PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy sociální práce a řízení neziskových organizací - JSB730
Anglický název: Introduction to social work and non-profit organisation management
Český název: Základy sociální práce a řízení neziskových organizací
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 16
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Irena Úradníková
PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout sylabus_Úradníková_zs20-21_v3.pdf Sylabus kurzu Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (31.01.2022)
Kurz má za úkol seznámit studenty se základními poznatky sociální práce z oblasti neziskového
sektoru sociálních služeb. Pozornost bude věnována managementu a podpoře v organizacích v rámci
řízení služeb, supervizi, práci s mladými lidmi a jinými cílovými skupinami.
V rámci seminářů budou jednotlivá témata interaktivně procvičena, studenti se seznámí s metodami
sociální terapie při práci s klienty, s možností, jak je využívat v praxi. Součástí bude dále host z praxe, Balintovská skupina a práce s terapeutickými kartami.
Nabyté dovednosti využijí při práci jak ve veřejném, tak i neziskovém sektoru.
Absolventi kurzu by měli být schopni:
 znát vnitřní strukturu a procesy neziskové organizace,
 orientovat se v druzích projektů podporující fungování jednotlivých služeb neziskové
organizace, v otázkách jejího financování a práce s rozpočtem,
 rozumět střednímu managementu – vedení a fungování neziskové organizace a jejího týmu
 využívat metody sociální práce a komunikace se skupinou či jednotlivcem,
 rozpoznat druhy služeb a vybrané cílové skupiny.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (31.01.2022)

Nezbytnými předpoklady pro absolvování kurzu jsou (1) aktivní účast (2) aktivita během výuky (3) kolokvium.

 

Ad 1) Aktivní účast

K úspěšnému ukončení kurzu je vyžadována aktivní účast na výuce v minimální míře 70 % (max. 2 absence)

 

Ad 2) Aktivita během výuky

Po studentech bude vyžadováno aktivní zapojování do diskusí nad probíranými problematikami, k čemuž bude nutná alespoň minimální domácí příprava.

 

Ad 3) Kolokvium

Závěrečnou částí k úspěšnému ukončení kurzu bude účast na kolokviu, kde se formou diskuse proberou nabyté znalosti a vědomosti studentů z kurzu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (31.01.2022)

Základní literatura ke kurzu.
- Zakouřilová, E. (2014) Speciální techniky sociální terapie rodin. Praha: Portál.
- Klimeš, J., (2008). Budování identity dítěte. Praha: Rozum a cit.
- Matoušek, O. (2011). Mládež a delikvence. Praha:Portál, str. 81 -89, 194.
- Šedivý, M., Medlíková, O. (2011). Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada. Str. 21–25,
52, 65-75, 87-91,
- Holasová, V. (2014). Kvalita v sociální práci a sociálních službách. Praha: Grada.
- Niediek Mappes, N. (2013). Chudáci Romové – zlí cikáni. Brno: Host.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (10.02.2022)

Kurz probíhá formou přednášek a interaktivních seminářů. V rámci kurzu je exkurze z nízkoprahového centra pro děti a mládež

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (10.02.2022)

Základy sociální práce a řízení neziskových organizací

Harmonogram kurzu

1. Přednáška a seminář 

Představení kurzu – vymezení předmětu sociální práce, co obnáší; čemu se budeme věnovat; pohled do historie.

Nezisková organizace – co je nezisková organizace; průřez neziskovou organizací, financování, rozpočty, projekty. Pracovníci v sociálních službách – management, personální obsazení, žádosti poskytování dotací, kvalita – standardy kvality a specifika poskytování v sociálních službách, Swot analýza v organizaci, Analýza rizik.

2. Přednáška a seminář 

Řízení v sociálních službách – hierarchie v neziskové organizaci, pracovní pozice, vedení, úkol leadera, zdravá autorita, rozhodnost, důvěra v tým, delegování podřízených.

Vedení týmu – Jsem vedoucí, jak v sobě objevit leadera? komunikace v organizacích, vnitřní a vnější zdroje, praktické cvičení.

3. Přednáška a seminář 

Specifika práce s jinými cílovými skupinami – romská komunita, drogově závislí, senioři, uživatelé azylových domů, lidé bez domova.  

Supervize – formy a cíle supervize, role supervizora v neziskové organizaci, supervizor vs. supervidovaný, supervizní kontrakt, Balintovské skupiny

4. Přednáška a seminář 

Práce v nízkoprahovém centru pro děti a mládež,  práce s jinými cílovými skupinami, exkurze

5. Přednáška a seminář 

Práce  se stresem

Hranice mezi klientem a pracovníkem – praktická cvičení

6. Seminář 

Metody práce se skupinou a jednotlivci - 

Techniky  sociální terapie – seznámení s různými druhy sociální terapie, komunikace v sociální terapii,

rozhovor  a jeho nácvik

Využití  terapeutických karet – praktická cvičení

Nácvik rozhovoru  mezi pracovníkem a klientem

Bálintovská skupina

7. Přednáška  

Práce se skupinou v sociální práci – sociální práce s dětmi a mládeží v tíživých životních situacích, skupinové aktivity, streetwork, terénní sociální práce, komunitní práce, krizová intervence

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK