PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální stratifikace a nerovnosti - JSB567
Anglický název: Social Stratification and Inequalities
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB004
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (22.01.2024)
Cílem kurzu je seznámit studující se základními formami sociálních nerovností a jejich sociologickými interpretacemi. Kurz mapuje klíčové debaty v rámci studia sociálních nerovností, se specifickým důrazem na kontext české společnosti. Zaměřuje se přitom na analýzu základů, reprodukce a dopadů sociální stratifikace a nerovností. V rámci kurzu si budeme klást otázky po tom, jakým způsobem jsou sociální nerovnosti utvářeny. Je nerovnost „přirozenou“ součástí společnosti? Jakou roli v systému stratifikace hrají kategorie genderu, etnicity, sexuální orientace, tělesného z(ne)výhodnění či věku? Jakým způsobem sociální nerovnosti dopadají na život jednotlivce i organizaci společnosti?
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (24.10.2019)

Cílem kurzu je seznámit studující se základními formami sociálních nerovností a jejich sociologickými interpretacemi. Kurz mapuje klíčové debaty v rámci studia sociálních nerovností, se specifickým důrazem na kontext české společnosti. Zaměřuje se přitom na analýzu základů, reprodukce a dopadů sociální stratifikace a nerovností.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (27.09.2023)

Požadavky k úspěšnému zakončení kurzu

Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je průběžná četba literatury zadané k jednotlivým setkáním, účast na přednáškách, zpracování dílčích esejí a složení závěrečné písemné zkoušky

 

Atestace

Závěrečné hodnocení kurzu je udělováno na základě zisku max 100 bodů z následujících úkolů:

1)      Zpracování 3 krátkých průběžných seminárních prací (odevzdání všech průběžných prací je nutnou podmínkou absolvování kurzu)

Studující v rámci kurzu zpracují 3 krátké eseje. U každého úkolu se předpokládá práce s odbornými zdroji (tj. studující se při své argumentaci opírají o konkrétní data, studie, teoretické práce…, které v textu náležitě citují). 

Celkový počet získaných bodů za průběžné úkoly je max. 50.  

 2)      Závěrečný písemný test (formou otevřených otázek) z probírané látky a povinné literatury

 Celkový počet získaných bodů za test je max. 50.

Hodnocení (viz Opatření děkanky č. 17/2018): 

A: 91 % a více

B: 81 – 90 %

C: 71 – 80 %

D: 61 – 70 %

E: 51 – 60 %

F: 0 – 50 %

 

 

 

 

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (25.01.2022)

Základní literatura ke kurzu:

Bottero, W. (2004): Stratification: Social division and inequality. London: Routledge.

Nedbálková, K. (2021): Tichá dřina. Praha: Display.

Prokop, D. (2020): Slepé skvrny. O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Brno: Host. Pp.: 25-59.

 Doporučená literatura: 

Bourdieu, P. (1998): Teorie jednání. Praha: Karolinum.

Lareau, A. (2002): „Invisible Inequality: Social Class and Childrearing in Black Families and White Families.“ American Sociological Review 67(5): 747-776.

Šanderová, J. (2004): Sociální stratifikace. Problém, vybrané teorie, výzkum. Praha: Karolinum.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (25.01.2022)
Přednáška (s důrazem na podněcování aktivního zapojování studujících do diskuze)
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (25.01.2022)
Úspěšné splnění průběžných úkolů. Znalost přednášené látky a povinné literatury.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (22.01.2024)

1. Proměňující se diskurzy kořenů sociálních nerovností – od božího řádu k biologii 

2. Teorie sociální stratifikace – koncept třídy a jeho modifikace

3. Sociální stratifikace a životní styl. Tzv. kulturní obrat ve studiu sociálních nerovností 

4.  Individualismus, globalizace a význam třídního postavení 

5. Sociální mobilita a reprodukce nerovností

6. Význam vzdělávacího systému

7. Gender jako mechanismus sociální stratifikace 

8. Tělo, tělesnost a fyzický kapitál ve výzkumech sociální stratifikace

9 . Sociální stratifikace a kategorie rasy a etnicity 

10. Globalizace a sociální nerovnosti

11. Dopady sociálních nerovností

12. Struktura české společnosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK