PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Disertační praktika I. - JSD012
Anglický název: Dissertation writing I.
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z(+Zk) [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Patří mezi: Veřejná a sociální politika DK_VESP
Veřejná a sociální politika DP_VESP
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (15.09.2022)
Předmět je zaměřen na formování dovedností doktorandů k výkonu vědecké práce. Je veden formou skupinových „sezení“ s doktorandy. Skupinu vedou školitelé se svými doktorandy. Na sezení skupiny se mohou zúčastňovat i doktorandi od jiných školitelů. Jsou řešeny problémy projektu disertační práce, psaní vědeckých textů a článků.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (15.09.2022)

Formovat dovednosti doktorandů k efektivnímu výkonu vědecké práce. Na praktickém  psaní vědeckých textů a disertační práce formovat dovednosti doktorandů  umět psát vědecké texty.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (15.09.2022)

Aktivní účast na praktiku pod vedením vyučujícího, práce na projektu vlastní disertační práce, příprava a diskuse ke konferenčnímu vystoupení, příprava a psaní vědeckého článku. Viz sylabus.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (15.09.2022)

Literatura k praktiku c) (vede F. Ochrana) - viz  sylabus

Epistemology. An Anthology. Edited by Ernest Sosa, Jaegwon Kim, Jeremy Fantl, and Matthew McGrath. Blackwell Publishing, 2008.

The Philosophy of Language. Edited by A.P. Martinich. Oxford University Press. 2010.

 Ochrana, F.: Methodology of Social Sciences. Praha: Karolinum,  2015.

 Ochrana, F.: Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu. Praha: Karolinum, 2019.       

Popper,K.: Logika vědeckého zkoumání. Praha. OIKOMYMENH 1997

                         

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (15.09.2022)

Disertační praktikum

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (15.09.2022)

Aktivní účast na praktiku s prezentací. (Viz podmínky ukončení předmětu).

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. (07.10.2022)

Předmět je vyučován  ve  třech základních formách praktik, a to následovně:

a)      Praktikum vedené A. Veselým

b)     Dissertation practice headed by M. Potůček.

My students will consult the progress of their dissertations individually. There might be organized ad hoc gatherings according to students' needs as well.

c)      Praktikum vedené F. Ochranou (praktikum zaměřené k metodologii, metodám a metodice  vědecké práce):

Praktikum c), které je zaměřené k metodologii, metodám a metodice vědecké práce má následující obsah, který se váže vždy ke konkrétnímu problému, který řeší daný doktorand navštěvující praktikum:

-        postup při stanovení výzkumného předmětu,

-        - identifikace vědeckého problému,

-        stanovení výzkumných cílů,

-        postup při definování výzkumných otázek a hypotéz,

-        vyhledávání informací pro psaní vědeckého výstupu,

-        volba metod s ohledem na předmět zkoumání a  výzkumné cíle.  

Poznámka: Každý student pracuje na svém výstupu, který předkládá a obhajuje na praktiku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK