PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Globální problémy životního prostředí a udržitelný rozvoj - JSB407
Anglický název: Global Environmental Issues and Sustainable Development
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: 8
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. (13.09.2021)
Kurz zahrnuje přednášky, skupinové diskuse, týmovou práci, samostatné studium a sběr informací, závěrečnou prezentaci vlastního portfolia vedeného v rámci kurzu, t.j. řešení individuálních a skupinových úkolů a komentáře k povinné literatuře. Důraz je kladen na porozumění globálním problémům životního prostředí, souvislostem vzniku a vývoje politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, s důrazem na systémové myšlení, strategické řízení a na základní orientaci v politických nástrojích ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje včetně jejich budoucího výhledu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. (13.09.2021)

Studenti by měli být na konci kurzu schopni:

 

·        Vysvětlit koncept udržitelného rozvoje (historické souvislosti vzniku, témata, aktéři, nástroje, hodnoty a principy )

·        Vysvětlit vztah udržitelného rozvoje k ochraně životního prostředí, orientovat se v základních globálních problémech ochrany životního prostředí, včetně schopnosti vysvětlit podstatu těchto jevů

·        Být seznámeni s hlavními informačními zdroji a indikátory

-        Být seznámeni s aktuálními politikami a mezinárodními závazky  

·        Zaujmout postoj ke konceptu udržitelného rozvoje a jeho implementaci  

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. (13.09.2021)

ZS, 1/1, ECTJ: 5
vedení a prezentace vlastního portfolia (evidence individuálních a skupinových úkolů v rámci kurzu), úspěšné absolvování závěrečného testu
(zpracování a  prezentace případové studie)

Literatura
Poslední úprava: Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. (13.09.2021)

Základní literatura:

Moldan, B.:  Podmaněná planeta, Praha, Nakladatelství Karolinum, 2009

Nováček, P.: Udržitelný rozvoj, Universita Palackého, Olomouc, 2011

Raworth, K.: Ekonomie koblihy, sedm způsobů ekonomického myšlení pro 21. století   

 

Doporučená literatura:

Beck, U: Riziková společnost, Praha, SLON, 2004

Dorst J: Ohrožená  příroda, Praha, Panorama 1985

Potůček, M., Musil, J. a Mašková, M.(eds.): Strategické volby pro českou společnost. Teoretická východiska. Praha, SLON, 2008   

Drhová, Z:  Příroda a životní prostředí, In: Potůček, M., Mašková, M. a kol.: Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti,  Karolinum, Praha 2009     

Hawken, P., Lovins, A.B., Lovinsová, L.H.: Přírodní kapitalismus (jak se rodí další průmyslová revoluce), Praha: Mladá fronta, 2003.

Keller, J: Přemýšlení s Josefem Vavrouškem, Praha, G plus G 1995  

Lorenz K: Osm smrtelných hříchů, Praha, Pyramida 1990

Lovelock J.: Gaia vrací úder, Academia, 2008

Librová, H: Pestří a zelení/Vlažní a váhaví, Brno, nakladatelství DOPLNĚK 2003 

Storch D., Mihulka S.: Úvod do současné ekologie, Praha, Portál, 2000

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. (13.09.2021)

Okruhy témat a obsah kurzu

 

 1. Historické souvislosti vzniku udržitelného rozvoje a politiky životního prostředí 
 2. Přírodní x sociální procesy a jak je skloubit
 3. Sociální souvislosti globálních problémů životního prostředí a jejich vztah k UR
 4. Hodnotová východiska udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí
 5. Udržitelný rozvoj a víceúrovňové vládnutí (globální, evropská a národní úroveň)
 6. Aktéři udržitelného rozvoje a jejich zapojení do rozhodování
 7. Sociální aspekty udržitelného rozvoje (demografický vývoj, chudoba, sociální soudržnost)
 8. Jak měřit udržitelný rozvoj - indikátory
 9. Nástroje udržitelného rozvoje a politiky žp
 10. Kritika udržitelného rozvoje a koncepty nerůstu 
 11. Udržitelný rozvoj v praxi - příklady
 12. Scénáře a výhledy do budoucna, resilience
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK