PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Úvod do sociální psychologie pro sociol. - JSB148
Anglický název: The Introduction to Social Psychology for Sociologists
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2007 do 2011
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl.cuni.cz/cuni/course/view.php?id=262
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dana Fajmonová, MBA
Mgr. Michal Osuský
Anotace
Poslední úprava: OSUSKY (04.03.2007)
Kurs je úvodem do sociální psychologie. Jeho primárním účelem je seznámit studenty se základními koncepcemi a teoriemi sociální psychologie, a výsledky výzkumu na tomto poli. Jeho absolvování má studentům především umožnit lepší vhled do sociálních fenoménů a zlepšit jejich schopnosti v oblasti interpretace a explanace empirických dat, jakož i zvýšit citlivost na přednášená témata při analýze sociální reality.

Kurz bude ukončen písemným testem. V rámci ní budou studenti psát esej, kde budou aplikovat vybrané teorie a koncepty. Studenti, kteří splní dopředu dané kritéria účasti a aktivity, získávají voucher na zlepšení známky z písemného testu o jeden stupeň (3->2 a 2->1).
Sylabus
Poslední úprava: TUCEK (21.08.2007)
Stručná anotace předmětu:
Kurs je úvodem do sociální psychologie. Jeho primárním účelem je seznámit studenty se základními koncepcemi a teoriemi sociální psychologie, a výsledky výzkumu na tomto poli. Jeho absolvování má studentům především umožnit lepší vhled do sociálních fenoménů a zlepšit jejich schopnosti v oblasti interpretace a explanace empirických dat, jakož i zvýšit citlivost na přednášená témata při analýze sociální reality

Hlavní témata/osnova předmětu:
Analýza skupin - skupiny a jejich typy, teamová role (Belbin), groupthink, leadership (typologie), sociometrie, sociální hvězdy, organizační principy a dělení kompetencí, transakční analýza
Sociální percepce a kognice; sociální učení - přesnost sociální percepce a zdroje zkreslení, sociální učení (nápodoba, model, identitifkace), sociální kognice, sociální reprezentace (Moscovici), koncepty (způsoby reprezentace reality), sociální kategorie, intersubjektivita, jazyk, sociální čočky (Bem)
Atribuce - různé teorie atribucí, atribuční chyby, teorie kovariance, korespondenční teorie
Socializace a sociální identita - koncepty determinant a predispozic, teorie morálního vývoje (Kohlberg), 8 ages of men (Erikson), self, sociální identita (různé teorie), sebe prezentace (Goffman), self-awarness, deindividuace, generalizovaní druzí (Mead) a sociální normy, poslušnost a autorita (Milgram), konformita (Ash)
Postoje - měření a složky, vznik, stabilita a změna postojů, vztah chování a postojů, kognitivní disonance
Komunikace a interakce - komunikační schéma, verbální a non-verbální komunikace, osobní zóny, dotýkání, jazyk vs. mluva, informační redundance, social loafing (soc. zahálení) - sociální facilitace, social loafing, difuze zodpovědnosti, zdvořilá nevšímavost, overload (Milgram)
Vztahy - liking, altruismus, atraktivita, láska, závislost, typy ?positive" regard (Rogers), spokojenost se životem, emoce, dynamika vztahů (fáze vývoje)
Konflikt - techniky vyjednávání, teorie her v konfliktu, mediace, teorie agrese, násilí, deviace, válka, reakce na ohrožení, anomie

Cvičení: Na cvičení budeme diskutovat o probíraných konceptech, 3x za semestr bude promítán film a studenti následně prokáží, zda umí aplikovat probíranou látku - bude hledáno možné vysvětlení situací z filmu pomocí probíraných konceptů.

Studijní literatura:
Hayesová, N. (1998). Základy sociální psychologie. Portál, Praha. - základní kniha kurzu. Knihovna Jinonice-Sig.: PS-128a

Myers, D. G (1993). Social psychology. McGraw-Hill, New York. - tato kniha je minimálně ve Spojených státech pokládána za základ, podle kterého se posuzuje kvalita ostatních knih. Je výborně napsaná a přehledná. Doporučujeme. Knihovna Jinonice: PS-1791

Kosek, Jan (2004). Člověk je (ne)tvor společenský. Argo, Praha. - zajímavý sociologický pohled na sociální psychologii a důsledky jejich konceptů. Knihovna Jinonice: PS-1610

Aronson, E. (1972 a pozdější). The Social Animal. W. H. Freeman and company, San Francisko. - asi nejlepší ne-učebnicová kniha o sociální psychologii. Je psána velice poutavě (takhle by se měli psát knížky) a je tam plno výborných příkladů. Věnuje se jenom vybraným soc.psy tématům. Knihovna Jinonice-Sig.: PS-1793

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK