PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Výzkum trhu - JSM151
Anglický název: The Market Research
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (10.04.2008)
Kurz je zaměřený na praktický nácvik provádění výzkumu trhu (kvantitativního). Podrobněji se věnuje základním metodám pro zpracování výzkumu, statistickým metodám pro analýzu dat a tvorbě závěrečné zprávy. Kurz je orientován aplikačně, studenti utváří dotazník, provádějí dotazování, zpracovávají data a vypracovávají výzkumnou zprávu.

Požadavky na studenty od akademického roku 2007/08.: Kurz je přístupný pouze studentům, kteří absolvovali výzkum Aplikovaný sg. výzkum, příp. loňský kurz Výzkum trhu a kurz Statistika I, II a SPSS a analýza dat. Doporučené je absolvování kurz Statistika pro mgr.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (10.04.2008)

Cílem předmětu je naučit studenty praktickým dovednostem při provádění marketingového výzkumu.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (10.04.2008)

Bártová, H., Bárta, V., Koudelka, J. . 2004: Chování spotřebitele a výzkum trhu. 2. přepr. vyd. Praha : VŠE

Disman, M. 1993: Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha

Řehák, Bártová. 1997. Statistika pro marketing a výzkum trhu, SPSS.

Šubrt, J.(ed). 1998: Kapitoly ze sociologie veřejného mínění : teorie a výzkum, Karolinum, Praha

Haugue, P. 2003 Průzkum trhu. Computerpress.

Přibová, M. 1996: Marketingový výkum v praxi. Grada.

Herzmann, J., Novák, I., Pecáková, I. 1995: Výzkumy veřejného mínění, VŠE (příp. novější vydání)

Hendl J. 2004. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál

Hebák, Hustopecký, Malá. 2005: Vícerozměrné statistické metody (2), Informatorium.

Hebák a kol. 2005: Vícerozměrné statistické metody (3), Informatorium.

Webové stránky:

http://www.simar.cz/

http://www.esomar.org/

http://www.factum.cz/

www.gfk.cz

http://www.median.cz/

www.stemmark.cz/

www.tambor.cz/

http://www.tns-aisa.cz/

Poznámka: řazení agentur je abecední neodráží velikost obratu ani kvalitu jejich práce.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (10.04.2008)

cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (10.04.2008)

1. Přehled základních úloh výzkumu trhu. Zásady pro tvorbu výzkumu. Tvorba dotazníku, typy otázek. Pomocné materiály. Měření konceptů, vývoj škál. Úloha do příště-návrh částí dotazníku ve skupinách.

2. Statistika ve výzkumu trhu I ? četnosti, kontingenční tabulky, loglineární analýza. Úloha - tisk dotazníků, sběr dat.

3. Statistika ve výzkumu trhu II ? shluková, faktorová analýza, korespondenční analýza, tvorba typologií, segmentace.

4. Microsoft office ? využití WORDu, Excelu, Powerpointu pro výzkum trhu. Návody a tipy.

5. Grafy ? záladní typy, možnosti použití. Tvorba grafů a jejich vzhled.. Uloha- příprava vlastní prezentace na vybrané téma.

6. Zásady pro prezentování I ? studentské prezentace, odhalování nedostatků. Úloha ? pořízení dat z dotazníků.

7. Zásady pro prezentování II ? důležité faktory, základní struktura prezentace, fáze přípravy prezentace.

8. Kodování, děrování a čištění dat. Úloha-připravit finální data.

9. Četnostní tabulky, další směr analýzy, studentské prezentace prvotních výsledků.Úkol-příprava prezentace kontingenčních tabulek(důležité rozdíly)

10. Kontingenční tabulky-důležité rozdíly. Kontrola vlivu dalších proměnných. Studentské prezentace výsledků Úkol-příprava druhé verze zprávy.

11. Závěrečná zpráva ? prezentace dílčích částí (2. verze).

12. Finální verze zprávy-diskuse nad výsledky. Odhalování chyb, ke kterým došlo (Co lze příště udělat lépe?).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK