

ŠPAČEK, L. 2005. Velká kniha etikety. Praha: Mladá fronta

ŠPAČKOVÁ, A. 2003. Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: Grada

ŠRONĚK, I. 2002. Diplomatický protokol a praktické otázky společenské etikety. Praha: Karolinum

TEGZE, O. 2003. Neverbální komunikace: co vám prozradí lidské chování a jak toho využít. Praha: Computer Press

VYBÍRAL, Z. 2005. Psychologie komunikace. Praha: Portál

WILLIAMS, L. 2003. Píšeme životopis pro přijímací a výběrová řízení. Brno: Computer Press

Metody výuky -
Poslední úprava: PECAKOVA (06.04.2008)

Seminář, předpoklad aktivní participace studentů a týmové práce.

Volitelný magisterský kurz, otevřený pro bakaláře (3. ročník).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PECAKOVA (18.11.2009)

Kurz je určen pro studenty magisterského studia.

 • písemné zpracování týmového projektu na zadané téma
 • týmová prezentace projektu na semináři, účast na prezentacích ostatních studentů
 • závěrečný kontrolní test
Sylabus -
Poslední úprava: PECAKOVA (06.04.2008)

OBSAH

 • charakteristika komunikace, verbální komunikace, neverbální komunikace (mimika a oční kontakt, gestika, proxemika, haptika, paralingvistika...), poslouchání a naslouchání v komunikaci, empatie, asertivita, interkulturní komunikace
 • skupinová komunikace a týmová práce, druhy týmů, týmové role, interkulturní týmy, virtuální týmy a specifika komunikace v prostředí internetu
 • veřejná prezentace (účel prezentace a příprava, provedení, vyhodnocení), vizualizace a práce s pomůckami, práce s prostorem, osobní image, první dojem, efekt posledního dojmu, komunikace s publikem, práce s otázkami, zvládání trémy, rétorika
 • přijímací pohovor, strukturovaný životopis, motivační dopis, role personálních agentur, nástup do zaměstnání
 • jednání po telefonu, obchodní jednání, používání vizitek, zásady elektronické komunikace, obchodní e-mail
 • etiketa, obecná a specifická pravidla společenského styku (společenské přednosti, seznamování a představování, oslovování), druhy společenských akcí, oblékání, darování
 • komunikační prostředí organizace, význam organizační kultury a identity, komunikace organizace s veřejností, public relations, krizová komunikace, politicky korektní komunikace
 • masmediální komunikace, vystoupení v médiích, interview, tisková konference

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK