PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář I - diskuse projektů - JSB031
Anglický název: Bachelor thesis seminar I - project presentation
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Je prerekvizitou pro: JSB060
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. (18.09.2023)
Cílem kurzu je vytvořit kritické a tvůrčí prostředí, v němž studenti dostanou zpětnou vazbu při rozvíjení bakalářských prací. Kurz je tvůrčí dílnou, prostorem pro výměnu zkušeností a pro dialog nejen mezi vyučujícím a studenty, ale i mezi účastníky kurzu navzájem. Kurz účastníky seznámí se základními principy výběru literatury, uvede je do základních principů psaní odborného textu a etiky akademické práce. Předmětem diskusí budou definice cílů práce a výzkumných otázek, teoretické a konceptuální ukotvení práce, volby metod a technik analýzy dat. Na kurz navazuje seminář v druhém semestru, v průběhu kterého účastníci pracují na dopracování bakalářské práce a vyzkoušejí si její prezentaci.

Semináře se liší pojetím a hodí se pro různě zaměřené bakalářské práce:
- seminář M. Mouralové a O. Angelovské je určen pro studující, kteří pracují na BP zaměřené na sociální/veřejnou politiku (pod vedením někoho ze členů KVSP),
- seminář J. Hasmanové Marhánkové, E. Hrešanové a J. Wirthové a B. Spalové je určen pro studující, kteří pracují na bakalářské práci antropologického zaměření či empirických prací využívající postupy kvalitativního výzkumu
- seminář T. Dvořáka a M. Tučka je určen pro sociologické práce se zaměřením na kvantitativní výzkum anebo politickou sociologii.

Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (25.01.2022)

Cílem kurzu je poskytnout studujícím prostor pro kritickou diskuzi a rozvíjení projektu bakalářské práce. Studující si v rámci kurzu osvojí klíčové kompetence pro psaní odborného textu a zároveň průběžně pracují na úkolech souvisejících s projektem bakalářské práce. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (14.09.2023)

Průběžné plnění zadaných úkolů vztahujících se k projektu bakalářské práce. Požadavky k udělení zápočtu určuje vedoucí konkrétního semináře a mohou se mezi skupinami lišit.

Podmínky semináře J. Hasmanové Marhánové je možné najít v Moodle kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7924#section-13

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. (18.09.2022)

Povinná literatura:

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty. ISBN 80-86429-40-7.

Doporučená literatura:

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.

SPOUSTA, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-617-1.

BECKER, Howard S. a Pamela RICHARDS. Writing for social scientists: how to start and finish your thesis, book, or article. Chicago: University of Chicago Press, c1986. ISBN 0-226-04108-5.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (25.01.2022)

Organizace semináře se odvíjí od počtu zapsaných studujcích v kurzu. Setkání jsou koncipována tak, aby studující během kurzu získali zpětnou vazbu k průběžným úkolům vztahujících se k projektu jejich bakalářské práce. Průběžné úkoly kopírují klíčové kroky práce na projektu (fomulace cíle práce a výzkumných otázek, rešerše literatury, připravení designu výzkumu a reflexe jeho etických aspektů a limitů).   

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. (18.09.2022)

Podmínkou zápisu kursu je schválený projekt bakalářské práce zveřejněný v SISu. Projekt schvaluje vedoucí semináře. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK