PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Klíčové problémy vývoje soc. struktury ČR - JSM015
Anglický název: Major Problems of the Development of the Social Structure in the Czech Republic
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2009
Semestr: letní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Vyučující: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Anotace
Poslední úprava: TUCEK (27.02.2007)
Kurs navazuje na kurs Sociální struktura ČR, stav, vývoj (zimní semestr, povinný základ)I. Zatímco první kurs víceméně systematicky a v tradičních okruzích seznamoval studenty s fakty o stavu a vývoji české společnosti v posledních 10-15 letech, druhý kurs předkládá empiricky podložené analýzy vybraných problémů, které více či méně přesahují konvenční přístupy rozboru sociální struktury.
Literatura
Poslední úprava: TUCEK (27.02.2007)

Vybrané stati z povinné a doporučené literatury pro kurs Sociální struktura ČR:.

Tuček M. a kol. 2003. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha. Slon.

Machonin P., Tuček M. a kol. 1996. Česká společnost v transformaci. Praha. Slon.

Matějů P., Vlachová K. a kol. 2000. Nerovnost, spravedlnost, politika. Praha: Slon

Večerník, J., Matějů, P. (eds.) 1998. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia.

Večerník, J. 1998. Občan a tržní ekonomika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Mlčoch, L., Machonin, P., Sojka, M. 2000. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 (alternativní pohled). Praha: Karolinum.

Tuček, M., Bunčák, J., Harmadyová, V. 1998. Stratégie a aktéri sociálnej transformácie a modernizácie v Českej a Slovenskej republike. Brno: Doplněk.

Tuček M., Friedlanderová H. a MEDIAN 2000. Češi na prahu nového tisíciletí. Praha, Slon.

Sociologický časopis a Sociologické texty (dříve Pracovní texty/working papers) SoÚ AV ČR

Sylabus
Poslední úprava: TUCEK (27.02.2007)

Témata přednášek:

1. Krystalizace skupinových zájmů, politických postojů a jejich reprezentace politickými stranami. Volební preference a volební chování.

2. Skupinové mentality: generační, socioprofesní, třídní, genderové... fikce nebo skutečnost.

3. Rekrutace politických, ekonomických a kulturních elit před a po roce 1989, současné postavení elity, konsensuální nebo fragmentární elita.

4. Sociální exkluze, xenofobie a jejich zakotvenost v sociální struktuře

5. Diference v oblasti životní úrovně, bydlení, vzorce spotřebního chování a jejich sociální podmíněnost

6. Proměny životního stylu v perspektivě systémové změny.

7. Střední třída, dělnická třída, ....klíčové prvky současné společnosti či historicky překonané schéma

8. Mýty a realita sociální struktury Československa v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech

9. Porovnání vývoje české a slovenské sociální struktury v období existence společného státu a po jeho rozpadu: systémové a specifické trajektorie

Semináře

Semináře budou probíhat jednou za čtrnáct dní (v případě většího počtu zapsaných studentů paralelně ve dvou skupinách). Na seminářích se budou probírat referáty studentů k daným tématům, resp. předem zadané texty z doporučené literatury či aktuální články z odborného tisku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK