PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociální politiky - JSB569
Anglický název: Social Policy: An Introduction
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB026
Je neslučitelnost pro: JSB026
Je prerekvizitou pro: JSM721
Ve slož. prerekvizitě: JSB072, JSB105
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (30.01.2023)
Cíle výuky:
Jedná se o úvodní kurz k problematice sociální politiky, jehož cílem je seznámit studenty s tím, co to je sociální politika (funkce, nástroje, cíle), jejím historickým vývojem (obecně, v ČR i EU) a konceptem sociálního státu. V rámci seminářů budou jednotlivá témata kurzu aktivně procvičována formou týmové práce. Kurz (přednáška i semináře) probíhají prezenčně.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (10.02.2020)

Po absolvování kurzu student:

-          má základní teoretické znalosti o problémech, kterými se zabývá sociální politika;

-          má zkušenost s týmovou prací.

Účast na přednáškách není povinná, ale velmi se doporučuje vzhledem k domácí přípravě na jednotlivé semináře.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (03.02.2021)

Splnění studijních povinností:

Závěrečné hodnocení je podmíněno přípravou a účastí na seminářích (viz dále semináře) a napsáním závěrečného testu z předmětu vycházejícího z povinné literatury (hodnotí garantky kurzu). Minimální počet bodů pro znalostní test je 25 bodů. Minimální počet získaných bodů z úkolů a aktivit seminářů je 26.

 

Celkové hodnocení kurzu:

 

Aktivity

Maximální počet bodů

Písemná zkouška (test věcných znalostí)

50 

Požaduje se minimální počet bodů za znalostní test 25

Semináře (hodnoceny zvlášť)

50 (5 x 10)

Požaduje se splnění všech úkolů a aktivit, minimálně 26 bodů cekem

Celkem

100

 

Výsledné hodnocení

Body

Výsledek

91 – 100

A – výtečně

Vynikající výkon pouze s drobnými chybami

81 – 90

B – velmi dobře

Nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami

71 – 80

C – dobře

Celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb

61 – 70

D – uspokojivě

Přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky

51 – 60

E – dostatečně

Výkon splňuje minimální požadavky

0 – 50

F – nedostatečně, neprospěl/a

Je zapotřebí značné množství další práce

 

Minimální počet bodů pro uspění v kurzu je 51 bodů (25 za písemný test, 26 za semináře).

 

Semináře:

 • Náplň prvních čtyř seminářů seskládá (a) z vypracování písemné přípravy – úkolu -  ve dvojicích  (b) ze seminárních aktivit na Moodle s tématem daného semináře.

 • (a) Úkol na seminář je nutno splnit vždy. Úkoly na semináře studenti připravují ve dvojicích – jedná se přečtení textu a následnou písemnou příprava, kterou je potřeba odevzdat do Moodlu nejpozději do dne konáním semináře (tedy půlnoci příslušných úterý).  Za každý den prodlení je odečítán jeden bod. Zadání seminářů a texty jsou na Moodlu. Každý úkol je hodnocena max. 5 body.

 • (b) Aktivity na seminář je rovněž nutno splnit vždy, a to nejpozději do půlnoci příslušných úterý). Za každý den prodlení je odečítán jeden bod. Aktivity na semináři plní studenti/ky jednotlivě. V případech, kde je to možné hodnotit, je třeba aktivity splnit alespoň na 60 %, takovéto aktivity lze opakovat. Splněné aktivity na každý seminář jsou hodnoceny celkem max. 5 body.

 • V případě, že odevzdané úkoly/aktivity nebudou splňovat zadání, mohou být vedoucí/m semináře vráceny k dopracování či přepracování.

 • V případě neshod v týmu je třeba vždy kontaktovat obě garantky kurzu (Jelínkova, Angelovská).

 • Na poslední - pátý -  seminář si vždy 4 studenti v týmu (tj. dvě dvojice dohromady) připraví krátké video v Powtoon (https://www.powtoon.com) na předem zadané téma ze sociální politiky. Zadání na video dostanete na prvním semináři. Téma je možno konzultovat s vedoucími seminářů nebo garantkami kurzu. Za včas nahrané video v Powtoonu dostává každý z tvůrců max. 10 bodů, pokud není garantkám zaslaná informace, že se některých člen týmu nepodílel atp.

 • Hodnocení seminářů – shrnutí: 4 x 5 bodů (max) za včas odevzdaný seminárního úkolu, 4 x 5 (max) bodů za včasné splnění seminárních aktivit, 1 x 10 bodů (max) za Powtoon video. V případě pozdního odevzdání se za každý zpožděný den odečítá jeden bod od maximálního počtu získaných bodů. Všechny úkoly, semináře i video v Powtoonu je třeba pro absolvování kurzu splnit.

 

Doplňující informace

 • V případě neodevzdání povinných příprav (úkoly, aktivity, video v Powtoonu) na semináře, není možné studenta/ku z předmětu hodnotit.

 • V případě závažných zdravotních a jiných potíží, které nedovolují včas a dle zadání plnit přípravu na seminář, je třeba garantky kurzu kontaktovat neprodleně.

 • Studenti sespeciálními potřebami, nechť kontaktují garantky na počátku semestru. Garantky jsou otevřené tomu vytvářet férové a přijatelné podmínky pro studenty/ky se speciálními potřebami.

 

 
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (10.02.2020)

 

 

KOTOUS, J., MUNKOVÁ, G., ŠTEFKO, M. Obecné otázky sociální politiky. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013

KREBS, V. a kol. Sociální politika. 6. vydání Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015.

TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Portál, Praha, 2010, str. 39-143, 331-419.

VEČEŘA, M. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha, Slon 1996, str. 19-73.

Plus přednášky v PPT.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (13.02.2023)

Název předmětuÚvod do sociální politiky                     LS 2022/2023

                                  

Číslo předmětu: JSB026 a JSB521 a JSB569

 

Garantky kurzu a přednášející: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D., PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.

 

Seminární skupiny (SK) a jejich vedoucí:

Skupina 1: Po 17-18:20 (místnost 211) presenčně (vedoucí semináře:  Tereza Šťastná, Karolína Skalová)

Skupina 2: 17-18:20 (místnost 212) presenčně (vedoucí semináře Anna Cerhová) 

Skupina 3: Čt 8-9:20 -  (místnost 210) presenčně (vedoucí semináře Daniel Saifrt)

Skupina 4: Čt 8-9:20 (místnost 105) presenčně (vedoucí semináře Jaroslav Hála)

Skupina 5: Čt 15:30 - 16:50 (místnost 212) presenčně (vedoucí semináře Cuong Manh Vu)

Webová stránka předmětu: Moodle - Úvod do sociální politiky (přístup je zaheslovaný)

Počet kreditů: 5

Rozsah výuky: 2/1

Ukončení: ZK

Kurz není určen magisterským studentům, kteří ho absolvovali již v bakalářském studiu.

Cíle výuky:

Jedná se o úvodní kurz k problematice sociální politiky, jehož cílem je seznámit studenty s tím, co to je sociální politika (funkce, nástroje, cíle), jejím historickým vývojem (obecně, v ČR i EU) a konceptem sociálního státu. V rámci seminářů budou jednotlivá témata kurzu aktivně procvičována formou úkolů ve dvojicích až čtveřicích i jednotlivě.

 

Po absolvování kurzu student:

-        má základní teoretické znalosti o problémech, kterými se zabývá sociální politika;

-        má zkušenost s týmovou prací.

 

Očekává se plná účast na přednáškách. Vzhledem k epidemiologické situaci probíhají přednášky do konce března primárně online, sledování přednášky z Pekařské je však možné. Od dubna včetně je očekávána primárně presenční účast, přednáška ale zůstává streamovaná. Stručné prezentace z přednášek jsou postupně  dostupné na Moodle, zoom záznam přednášek dostupný není.

 

Včasné splnění aktivit (podrobně viz dále, zadání vždy v Moodle) na 5 seminářů je povinné. Semináře probíhají prezenčně, účast na seminářích je povinná. Na jeden online seminář vytvořený pro potřeby studentů, kteří se z nejrůznějších důvodů (nejčastěji oslabená imunita atp.) prezenčně probíhajících seminářů účastnit nemohou, je třeba se připojit se zapnutou kamerou v čase semináře a aktivně se zapojit. Účast na tomto semináři není bez zapnuté kamery (s výjimkou špatného datového připojení) povolena.  

Splnění studijních povinností:

Závěrečné hodnocení je podmíněno přípravou a účastí na seminářích (viz dále semináře) a napsáním závěrečného testu z předmětu vycházejícího z povinné literatury. Minimální počet bodů pro znalostní test je 25 bodů. Minimální počet získaných bodů z úkolů a aktivit seminářů je 26.

 Celkové hodnocení kurzu:

 

Aktivity

Maximální počet bodů

Písemná zkouška (test věcných znalostí)

50  

Požaduje se minimální počet bodů za znalostní test 25

Semináře (hodnoceny zvlášť)

50 (5 x 10)

Požaduje se splnění všech úkolů a aktivit, minimálně 26 bodů cekem

Celkem

100

 

Výsledné hodnocení

Body

Výsledek

91 – 100

A – výtečně

Vynikající výkon pouze s drobnými chybami

81 – 90

B – velmi dobře

Nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami

71 – 80

C – dobře

Celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb

61 – 70

D – uspokojivě

Přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky

51 – 60

E – dostatečně

Výkon splňuje minimální požadavky

0 – 50

F – nedostatečně, neprospěl/a

Je zapotřebí značné množství další práce

 

Minimální počet bodů pro uspění v kurzu je 51 bodů (25 za písemný test, 26 za semináře).

 

Semináře:

Hodnocení semináře se skládá (a) z povinných předem odevzdávaných úkolů spojených s tématem daného semináře  (b) z aktivní účasti na semináři.

(a) Úkoly na seminář  

·        Úkol na každý seminář je nutno splnit vždy, i v případě neúčasti.

·        Úkoly na semináře studenti připravují ve dvojicích – jedná se přečtení textu a následnou písemnou příprava, kterou je potřeba odevzdat do Moodlu nejpozději 48 hodin před konáním semináře. Zadání seminářů a texty jsou na Moodlu. Za každý den prodlení je odečítán jeden bod.

·        Na poslední seminář si vždy 4 studenti v týmu (tj. dvě dvojice dohromady) připraví krátké video v Powtoon (https://www.powtoon.com) na předem zadané téma ze sociální politiky. Zadání na video dostanete na prvním semináři. Téma je možno konzultovat s vedoucími seminářů nebo garantkami kurzu. V případě neodevzdání povinné přípravy na seminář, není možné studenta/ku z předmětu hodnotit.

·        V případě neshod v týmu je třeba vždy kontaktovat obě garantky kurzu (Jelínkova, Angelovská).

 

(b)  Účast na seminářích

·        Účast na seminářích je povinná. Případná neúčast na semináři se musí nahradit esejí. Povoleny jsou maximálně 2 neúčasti. Esej za neúčast (zadání viz Moodle) v délce 1400-1600 slov je potřeba odevzdat nejpozději do 7 dnů po konání příslušného semináře. Důvody neúčasti, včetně zdravotních, nezkoumáme. Pokud student/ka dopředu ví, že se semináře z vážných důvodů nemůže účastnit, je třeba počítat se odevzdáním eseje (i včasným odevzdáním úkolu). V případě častější než povolené neúčasti, není možné studenta/ku z předmětu hodnotit.

·        Účast na online semináři je možná pouze se zapnutou kamerou.

(c) Hodnocení seminářů

 • Shrnutí hodnocení seminářů – za semináře je možné získat celkem 50 bodů. Pro absolvování kurzu je třeba odevzdat všechny úkoly a účastnit se všech seminářů (či v případě neúčasti na max. dvou seminářích udělat úkoly za neúčast). Za každý seminář jsou písemná příprava na seminář a účast na semináři hodnoceny dohromady maximálně 10 body. V případě, že písemná příprava nesplňuje zadání, může být vedoucím semináře vrácena k dopracování či přepracování. Účast na semináři a splnění úkolu jsou vzájemně provázaná. Účast na semináři bez odevzdané přípravy = 0, odevzdaná příprava bez následné účasti (popř. bez neodevzdané eseje) Za Powtoon video (5. seminář) je možné získat max. 10 bodů.
 • V případě pozdního odevzdání se za každý zpožděný den odečítá jeden bod od maximálního počtu získaných bodů.

Doplňující informace

·        V případě neodevzdání povinných příprav (úkoly, úkoly za neúčast na semináři, video v Powtoonu) na semináře, není možné studenta/ku z předmětu hodnotit.

·        V případě závažných zdravotních a jiných potíží, které nedovolují včas a dle zadání plnit přípravu na seminář, je třeba garantky kurzu kontaktovat neprodleně.

·        Studenti se speciálními potřebami, nechť kontaktují garantky na počátku semestru. Garantky jsou otevřené tomu vytvářet férové a přijatelné podmínky pro studenty/ky se speciálními potřebami.

 

Program kurzu

 

1. Sociální politika a její základní rámec. Sociální politika jako praxe a jako vědní disciplína. Sociální politika a hospodářská politika. Sociální problémy a sociální události. Jednotlivec, rodina, společnost: subjekty a objekty sociální politiky. Základní funkce, principy a nástroje sociální politiky. (Jelínková)

2. Hodnoty a ideologie jako faktory, ovlivňující a utvářející sociální politiku: Svoboda, (ne)rovnost a sociální spravedlnost jako základní hodnoty, od nichž se odvíjí přístup k sociální politice. Role státu (vlády), resp. trhu. (Jelínková)

3. Seminář č. 1 Hodnoty a ideologie v sociální politice. Svoboda, (ne)rovnost, spravedlnost). 27.2.-2.3.2023  

4. Geneze evropské sociální politiky. Role rodiny, obcí, profesních sdružení, církve a charity, státu v historické perspektivě a souslednosti.(Jelínková) 

 5Seminář č. 2   Sociální politika a sociální problémy. Role státu v oblasti sociální politiky.  (13.-17.3.2023)

6. Přerozdělování jako hlavní funkce i nástroj sociální politiky. Příjmové nerovnosti a jejich měření. Problematika sociální spravedlnosti.  (Jelínková)

7. Seminář č. 3 Redistribuce jako základní funkce sociální politiky. (27.-31.3.2022)

 8. „Welfare state“: jeho význam a základní charakteristika. Základní typologie „welfare states“. Historický vývoj „welfare states“.  (Angelovská)

9. Seminář č. 4.  Sociální stát: problémy a současnost. Otázka sociální spravedlnosti. (10.-14.4.2023)

10. Vývoj sociální politiky na území ČR před rokem 2000. Důležité momenty vývoje české sociální politiky. Transformace systému sociálního zabezpečení po roce 1989.  (Angelovská)

11. Vývoj sociální politiky v ČR po roce 2000. Oblasti změn v posledních dvaceti letech.  (Angelovská)

12. Mezinárodní organizace a Evropská unie. Evropská sociální politika: mýtus nebo realita? (Angelovská)

13.  Seminář 5 – Prezentace týmových videí (v době přednášky)

 

Povinná literatura:

KOTOUS, J., MUNKOVÁ, G., ŠTEFKO, M. Obecné otázky sociální politiky. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013

KREBS, V. a kol. Sociální politika. 6. vydání Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015.

TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Portál, Praha, 2010, str. 39-143, 331-419.

VEČEŘA, M. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha, Slon 1996, str. 19-73.

Texty v Moodle

Přednášky v PPT.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK