PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Současná sociální antropologie - JSB559
Anglický název: Contemporary Social Antropology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (0)
letní:neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3000
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB599
Je neslučitelnost pro: JSB599
Anotace
Jednosemestrální kurs seznamující s formováním hlavních proudů a témat současné sociální antropologie. Kurs je koncipován jako přehlídka různých "obratů", k nimž došlo v antropologii, obdobně jako v dalších společenských vědách, za zhruba posledních padesát let.

U každého z probíraného tématu se studenti seznámí s klíčovými texty, které určovaly debatu o úkolech antropologie. Vedle této „historické“ dimenze se budeme soustředit i na diskusi epistemologické dimenze. Neboť jak jinak souhlasit či nesouhlasit například s tvrzením, že:

„...problémy leží nejenom v pravdě, ale i v tom, co se dá udělat. Sebejistota (...) se zdá být stále více pro mnoho antropologů nedosažitelná. Nejenom, že se setkávají se společenstvími zároveň na půl zmodernizovanými a na půl tradičními; se závratně komplikovanou etickou situací během terénních výzkumů; s mnohostí ostře kontrastujících přístupů k popisu i k analýze; s předměty výzkumu, které nejenom mohou, ale i mluví sami za sebe. Dráždí je také vážná vnitřní nerozhodnost, divže nepřerůstající do epistemologické hypochondrie, a týkající se toho, jak s jistotou dosáhnout věrohodnosti, že to, co se říká o jiném způsobu života, je skutečně právě tím. Ztráta jistoty a za ní jdoucí krize v etnografické literatuře je současným jevem a souvisí se současným rozvojem. Tak se dnes věci mají.”
(Geertz 2000 [1973]: 101)
Kurs je vystavěn jako diskusní seminář nad zadanými texty. Úvodní část každé vyučovací hodiny je věnována obecnému představení tématu ve vazbě na již probranou látku, těžiště kursu pak spočívá ve společné diskusi prostudovaných textů.

V ZS 2021/2022 je kurs vyučován prezenčně.
Poslední úprava: Grygar Jakub, doc. Mgr., Ph.D. (17.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou úspěšného absolvování kursu je:

  1. Vzhledem k seminárnímu charakteru kursu mají studenti povinnost účastnit se kontaktní výuky. Tolerovaná je max. 1 neomluvená absence. Absence je omluvena pouze ze zdravotních nebo závažných rodinných důvodů popř. z důvodu mimořádné události.
  2. Úspěšné zvládnutí čtyř průběžně zadávaných testů ze znalosti povinné četby. Studenti, kteří nebudou v době konání testů přítomni na hodině, píší test v náhradním termínu v zápočtovém týdnu semestru.
  3. Absolvování závěrečné rozpravy nad texty uvedenými v sylabu kursu jako povinná literatura doložení schopnosti poučené argumentace v kursu probíraných témat.

 

Hodnocení účastníků kursu

  1. Hodnocení správnosti a kvality odpovědí na otázky ve čtyřech průběžných testech. Za jeden test student může získat až 15 bodů, celkem lze za testy získat až 60 bodů. Minimální počet bodů, které musí student získat za průběžně zadané testy, aby mohl postoupit k Závěrečné rozpravě, je 30 bodů.
  2. Závěrečná rozprava nad tématy kursu: až 40 bodů. Hodnocena je schopnost argumentace odkazující na klíčové debaty v oboru a na příslušnou antropologickou produkci (terénní výzkumy, texty). Pro úspěšné dokončení celého kursu musí student získat u Závěrečné rozpravy alespoň 20 bodů.

100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky)
50 - 0: F

Poslední úprava: Grygar Jakub, doc. Mgr., Ph.D. (17.09.2021)
Literatura -

ABU-LUGHOD, Lila. 1991. „Writing Against Culture“. Pp. 137-162. In: Richard Fox (ed.). Recapturing Anthropology: Working in the Present. Santa Fe: School of American Research Press.

ABU-LUGHOD, Lila. 2008 [1995]. „A Tale of Two Pregnancies.“ Str. 552-561. In: Anthropological Theory: An Introductory History, ed. Jon McGee a R. Warms. McGraw-Hill: Boston, US.

ARDENER, E. 2006. Belief and the problem of women. The problem revisited. In: Feminist Anthropology. A Reader. Editovala Ellen Lewin. Oxford: Blackwell. Pp. 47-65.CLIFFORD, James. 1986. On Ethnographic Alegory. In Writing Culture. The Politics and Poetics of Ethnography, ed. James Clifford - George E. Marcus. Berkeley: University of California Press, s. 99-121.

BÚRIKOVÁ, Zuzana - MILLER, Daniel. 2013. Au-pair. Praha: Slon. Str. 19-24; 49-62.GEERTZ, Clifford. 2000 [1973]. Záludná hra. Poznámky ke kohoutím zápasům na Bali. In Interpretace kultur. Slon: Praha. Str. 455-501.

CASTENEDA, Quetzil E. 2006. “Ethnography in the Forest: An Analysis of Ethics in the Morals of Anthropology.” Cultural Anthropology 21(1): 121-145. (viz JSTOR)

CSORDAS, Thomas. 2013. "Morality as a cultural system?L Current Anthropology 54(5): 523-546. Dostupné na: https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/672210?mobileUi=0

de CASTRO, Eduardo Viveiros. 2004. Exchanging Perspectives: The Transformation of Objects into Subjects in Amerindian Ontologies. Common Knowledge, 10(3): 463-484.

DeLAET, M. / MOL, A. 2000. The Zimbabwe Bush Pump: Mechanics of a Fluid Technology. Social Studies of Science 30 (2): 225–63.

GUPTA, Akhil, & FERGUSON, James. 1992. Beyond "Culture": Space, Identity, and the Politics of Difference. Cultural Anthropology, 7(1), 6-23.

HALL, Tom. 2010. Urban Outreach and the Polyrhythmic City. In Edensor, T. (ed). Geographies of Rhythm. Nature, Place, Mobilities and Bodies. London: Routledge. S. 59 - 69.

KUPER, Adam. 1999. Culture. The Anthropologists´ Account. N.Y.: Harvard University Press. Str. 75-121.

MAUSS, Marcel. 2007. “Techniques of the body”. In: Lock, M., J. Farquahar (eds). Beyond the body proper. Durham, London: Duke University Press. Str. 50-68.

RABINOW, Paul. 2007 [1977]. Reflections on fieldwork in Morocco. Berkeley: University of California Press. Str. 1-69.

ROSALDO, M. 2006. The Use and absue of anthropology. Reflections on feminism and cross-cultural understanding. In: Feminist Anthropology. A Reader. Editovala Ellen Lewin. Oxford: Blackwell. Pp. 107-128.

SCHEPER-HUGHES, Nancy. “The Global Traffic in Human Organs.” In: The Body. A Reader. Editovaly M. Fraser a M. Greco. London: Routledge. Str. 208-215.

SZALÓ, Csaba - KATRŇÁK, Tomáš. 2002. Obrat k praxi a hledisku aktérů: Bourdieovy reprodukční strategie a formy nadvlády. Sociální studia 8: 93-100.

WACQUANT, Loïc. 2004. Body and Soul: Notebooks of an Apprenticed Boxer. Oxford University Press, Oxford. Str. 3-57.

Poslední úprava: Grygar Jakub, doc. Mgr., Ph.D. (24.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK