PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociologie rodiny - JSB752
Anglický název: Sociology of Family
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 31 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Nela Andresová
Vyučující: Mgr. Nela Andresová
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Nela Andresová (08.09.2023)
Kurz seznamuje studenty s vývojem instituce rodiny od počátku moderní společnosti až po dnešní dobu. Pozornost je věnována základním teoriím rodiny, nejprve konsenzualismu a následně směrům, které na něj reagují a rodinu pojímají jako místo konfliktu a vyjednávání. Dále je rodina představena jako místo střetu soukromé a veřejné sféry. Vychází z ideálu buržoazní rodiny spojeného s přechodem tradiční společnosti ke kapitalistické. Kurz se věnuje vývoji rodiny v průběhu 20. století v Československu, západní Evropě a USA. Vysvětluje rozdíly v souvislosti s odlišnou společenskou situací a feministickým hnutím. Pozornost je zaměřena na socialistickou zkušenost na našem území a specifika, které měla oproti západnímu vývoji. Dalším tématem je přechod moderní společnosti k postmoderní, ve které je kladen důraz na individualizaci. Téma hodiny se zabývá změnami v intimitě a rodinném uspořádání. Věnuje se proměně partnerských vztahů a globalizované rodině spolu s ekonomickými vlivy, které za ní stojí. Kurz se dále zabývá homoparentálními rodinami a trans rodinami. Představuje specifika těchto rodinných uspořádání a jejich postavení v heteronormativní společnosti. Téma je uvedeno v kontextu veřejně politické situace v České republice i zahraničí. Závěrečným tématem je současná česká rodina včetně demografických trendů na našem území. Vychází z aktuálních výzkumů životního stylu a hodnotových orientací, v rámci kterých se specifikuje na postavení rodiny v české společnosti. Dále se zaměřuje na vývoj sňatečnosti, porodnosti a rozvodovosti v průběhu let.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Nela Andresová (04.10.2023)

Cílem kurzu je získání základní orientace v tématu a kritického uvažování nad vývojem instituce rodiny. Kurz je sestaven jako kombinace přednáškových (1., 2., 4., 7., 10., 12.) a diskuzních hodin (3., 5., 8., 11.). Diskusní hodině obvykle předchází přednášková hodina, vztahující se ke stejnému tématu. Studenti během kurzu budou číst zadané texty a vypracovávat na ně přípravu na následující hodinu. Přípravou je myšleno shrnutí a otázky k textu, který se budou následně diskutovat. Na úvodní hodině budou studenti rozděleni do čtyř skupin, přičemž jedna skupina vždy na diskuzní hodině nejprve téma shrne a následně bude za asistence vedoucí kurzu vést diskuzi s ostatními studenty. 7. hodina je věnována sledování dokumentu, který se věnuje emancipaci žen za socialismu, rodinné politice, skloubení práce a péče o děti. 9. hodina je vedena jako čtecí týden, nekoná se fyzicky, studenti se budou věnovat četbě zadaného textu, ke které zpracují esej na cca 2 NS.

1.     Úvodní hodina

2.     Konsenzualistické, konfliktualistické a interpretativní teorie rodiny; rodina ve vztahu soukromé a veřejné sféry

3.     Četba – diskuze nad texty (Havelková, Křížková a Pospíšilová)

4.     Rodina v socialistickém Československu, západní Evropě a USA

5.     Četba – diskuze nad texty (Lišková, Weiner)

6.     Dokument „Jak rodit a chodit do práce?“ (z dokumentárního cyklu Kronika orgasmu) – promítání a diskuze

7.     Od moderní rodiny k odcizení – individualismus v postmoderních rodinách

8.     Četba – diskuze nad texty (Jamienson, Kolářová)

9.     Čtecí týden – esej 

10.  LGBT rodiny

11.  Četba – diskuze nad texty (Engel, Sokolová)

12.  Současná česká rodina 

Předmět je ukončen seminární prací v rozsahu 5 - 7 NS.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Nela Andresová (16.10.2023)

Četba k diskuzním hodinám:

3. hodina

Havelková, Hana. 1995. “Dimenze "gender" ve vztahu soukromé a veřejné sféry.” Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31(1):25-38.

Křížková, A. and K. Pospíšilová. 2022. “Rodičovství a „Gender Pay Gap“ v různých kontextech trhu práce před pandemií covidu-19 a na jejím začátku”. Fórum Sociální Politiky 16.

5. hodina

Lišková, K. 2016. “Sex Under Socialism: From Emancipation Of Women To Normalized Families In Czechoslovakia”. Sexualities 19(1-2):211-235.

Weiner, E. 2007. “Market Dreams: Gender, Class, And Capitalism In The Czech Republic”. University of Michigan Press. - kapitola 5. No (Wo)Man’s Land: The Postsocialist Purgatory of Czech Female Factory Workers

8. hodina

Jamieson, L. Y. N. N. 1999. “Intimacy Transformed? A Critical Look At The ‘Pure Relationship”. Sociology 33(3):477-494.

Kolářová, K. 2015. “Grandpa Lives In Paradise Now’: Biological Precarity And The Global Economy Of Debility”. Feminist Review 111(1):75-87.

11. hodina

Engel, A. 2007. “No Sex, No Crime, No Shame: Privatized Care And The Seduction Into Responsibility”. Nora - Nordic Journal Of Feminist And Gender Research 15(2-3):114-132.

Hašková, H., Maříková, H., Sloboda, Z., & Pospíšilová, K. 2022. “Childlessness and Barriers to Gay Parenthood in Czechia”. Social inclusion10(3), 124-137. 

 

Četba k eseji:

Hašková, Hana, Kristýna Pospíšilová. 2020. “Kdo plánuje jedináčka a kdo chce zůstat bezdětný? Faktory ovlivňující nízké reprodukční plány mužů a žen.” Sociologický časopis/ Czech Sociological Review 56 (2): 131-164.

 

Základní literatura:

Beck-Gernsheim, E. 2002. Reinventing Family. Polity Press.

Hanáková, P., B. Havelková, K. Kolářová, P. Klvačová, J. Matonoha, D. Nečasová, P. Roubal, V. Sokolová, V. Šprincová, I. Vodochodský, and K. Zábrodská. 2015. Vyvlastněný hlas: Proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989. edited by H. Havelková and L. Oates-Indruchová. Praha: Sociologické nakladatelství.

Kuchařová, V., J. Barvíková, S. Höhne, K. Janurová, O. Nešporová, J. Paloncyová, K. Svobodová, and L. Vidovićová. 2019. Česká rodina na počátku 21. století: Životní podmínky, vztahy a potřeby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí.

Možný, I. 2008. Rodina a společnost. 2., upr. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Sullerot, É. 1998. Krize rodiny. Praha: Karolinum.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK