PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rodinná politika - JSB547
Anglický název: Family Policy
Český název: Rodinná politika
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 24 / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jitka Čampulková
PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Mgr. Kamila Hejnák Vlčková
Mgr. Alexandra Lacinová
Neslučitelnost : JSM609
Je neslučitelnost pro: JSM609
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (05.02.2024)
Kurs je věnován vývoji, proměnám a současné podobě rodinné politiky v České republice v mezinárodním kontextu. Kurs se dále zaměřuje na rozbor zejména evropských modelů rodinných politik, jejich společné a specifické rysy, dané historickým vývojem a vazbou na systémy sociálního zabezpečení. Pozornost je věnována demografickým, sociologickým, ekonomickým a politickým souvislostem relevantním pro rozhodování o prioritách rodinných politik.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (05.02.2024)

Přednášky: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.

Semináře:  PhDr. Šárka Špeciánová, Mgr. Kamila Vlčková, Mgr. Alexandra Lacinová

Více informací, literatura, informace pro studenty budou na Moodlu.

Přednášky budou probíhat prezenčně.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (05.02.2024)

Výsledné hodnocení studenta bude probíhat na základě součtu bodů za realizaci pilotní sondy do života českých rodin, přípravu na diskusní seminář, seminární práci  a za písemnou zkoušku formou testu. 

Bodové hodnocení v předmětu Rodinná politika (maximální počty bodů):

  • Realizace minisondy: odevzdaný scénář rozhovoru, odevzdaný přepis rozhovoru, příprava ppt prezentace výsledků sondy a její přednesení na semináři .....30 bodů
  • Seminární práce.....20 (nutno alespoň 10 bodů)
  • Test.......50 (nutno minimálně 26 bodů)
  • Celkem mozno získat maximálně ...........100 bodů (způsob hodnocení níže)


Klasifikace probíhá v souladu s opatřením děkanky č. 17/2018 “Užívání klasifikace A-F na UK FSV" (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018). 

Stupeň                      Body 

A – výtečně                 91 – 100

B – velmi dobře           81 – 90

C – dobře                    71 – 80

D – uspokojivě             61 – 70

E – dostatečně             51 – 60

F – nedostatečně           0 – 50 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (05.02.2024)

Literatura: 

Adema, W., Clarke, C., & Thévenon, O. (2020). Family policies and family outcomes in OECD countries. In Nieuwenhuis, R. & Van Lancker, W. (Eds.), The Palgrave handbook of family policy (str. 193–217). Cham: Palgrave Macmillan. 

Kuchařová, V., Barvíková, J., Höhne, S., Nešporová, O., Paloncyová, J., & Vidovićová, L. (2020). Zpráva o rodině 2020. VÚPSV, vvi.

Kuchařová, V. a kol. Česká rodina na počátku 21. století, Praha: Slon, 2019

Mertl, J.. a kol.: Sociální politika. 7. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2023, 472 str., kapitola 15

Béland, D., Morgan, K. J., Obinger, H., & Pierson, C. (Eds.). (2021). The Oxford handbook of the welfare state. Oxford University Press., kapitola 37

Doporučená literatura: 

Serapioni, M. (2023) Towards greater family policy integration across Europe. Report of the European Observatory on Family Policy. COFACE Families Europe.

Daly, M., & Ferragina, E. (2018). Family policy in high-income countries: Five decades of development. Journal of European Social Policy, 28(3), 255–270.

Garritzmann, J., & Schwander, H. (2021). Gender and attitudes toward welfare state reform. Are women really social investment promotors? Journal of European Social Policy, 31(3), 253–266.

Kuchařová, V., Paloncyová, J., Janurová, K., & Höhne, S. (2016). Zabezpečení životních podmínek dětí v rodinách. VÚPSV, vvi.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (05.02.2024)

V kurzu jsou kromě klasických přednášek i přednášky hostů z praxe a exkurze. V rámci interaktivních seminářů se studenti učí diskutovat, odborně argumentovat. 

Studenti v průběhu roku realizují minisondu do života českých rodin, kde si nacvičí sběr kvalitativních dat, jejich analýzu, interpretaci a prezentování výsledků. 

Studenti se naučí psát scénář možného vývoje politiky.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (05.02.2024)

Bude upraveno dle dispozic hostů z praxe.

1. Přednáška - Představení kurzu. Vymezení rodiny a rodinné politiky.

2. Přednáška - Rodinná politika v České republice - historický vývoj a současnost. 

3. Přednáška – Tvorba koncepce rodinné politiky. Práce na MPSV v oddělení rodinné politiky. Host z MPSV

4. Přednáška - Rodinná politika ve vztahu k rodinám se specifickými potřebami.

Seminář 1: Diskusní seminář k tématům české rodinné politiky

5. Přednáška - Sociálně politické modely rodinných politik, modely welfare state se zaměřením na gender a rodinu. Rodinná politika na úrovni EU. Rodinná politika ve Velké Británii.

6. přednáška - Host z MPSV (rodinná politika na lokální úrovní nebo funkce OECD v rodinné politice) 

7. Přednáška - Rodinná politika v Německu. 

Seminář 2: Výsledky pilotní sondy do života českých rodin s dětmi. Prezentace studentských týmů. 

8. Přednáška - Rodinná politika ve Francii.

9. Přednáška - Rodinná politika v severských státech.

Seminář 3: Diskuze k systému ochrany dětí v Norsku a dalším aktuálním tématům rodinné politiky v zemích EU. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK