PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociální antropologie - JSB557
Anglický název: Introduction to Social Anthropology
Český název: Úvod do sociální antropologie
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 60 / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Vyučující: Bc. Kamila Nečasová
Mgr. David Pergl
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Neslučitelnost : JSB596
Je neslučitelnost pro: JSB596
Ve slož. prerekvizitě: JSB502
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Annette B. Weiner - introduction.pdf Annette B. Weiner - úvod ke knize The Trobrianders of Papua New Guinea Mgr. Martin Tremčinský, Ph.D.
stáhnout G. Ritzer - Mcdonaldizace společnosti. 8. kapitola - Železná klec mcdonaldizace (str. 135–145). 1996.pdf G. Ritzer - Mcdonaldizace společnosti. 8. kapitola - Železná klec mcdonaldizace (str. 135–145). 1996. Mgr. David Pergl
Anotace -
Anotace kurzu:
Kurz kombinující přednášku se seminářem poskytne přehled o antropologii jako vědě o člověku. Pozornost bude věnována jak základním paradigmatům antropologie, tak i příbuzných věd. V jeho rámci se studující seznamují s klíčovými antropologickými texty, osvojují si schopnosti jejich kritické reflexe a analýzy a cvičí se ve vedení odborných diskuzí nad souvisejícími tématy.


Podmínky absolvování:
Účast na přednáškách a na seminářích - u seminářů jsou povoleny pouze dvě předem omluvené absence. Za plnění docházky jsou studentům udělovány body (viz níže podmínky absolvování). Studenti mají v rámci seminářů také povinnost splnit prezentaci a další body mohou získat aktivitou v seminářích. Na konci semestru pak studentky a studenti složí ústní zkoušku (hodnocení 0 - 60 bodů). Ústní zkouška na konci semestru se bude vztahovat k tématům přednášek, seminářů a k povinné literatuře kurzu.

Rekapitulace:
0-12 bodů splnění docházky
0-6 bodů aktivita v seminářích
0-22 bodů splnění prezentace
0-60 bodů závěrečná ústní zkouška


Klasifikace:
100 - 91: A (výborný)
81 - 90: B (velmi dobře)
71 - 80: C (dobře)
61 - 70: D (uspokojivě)
51 - 60: E (dostatečně)
50 - 0: F (nesplnil/a podmínky kurzu)
Poslední úprava: Pergl David, Mgr. (29.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky absolvování a organizace kurzu: 

·   ➔ Účast na seminářích je povinná (tolerují se max. 2 omluvené absence). Omluvení ze semináře musí být vyučujícímu zasláno na email nejpozději 24 hodin před konáním semináře. V případě více než dvou absencí nebo při neomluvené absenci - bude řešeno individuálně vedoucím semináře. Během semestrálního kurzu je na seminářích vedena docházka. V případě nedodržení požadované docházky nemusí být student připuštěn k závěrečné zkoušce. 

·   ➔ Četba seminárních textů je povinná - před prvním seminářem budou studenti v rámci četby rozřazeni do dvou skupin A) a B), podle nichž budou číst jednotlivé texty (viz níže). Aktivní participace na semináři znamená, že bude student/ka detailně seznámen se zadanými texty, dokáže je srozumitelně představit, podrobněji o nich referovat a vést k nim seminární diskuzi.

·   ➔ Znalost povinné četby bude prokázaná také formou krátké prezentace trvající 20 minut, kde studenti v deseti minutách představí samotný text, „profil“ autora a pokusí se poukázat na nejdůležitější či nejzajímavější myšlenky v textu. Zbývajících deset minut prezentující dvojice bude věnovat aktivitám pro lepší prožití/pochopení/představení textu. Zde je vítána jejich tvůrčí iniciativa, mohou být zvoleny různé prostředky pro vyjádření (např.: ukázka krátkého videa k diskusi, zadání práce ve skupině, pracovní listy, performace či divadlo, relevantní hra, … ). Cílem je zvolit takovou formu, která zaujme posluchače a zároveň je ve zkratce dokáže vhodně informovat o tom nejdůležitějším ze seminárního textu, který nečetli. Krátké vystoupení bude probíhat vždy ve dvojicích, které budou určeny ještě před konáním prvního semináře. Na každém semináři, tak vždy vystoupí dvě dvojice (za skupinu A/B). Splnění krátké prezentace je spolu s dodržením docházky povinnou podmínkou pro připuštění k závěrečné zkoušce. Prezentující dvojice je povinna poslat podklady cvičícímu/cvičící nejpozději dva dny před konáním semináře.

·   ➔ V případě omluvené absence musí student/ka vypracovat shrnutí k povinné četbě, které zašle vždy nejpozději do neděle předchozího týdne před konáním dalšího semináře. Výsledkem bude odevzdané písemné shrnutí k povinnému textu ze semináře s vlastním kritickým komentářem. Obsah shrnutí bude o min. 600 slovech, kdy student/ka prokáže znalost povinné literatury a odevzdá shrnutí se všemi požadovanými náležitostmi ve stanoveném termínu na email vyučujícího. 

 

Při nedodržení těchto náležitostí shrnutí nemusí být akceptováno:

✔  Frazeologie odevzdávaného souboru se shnrutím: USA-shrnuti-cisloseminare-prijmenistudenta

✔  Záhlaví textu obsahuje jméno a příjmení studenta, osobní číslo, název předmětu a bibliografický údaj textu.

✔  Shrnutí je odevzdáno v editovatelném textovém formátu (doc, docx apod.).

✔  Vyučující si vyhrazuje právo vrátit shrnutí k přepracování, případně jej na podruhé zamítnout jako nevyhovující.

 

Závěrečná klasifikace kurzu: 

V rámci seminářů může student/ka obdržet body, které se budou započítávat do závěrečného hodnocení kurzu: 

-       max. 22 bodů za splnění prezentace; 

-       max. 12 bodů za splnění docházky; 

-       max. 6 bodů za aktivitu v seminářích

 

Hodnocení pro závěrečnou zkoušku kurzu:

100 - 91: A (výborný) 

81 - 90: B (velmi dobře) 

71 - 80: C (dobře) 

61 - 70: D (uspokojivě) 

51 - 60: E (dostatečně) 

50 - 0: F (nesplnil/a podmínky kurzu)

Poslední úprava: Pergl David, Mgr. (28.09.2022)
Literatura -

Povinná literatura:

Robert F. Murphy: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, nakl. Slon 1998. ISBN 80-85850-53-2.

Thomas Hylland Eriksen: Small Places and Large Issues. Eriksen. An Introduction to Social and Cultural Anthropology. London: Pluto Press 2015.

Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008.

 

Doporučená literatura:

Barley, Nigel: Antropologie se nepočítá mezi nebezpečné sporty. Kutná hora, nakl. Tichá Byzanc 2010. ISBN 978-80-86359-19-9.

Copans, Jean: Základy antropologie a etnologie. Praha 2001;

Lévi-Strauss, Claude: Smutné tropy. Praha 1966 (a další vydání);

Novotný, Vojtěch: Papuánské (polo)pravdy. Praha 2010.

Ettore Biocca. Sama mezi Indiány. Praha 1972.

Miller, Barbara a Bernard Wood. Anthropology. Pearson Education, Boston, U.S. 2006

Poslední úprava: Uherek Zdeněk, doc. PhDr., CSc. (01.10.2019)
Sylabus -

Výuka je kontaktní, literatura též na moodle.

 

Harmonogram přednášek a povinná literatura

 

1.    Antropologie jako věda o člověku; základní směry oboru - tj. biologická, sociální, kulturní a lingvistická.

 

Literatura:

Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: Úvod, str. 11. - 20.

Bronislaw Malinowski: Argonauti západního pacifiku. 1. kapitola (str. 1-26).

 

2.    Metodologie: Co je etnografie a etnologie z antropologického hlediska, antropologie a její vztah k dalším vědním disciplínám (historie, sociologie). Univerzalismus a partikularismus.

 

Literatura:

Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 3. kapitola.

. 

 

3.    Rodina, příbuzenství

 

Literatura:

Jaroslav Skupnik: Antropologie příbuzenství: Příbuzenství, manželství a Rodina v kulturně antropologické perspektviě. Slon, 2010. 3. Kapitola: Jazyk, příbuzenství a základní koncepty (str. 50–73).

 

Další doporučené:

(Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 7. - 8. kapitola).

(Murphy: Úvod do kulturní antropologie. Praha: Slon: str. 73-122).

 

4.    Gender a moc

 

Literatura:

Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 9. kapitola.

Sherry Ortner: Má se žena k muži jako příroda ke kultuře? 1974.

 

5.    Jazyk a společnost

 

Literatura:

Zdeněk Salzmann: Úvod do lingvistické antropologie, kapitola 6: s. 12-18 a s. 93-107.

Thomas Hylland Eriksen, Sociální a kulturní antropologie. Praha, Portál 2008, 12. kapitola. 

Film: Arrival 2016 (Příchozí) 

 

6.    Ekonomická antropologie

 

Literatura:

Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 12. kapitola.

Marcel Mauss, Esej o daru. Praha: Slon – úvod + kapitola 1. 

 

Midterm test

 

7.    Etnicita a identita

 

Literatura:

Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 17. - 18. kapitola.

Ernest Rennan: Co je národ? In: Hroch M., Pohledy na národ a nacionalismus.  

 

8.    Teritorialita – globalizace, lokalizace, glokalizace

 

Literatura:

Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 19. kapitola.

Max Gluckman, Sociální organizace moderního Zululandu (s.539-571).

 

9. Náboženství a rituál

 

Literatura: 

Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 14. kapitola.

Victor Turner: Průběh rituálů, Computer Press, Brno. 2004. 3. kapitola: Liminalita a communitas (str. 95-127).

 

Doplňující:

(Daniele Hervieu-Léger: Pohřební rituál pozdní modernity (http://www.biograf.org.ezproxy.is.cuni.cz/clanek.html?id=579).

film Vidíš, Praha! (https://mystreetfilms.cz/film/vidis-praha/).

 

11. Tělo a tělesnost  

Literatura:

Marcel Mauss: Techniques of the body (str. 70-76).

 

Doplňující:

(Robert Murphy: Ulčené tělo, 1. kapitola (str. 17-35)).

 

 

Harmonogram povinné četby k seminářům:

 

SEMINÁŘ č.1): Antropologie jako nauka o člověku; základní směry (kulturní, sociální, biologická, lingvistická). Metodologie: Co je etnografie?

Povinná četba:

●      Sk. A: Bronislaw Malinowski: Argonauti západního Pacifiku. Úvodní kapitola (str. 1–26)

●      Sk. B: Natalie Djohari: Malinowski and his diaries (3. kapitola). In: Anthropological Controversies. Routledge, 2020. (str. 41–65).

 

Doporučená četba: Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: úvod a 3. Kapitola

 

SEMINÁŘ č. 2): Rodina a příbuzenství, gender a moc

Povinná četba:

●      Sk. A: Sherry Ortner: Má se žena k muži jako příroda ke kultuře? 1974. (str. 91–113).

●      Sk. B: Jaroslav Skupnik: Antropologie příbuzenství: Příbuzenství, manželství a Rodina v kulturně antropologické perspektivě. Slon, 2010. 3. Kapitola: Jazyk, příbuzenství a základní koncepty (str. 50–73).

 

Doporučená četba: Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 7. + 9. Kapitola

 

SEMINÁŘ č. 3): Jazyk a společnost, ekonomická antropologie

Povinná četba: 

●      Sk. A: Václav Soukup: Jazyk, myšlení a kultura. Anthropologia integra. (2015). (str. 15-32).

●      Sk. B: Marcel Mauss, Esej o daru. Praha: Slon – úvod (str. 7-16) + 1. kapitola (str. 17–35).

●      K přípravě na seminář je rovněž povinností zhlédnout film: Arrival (2016), což platí pro obě dvě skupiny

Doporučená četba: Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 12. kapitola (str. 217–236) + 13. kapitola (str. 237–246).

 

SEMINÁŘ č. 4): Etnicita, identita; teritorializace (globalizace, lokalizace, glokalizace)

Povinná četba: 

●      Sk. A: George Ritzer, Mcdonaldizace společnosti. Praha: Academia, 1996. 8. kapitola: Železná klec mcdonaldizace? (str. 135–145). 

●      Sk. B: Ernest Rennan: Co je to národ? V čítance textů „Pohledy na národ a nacionalismus“, ed. Miroslav Hroch. 2003. (str. 24–35).

 

Doporučená četba: Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 19. Kapitola

 

SEMINÁŘ č. 5): Rituál, tělo a tělesnost

Povinná četba: 

●      Sk. A: Marcel Mauss: Techniques of the body. 1972. Chapter 1 (str. 70–76). Pierre Bourdieou: The Logic of Practice (1980). Chapter 3: Structures, habitus, practices (str. 52-65).

●      Sk. B: Victor Turner: Průběh rituálů, Computer Press, Brno. 2004. 3. kapitola: Liminalita a communitas (str. 95–127).

 

Doporučená četba: Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 14. Kapitola

 

SEMINÁŘ č. 6): Politika a moc

Povinná četba: 

●      Sk. A: Michel Foucault: Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin 2000. Část 1 (kapitola 1, str. 33–66).

●      Sk. B: Erving Goffman: Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Garden City (New York): Anchor Books. 1961. “Introduction" + first two parts of “The Inmate world” (str. 3–35).

●      K přípravě na seminář je rovněž povinností zhlédnout film: 1984 (režie: Michael Radford 1984) NEBO Přelet nad kukaččím hnízdem (1975), což platí pro obě dvě skupiny.

 

Doporučená četba: Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 11. Kapitola

 

 

Poslední úprava: Pergl David, Mgr. (29.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK