PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Média a společnost - JSB565
Anglický název: Media and Society
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Jana Vojanová (25.01.2024)
Cílem kurzu je seznámit studenty a studentky se sociologickými přístupy k médiím. Kurz poukáže na důležitost médií v současných společnostech, přičemž se zaměří na společenskou roli médií masových, stejně tak jako médií sociálních. Postupně představí mechanismy a sociální procesy spjaté s tvorbou, povahou a recepcí mediálních sdělení a následně otevře otázky spojené s nástupem nových médií. Studentky a studenti kurzu budou seznámeni s teoriemi, koncepty a výkladovými rámci, které jsou klíčové pro pochopení role médií v současných společnostech. Zvláštní důraz bude kladen na pochopení komplexního vztahu médií a politiky, se zvláštním zaměřením na význam vizuální komunikace. Prostor však dostane také oblast populární kultury a každodenního užívání médií.

Kurz je povinný pro studentky a studenty SP Sociologie se specializací Studia současných společností. Při nenaplnění kapacity 50 účastníků kurzu je možné se do kurzu přihlásit mimo tuto specializaci. Kurz bude probíhat pouze prezenční formou výuky.

Výuka bude probíhat v druhé polovině ZS.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D. (04.08.2023)
Cílem kurzu je seznámit studentstvo se sociologickými přístupy k médiím. Kurz poukáže na důležitost médií v současných společnostech, přičemž se zaměří na společenskou roli médií masových, stejně jako médií sociálních. Postupně představí mechanismy a sociální procesy spjaté s tvorbou, povahou a recepcí mediálních sdělení. Oblast sociologie médií bude prozkoumávána pomocí vstupů do disciplín kulturálních studií a teorie nových médií.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D. (09.11.2023)

Podmínky pro splnění studijních povinností:

(a) závěrečný test: 30 bodů maximum (obsah povinné četby a přednášek, otevřené otázky)

(b) analytická esej: maximum 70 bodů (výběr z nabízených témat a literatury, analýza článků z českých médií)

Úspěšné hodnocení kurzu je podmíněno ziskem alespoň 36 bodů z analytické eseje.  

(c) docházka do hodin 80% (jedna absence)

Pozor na plagiátorství, včetně používání AI: 

Více informací zde: https://iss.fsv.cuni.cz/studium/bc-mgr-prace/plagiatorstvi

Hodnocení kurzu:

Hodnocení kurzu:

90 +              A

80-89            B

70-79            C

60-69            D

47-59            E

0-47              F

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D. (03.11.2023)

Povinná literatura k závěrečnému testu (ke stažení v Moodle):

2. týden: Pérez-Seijo, S., & Vicente, P. N. (2022). After the hype: how hi-tech is reshaping journalism. In Total Journalism: Models, Techniques and Challenges. Cham: Springer International Publishing, 41-52.

3. týden: Blackman, L. (2022). Future Faking, Post-Truth and Affective Media. Zylinska, J. (ed.) The Future of Media. London: Goldmiths Press, 59-80.

4. týden: Reifová, I. (2020). Shaming the working class in post-socialist Reality Television. European Journal of Cultural Studies, 1367549420902790, 1-18.

5. týden: Heřmanová, M. (2022). “We are in control”: Instagram Influencers and the Proliferation of Conspiracy Narratives in Digital Spaces. Slovenský národopis, 70(2), 349–368.

6. týden: Kotišová, J. (2023): The epistemic injustice in conflict reporting: Reporters and ´fixers´ covering Ukraine, Israel, and Palestine. Journalism, online first, 1-20.

 

Doporučená základní literatura:

Adorno, T. W. (2009). Schéma masové kultury. Praha: OIKOYMENH.

Bird, S. E. (2011). Are we all produsers now? Convergence and media audience practices. Cultural studies, 25(4-5), 502-516.

Cover, R. (2007). Inter/aktivní publikum. Interaktivní média, narativní kontrola a revize dějin publika. Mediální studia, 2(2), 195-207.

Curran, J. (2010) Media and Society. London: Bloomsbury.

Couldry, N. (2012) Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice, Cambridge: Polity Press.

Herman E., McChesney W. (1997). The Global Media, Cassell: London.

Manovich, L. (2018). Jazyk nových médií. Praha: Karolinum.

McLuhan, M. (1991). Jak rozumět médiím, Praha: Odeon.

McNair, B. (2004). Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál.

Rojek, C. (2001) Celebrity. London: Reaktion.

Splendore, S. (2016). Quantitatively oriented forms of journalism and their epistemology. Sociology Compass10(5), 343-352.

Zylinska, J. (2022). The Future of Media. London: Goldsmiths Press.

 

 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D. (04.08.2023)

Přednášky s diskuzí. Samostatná četba povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Jana Vojanová (25.01.2024)

1. týden: Co všechno jsou média a k čemu mohou sloužit?

·       představení kurzu

·       historický exkurz do oblasti mediální produkce

·       média: nositelé informací, jejich tvůrci a aktéři

·       tradiční a nová média

·       sociální média

2. týden: Produkce: Tvorba mediálních obsahů

·       sociologie žurnalistiky

·       novinářská profese a hodnoty objektivity a neutrality

·       občanský žurnalismus

·       komercionalizace a clickbait ideologie

·       datová žurnalistika

·       robotizace žurnalistiky

·       povinná četba Pérez-Seijo, S., & Vicente, P. N. (2022). After the hype: how hi-tech is reshaping journalism. In Total Journalism: Models, Techniques and Challenges. Cham: Springer International Publishing, 41-52.

3. týden: Sdělení a působení: Mediální reprezentace reality 

·       reprezentace podle S. Halla

·       sémiotická analýza reprezentace podle R. Barthesa

·       kritika reprezentace: simulakra a hyperrealista podle J. Baudrillarda

·       teorie kódování-dekódování

·       teorie publik: pasivní, aktivní, participující

·       pravda, post-pravda a fake news

·       povinná četba: Blackman, L. (2022). Future Faking, Post-Truth and Affective Media. In Zylinska, J. (ed.) The Future of Media. London: Goldmiths Press, 59-80.

4. týden: Populární kultura a média 

·       masová kultura a kulturní průmysl podle Frankfurtské školy

·       infotainment dnes

·       komodifikace kulturních trendů (pinkwashing, greenwashing)

·       každodennost a rezistence podle J. Fiskeho

·       fanouškovská studia a fan art

·       nástup DIY kultury a vzestup kultury zinů

·       kult celebrit spojený s proměnou chápání veřejné sféry

·       povinná četba: Reifová, I. (2020). Shaming the working class in post-socialist Reality Television. European Journal of Cultural Studies, 1367549420902790, 1-18.

5. týdenKonvergence médií a nová média 

·       kultura konvergence

·       principy nových médií podle L. Manoviche

·       problematika sociálních sítí – identita, generační propast, prosumerství

·       vidět jako stroj: AR, VR, 360º a nová zobrazovací rozhraní

·       transmediální vyprávění

·       povinná četba: Heřmanová, M. (2022). “We are in control”: Instagram Influencers and the Proliferation of Conspiracy Narratives in Digital Spaces. Slovenský národopis, 70(2), 349–368.

6. týden: Vizuální komunikace v médiích

·       význam a role obrazu v mediální komunikaci

·       stručné dějiny obrazu v médiích

·       vzestup a pád fotožurnalismu

·       současné podoby obrazové komunikace v médiích

·       povinná četba: Kotišová, J. (2023): The epistemic injustice in conflict reporting: Reporters and ´fixers´ covering Ukraine, Israel, and Palestine. Journalism, online first, 1-20.

7. týdenKolektivní diskuze k povinné četbě a debata k aktuálním tématům z oblasti sociologie médií 

  

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK