PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Gender, rodina a socializace - JSM407
Anglický název: Gender, Family and Socialization
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2009
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
PhDr. Kateřina Pulkrábková
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Hana Maříková, Ph.D. (01.10.2012)
GEDNER, RODINA, SOCIALIZACE
Semestr: šk. r. 2012/2013
Kontakt:
oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav AV ČR Praha, Jilská 1, 110 00 P1
tel.: 222220924, e-mail: hana.marikova@soc.cas.cz, alena.krizkova@soc.cas.cz

ANOTACE KURZU:
V tomto kurzu budou studenti a studentky seznámeni nejprve se základními pojmy, koncepcemi a teoriemi genderových studií, aby získali potřebný základ a průpravu ke studiu specializovanějších genderových témat a problémů. Následující část kurzu pak bude zaměřena na hlavní přístupy, relevantní výzkumné otázky a problémy v oblasti genderově senzitivního výzkumu sféry soukromé, tj. rodiny, partnerství a reprodukce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Maříková, Ph.D. (04.10.2010)

Cílem kurzu je seznámit studentky a studenty se současným diskurzem problematiky rodiny a předložit jim kriticky aktuální témata sociologie rodiny, zvýšit jejich genderovou senzitivitu při analýze (nejen) vymezených témat, podnítit je k samostatné genderově senzitivní práci s empirickými daty na poli sociologie rodiny a k samostatnému kritickému čtení textů v této oblasti sociologie. Kurz je zaměřen na osvojení si kritické perspektivy při analýze genderových ne/rovností, při jejich de/konstrukci.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Hana Maříková, Ph.D. (01.10.2012)

Literatura povinná:

Coltrane, S. 2000. Gender and Families. Lanham-New York-Toronto-Oxford: Altamira Presss.

Giddens, A. 2000. Unikající svět. Praha: Sociologické nakladatelství.

Možný, I. 2008. Rodina a společnost. Praha: SLON.

Možný, I. 2002. Sociologie rodiny. Praha: SLON.

de Singly, F. 1999. Sociologie současné rodiny. Praha: Portál.

Renzetti, C.M., Curran, D.J. 2003. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum.

           

Literatura doporučená:

Badinter, E. 1998. Materská láska. Od  17. storočia po súčasnosť. Bratislava: Aspekt.

Beck, U. and E. Beck-Gernsheim. 1995. The Normal Chaos of Love. Cambridge: Polity Press.

Brandth, B. and E. Kvande. 1998. "Masculinity and child care: the reconstruction of fathering." Sociological Review 46 (2): 293-313.

Craig, L. 2006. "Does father care mean fathers share? A comparison of how mothers and fathers in intact families spend time with their children." Gender & Society 20 (2): 259-281.

Hobson, B. (ed.). 2002. Making Men into Fathers. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Ruddick, S. 1989. Maternal Thinking. Boston: Beacon Press.

Saxonberg, S., T. Sirovátka. 2006. "Failing family policy in post/communist Central Europe", Journal of comparative policy analysis: Research and practice 8, no. 2: 185-202.

Thompson, L. 1995. "The Place of Feminism in Family Studies." Journal of Marriage and the Family, Vol. 54, No. 57, Pp. 847-865.

 

 

Časopisy:

Aspekt. 1993-2004. Bratislava (knihovna Gender Studies Praha, Gorazdova, Praha 2). Od roku 2005 včetně předchozích čísel online (www.aspekt.sk)

Gender - rovné příležitosti - výzkum. Viz online: www.genderonline.cz

Gender and Society.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Hana Maříková, Ph.D. (28.12.2011)

1. Účast na přednáškách a seminářích.

2. Četba zadané literatury, aktivní účast v diskusích na seminářích.

3. Komentovaný překlad jedné zahraniční statě podle dohodnutého výběru.

4. Odborná stať reflektující přednášenou problematiku s použitím odborné literatury v rozsahu 13 - 18 normostran (tj. 1800 znaků na jedné normostraně), včetně poznámek a literatury podle vzoru článků v Sociologickém časopise. (Struktura statě: výzkumná otázka, teoretická východiska, zdůvodnění metodologického přístupu, podložená argumentace, závěr - analýza zjištění/poznatků // žádná dojmologie!).

5. Rozbor odevzdané statě a diskuse nad ní při ústní zkoušce.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Hana Maříková, Ph.D. (06.10.2011)

1. Úvodní hodina: feministická a genderová studia, základní pojmy a koncepce: vývoj feministického myšlení, dichotomie pohlaví a genderu - přírody a kultury, genderové předsudky a stereotypy, genderové indentity, biologický esencialismus vs. konstruktivismus, "doing gender" a performativnost genderu. (3.10.)

2. Feministické a genderové přístupy ve studiu rodiny: feministická východiska bádání, konceptualizace genderu ve výzkumech rodiny, nová témata - nové pohledy na rodinu. (17.10.)

3. Gender a socializace: teorie socializace - teorie nápodoby, teorie sociálního učení, psychoanalytická teorie socializace, sociobiologie, S. Bem a "genderová optická skla", sex a sexualita. Genderové stereotypy ve výchově (24.10.)

4. Soukromá sféra společnosti: vztah veřejné a soukromé sféry moderní společnosti, proměny genderových vztahů v rodině, normativita rodinného života - sňatek a manželství, teorie sexuální smlouvy, proměny forem uspořádání intimního a soukromého života. (31.10.)

5. Partnerství a sňatek: teorie sňatkového trhu, genderové stereotypy při výběru životního partnera a partnerky, hypergamie, homogamie, heterogamie, sňatková tíseň, šance na vstup do manželství, "dvojí" manželství. Manželství a kohabitace. (7.11.)

6. Rodina a příbuzenství: rodina prokreační a orientační, nukleární rodina, genderové role, Parsonsovo pojetí rodiny a jeho kritika, příbuzenské vztahy a mezigenerační solidarita. Rozvody a rozvodovost. (14.11.)

7. Neplacená práce: placená a neplacená práce; dělba práce v domácnosti a péče o závislé členy rodiny, péče jako práce, ženy jako "měřítko" práce a péče v privátní sféře, mýtus strážení vstupu do privátní sféry ženami, možnosti kombinace práce a rodiny, koncept "dual earn-dual care society". (21.11.)

8. Rodičovství I: mateřství: mateřství a otcovství jako vztahové konstrukty, jako historicky a kulturně proměnlivé fenomény, biologická, sociální a právní dimenze rodičovství, mateřství - mateřství a bezdětnost, feminita a identita ženy; sociální konstrukce mateřství; mateřský mýtus a psychoanalýza; mateřská role a mateřská praxe, dominantní diskurz mateřství. (28.11.)

9. Rodičovství II: otcovství; sociální praxe a sociální politiky: paradoxy, rozpory, dilema otcovství, otcové v péči o děti, otcovství v různých formách rodinného soužití, diskurzy otcovství, koncept rovně sdíleného rodičovství. (5.12.)

10. Děti a dětství: Historie dětství a výchovy dětí, sociologie dětství, , rodina, škola a stát ve výchově a péči o děti: (náhradní) rodičovství, práva dítěte. (12. 12.)

11. Problematika kombinace práce a rodiny: institucionální rovina a rovina každodennosti (výzkumné poznatky ze zahraničí i naší společnosti), sociální a rodinná politika v otázce kombinace práce a rodiny a genderové rovnosti. (21.12.)


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK