PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy logiky a matematiky - JSB035
Anglický název: Introduction to Logic and Mathematics
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB536
Záměnnost : JSB536
Je neslučitelnost pro: JSB536
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Žáček, Ph.D. (22.02.2016)
Kurz je zaměřený na seznámení se základními pojmy a koncepty matematiky a logiky, se kterými se studenti setkávají v jiných disciplínách v rámci studia. Dále jsou studenti uvedeni do specifických témat matematické sociologie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jan Žáček, Ph.D. (22.02.2016)

Uvedení studentů do témat a konceptů relevantních při studiu sociologie.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jan Žáček, Ph.D. (07.03.2016)

Doporučená literatura pro logiku:

- Duží, M.: Logika pro informatiky. Vydavatelství VŠB-TU, Ostrava, 2012.

- Hromek, P.: Logika v příkladech. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2002.

- Jirkù, P., Vejnarová, J.: Formální logika. Oeconomica, 2005. Skriptum VŠE.

 

Doporučená literatura pro matematiku:

- Bonacich, P., Lu, L.: Introduction to mathematical sociology. Princeton University Press, 2012.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jan Žáček, Ph.D. (22.02.2016)

Na přednáškách jsou studenti seznamováni s teoretickými koncepty, které jsou dále demonstrovány a aplikovány na cvičení. Přednáška i cvičení probíhají na týdenní bázi.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Žáček, Ph.D. (22.02.2016)

Výsledná známka se skládá ze tří dílčích bodových hodnocení:

Domácí úlohy: 30 bodů (3x10)

Písemný test: 70 bodů (pro úspěšné absolvování kurzu je nutné získat minimálně 35 bodů z testu)

Dále je možné získat až 5 bodů za aktivitu na cvičení. Tyto body budou dopočítány k bodům za domácí úlohy.

 

Známkování:

100-85 bodů ... "výborně" (1)

84-70 bodů ... "velmi dobře" (2)

69-55 bodů ... "dobře" (3)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Žáček, Ph.D. (07.03.2016)

Probíraná témata:

- Lineární funkce, lineární rovnice, soustava lineárních rovnic

- Vektory a vektorový prostor

- Matice a jejich aplikace

- Výroková logika

- Predikátová logika

- Množiny

- Booleova algebra a její podobnost s výrokovou logikou, nutné a postačující podmínky

- Kvalitativní komparativní analýza, Millova pravidla

- Markovovy řetězce

- Teorie grafů a sítě v sociologii

- Diferenciální a integrální počet

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK