PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktika z kvantitativního výzkumu II - JSB562
Anglický název: The Practice in Quantitative Research II
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Aleš Kudrnáč, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Mgr. Jan Urban, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB024
Anotace
Praktikum z kvantitativního výzkumu II navazuje na Praktikum I. Studenti v rámci předmětu absolvují etapy přípravy a zpracování dat (kontrolu vyšetřených
dotazníků, kódování, čištění dat, logické kontroly datového souboru, konstrukce nových znaků, atd.). Následovat pak bude analýza dat, včetně testování hypotéz. Zpracování výzkumného tématu je zakončeno
prezentací na cvičení a závěrečnou výzkumnou zprávou. Praktikum má podobu sociologické výzkumné dílny. Studenti ve skupinách připravují metodiku dotazníkového šetření, které pak povětšinou vlastními silami realizují v terénu. Vlastní sběr dat a celou organizaci šetření zajišťují studenti. Příprava výzkumného instrumentu je provázená exkursy do technik a metod sociologického výzkumu na cvičeních podle potřeby, která vyplyne z průběhu vlastního výzkumu. V průběhu let budou doplňována další témata výzkumu.

Požadavky na udělení zápočtu:
Jednotlivé týmy analyzují data ze svého subtématu, připraví prezentaci výsledků a odpovídající část závěrečné
zprávy. Zápočet je udělen celému týmu.
Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (24.05.2022)
Literatura

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed). SAGE Publications.

De Vaus, D. A. (2002). Surveys in social research (5. ed). Allen & Unwin.

Hendl J. (2014). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál

Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. (2020). Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií UK

Rabušic, L., Soukup, P., Mareš., P. (2019) Statistická analýza sociálněvědních dat v SPSS. Brno: muniPRESS.

Soukup, P., Rabušic, L. (2007). Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd - statistické významnosti. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 43 (2): 379-395 (online zde: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/15-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-2-2007/201)

Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (24.05.2022)
Sylabus


Praktikum z kvantitativního výzkumu II navazuje na Praktikum I. Zahrnuje etapy přípravy a zpracování dat (kontrolu vyšetřených dotazníků, kódování, čištění dat, logické kontroly datového souboru, konstrukce nových znaků, atd.). Podle vlastních projektů pak následuje analýza dat, včetně testování hypotéz. Zpracování výzkumného tématu je zakončeno (hodinovou) prezentací na semináři a závěrečnou výzkumnou zprávou. 

Požadavky na splnění předmětu: 1) Aktivní účast na cvičeních, která budou každý týden + intenzívní příprava 2) Osobní podíl na přípravě části dotazníku a na vyhodnocení dat 3) Sepsání části závěrečné zprávy

 

Skupina Životní prostředí a ekologie. Výzkum se zaměřuje na téma postojů k životnímu prostředí a ekologii. Studenti budou rozdělení do skupin a z oblasti životního prostředí si vyberou konkrétní téma (postoje ke klimatické změně, znečištění, envornmentálně šetrné chování apod.). Studenti navazují na výzkumy, které prováděli v předmětu Praktika z kvantitativního výzkumu I. Výzkum se hodně soustředí na generační rozdíly ve vnímání životního prostředí a souvisejících témat.

Skupina Smíšený výzkum stigmatizace kuřáků. Praktikum II navazuje na Praktikum I. Studenti dokončí společný dotazník v Limesurvey a spustí sběr dat. Poté provedou čištění dat a připraví datový soubor pro analýzu. Každý tým analyzuje data na základě projektů z předmětu Praktika z kvantitativního výzkumu I. Zápočet bude udělen za zpracování výzkumné zprávy a její prezentace na závěr semestru. 


Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (24.05.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK