PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář II - prezentace částí prací - JSB060
Anglický název: Bachelor thesis seminar II - unfinished thesis presentation
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tereza Divíšek
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.
Prerekvizity : JSB031
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (14.02.2021)
Cílem kurzu je vytvořit kritické a tvůrčí prostředí, v němž studenti dostanou zpětnou vazbu při rozvíjení bakalářských prací. Kurz je tvůrčí dílnou, prostorem pro výměnu zkušeností a pro dialog nejen mezi vyučujícím a studenty, ale i mezi účastníky kurzu navzájem. Kurz navazuje na Bakalářský seminář I, který proběhl v zimním semestru. Účastníci kurzu se budou soustředit na analýzu a interpretaci dat, dopracovávají bakalářskou práce a vyzkoušejí si její prezentaci.


Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (25.01.2022)
Cílem kurzu je vytvořit kritické a tvůrčí prostředí, v němž studenti dostanou zpětnou vazbu při rozvíjení bakalářských prací.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (20.02.2024)

Moodle Hasmanová Marhánková: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9110

1. Aktivní účast na semináři.

2. Zpracování průběžných úkolů - částí bc. práce.

3. Závěrečná prezentace části bakalářské práce.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (01.02.2022)

Povinná literatura:

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty. ISBN 80-86429-40-7.

Doporučená literatura:

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.

SPOUSTA, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-617-1.

BECKER, Howard S. a Pamela RICHARDS. Writing for social scientists: how to start and finish your thesis, book, or article. Chicago: University of Chicago Press, c1986. ISBN 0-226-04108-5.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (25.01.2022)
Plnění průběžných úkolů a aktivní participance na diskuzích v rámci semináře. 
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (25.01.2022)

Průběh semináře

Každý ze zapsaných studentů vystoupí v průběhu semestru se dvěma prezentacemi svého tématu. Rozpis vystoupení jednotlivých studentů určuje vyučující. V první prezentaci účastníci kurzu obeznámí kolegy s analýzou a interpretací dat. Ve druhé prezentaci studující představí odpověď na svou výzkumnou otázku a argumentaci, která jej k této odpovědi dovedla. Každý ze zapsaných studentů rovněž vystoupí s dvěma koreferáty, kritickým čtením a) analýzy dat a b) závěrů práce. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK