PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Teorie pracovních vztahů - JSB120
Anglický název: The Theory of Industrial Relations
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2007 do 2009
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Anotace
Poslední úprava: TUCEK (24.01.2008)

Tato volitelná aplikace je součástí mezinárodního projektu TEMPUS, který umožnil vydání speciální učebnice k tématu,
které se v Evropě již etablovalo v podobě výzkumných i pedagogických pracovišť a studijních specializací. Cílem je
poskytnout studentům úvodní přehled problematiky, která v mnoha směrech překračuje hranice sociologie a která vykazuje
značné perspektivy v oblasti aplikační. Seminář po úvodních přednáškách bude mít formu besed a diskusí se specialisty
na některá témata.
Sylabus
Poslední úprava: TUCEK (24.01.2008)

Hlavní témata/osnova předmětu

1. Pracovní vztahy jako věda

Diskuse kolem pojmu IR. Historická dimenze - vznik problému, způsoby jeho řešení. Interdisciplinární charakter tématu, jeho místo v sociologii, teoretický status, metodologické problémy rozvoje a výzkumu (komparativní přístupy).

2. Paradigmatické základy teorie pracovních vztahů

Teorie konfliktu jako nejtypičtější východisko. Další paradigmatické variace (konsensuální, interakční přístup).

3. Teoretické reflexe pracovních vztahů na úrovní teorií středního dosahu

Kritický přehled. Makrosociologický a mezosociologický přístup - lidské zdroje, preganizace, teorie human resoucers managementu.

4. Strany a aktéři v IR

Odbory i zaměstnavatelské svazy v historickém exkurzu (na přelomu století v Evropě, po II. světové válce v západní Evropě). Transformace odborů a formování zaměstnavatelských svazů od roku 1990 ve střední a východní Evropě. Tripartismus.

5. Trh práce

Východiska, funkce, komponenty trhu práce

6. Hlavní procesy na trhu práce

Vývoj trhu práce v Evropě.

7. Procesy na trhu práce, vývoj trhu práce v ČR

Krizové sektory, segmentace, heterogenní místní trh práce, migrace.

8. Toky zaměstnanosti, dlouhodobá nezaměstnanost, politika zaměstnanosti

Nezaměstnanost a přezaměstnanost, Národní plány zaměstnanosti

9. Rizikové skupiny na trhu práce

Lidé bez kvalifikace, ženy ve specifickém sociálním postavení, mládež, menšiny, přistěhovalci, zdravotně postižení.

10. Kolektivní vyjednávání.

Organizační rámec. Pracovní podmínky. Problematika určování mzdy, ohodnocení práce, mzdová politika. Sociálně psychologické aspekty kolektivního vyjednávání.

11. Participace pracujících.

Ideologie a důvody, odcizení a motivace, průmyslová demokracie z hlediska historických zkušeností v různých zemích. Typy participace. Problémy spojené s participací - utopie samosprávy, participace a kooperace versus průmyslový konflikt, participace a ekonomická efektivita.

12. Pracovní konflikty

Výskyt konfliktů, typy konfliktů, koncepty řešení, stávky, výluky. Prevence řešení konfliktů

Studijní literatura

Brokl, L. (ed.) 1997: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky, Praha, SLON

Kroupa, A. (ed.), 2002: Rozvoj sociálního dialogu v ČR. VUPSV

Mansfeldová Z., 1996. Tripartita jako model prostředkování zájmů v politickém systému České republiky. Sociologický ústav AV ČR, WP 96:5

Moerel, H. (ed.), 1995: Proměny pracovních vztahů, FF UK

Mazálková, I. (ed.), 1998: Proměny pracovních vztahů v ČR. FF UK

Vláčil, J. (ed), 1997: Organizační kultura českého průmyslu, Praha, Codex Bohemia, 1997

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK