PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální problémy - JSB025
Anglický název: Social Problems
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 150 / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl.cuni.cz/cuni/files/index.php?id=317&wdir=%2F&choose=
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Je prerekvizitou pro: JSB026, JSB072, JSB061
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (19.11.2021)
Kurz dává odpovědi na zásadní otázky týkající se příčin vzniku a přetrvávání sociálních problémů. Zabývá se zkoumáním škodlivosti a prospěšnosti sociálních problémů v moderní společnosti. Objasňuje také, jaké zásadní typy řešení těchto problémů nabízejí jednotlivé teoretické přístupy a jaké mají výhody a nevýhody. Odpovídá na otázky: Jak a kým jsou společenské problémy ve společnosti definovány? Jak se tyto problémy vyvíjí a jak se dostávají do povědomí široké veřejnosti? Kurz nabízí komplementární pohled na jednotlivé teoretické přístupy a snaží se studenty vést k jejich kritické reflexi. Praktická využitelnost jednotlivých teorií v analýze společenských věd je průběžně demonstrována na konkrétních příkladech ze života (české) společnosti. Na řadu konkrétních problémů se pak kurz zaměřuje podrobněji a ukazuje jejich vnímání z pohledu různých teoretických perspektiv. V neposlední řadě se pak zabývá pozicí sociálních vědců při pojmenovávání řešení sociálních problémů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (19.09.2022)

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními teoretickými přístupy ke zkoumání sociálních problémů, kterými disponují společenské vědy a naučit studenty využívat jednotlivé teorie při analýze aktuálních sociálních problémů (nejen) v České republice. Hlavním cílem kurzu je naučit studenty analyzovat aktuální sociální problémy v České republice z pohledu sociálních věd a kriticky o nich uvažovat. Důraz je tedy kladen na schopnost studentů aplikovat teoretické poznatky a přístupy při zkoumání konkrétních sociálních problémů a na základě výsledků této analýzy diskutovat jejich adekvátní řešení. 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (19.11.2021)

Povinná:

Prokop D., Slepé skvrny: O chudobě, vzdělávání a dalších výzvách české společnosti. Brno: Host. 2020.

Mills, C.W. Sociologická imaginace. Sociologické nakladatelství: Praha. 2008, s. 7-18.

Munková G. Sociální deviace. Karolinum: Praha. 2001.

+ postupně v Moodle dodávané drobné texty k jednotlivým tématům

 

Doporučená:

Bauman Z. Tekutá láska. Academia: Praha. 2013.

Beck. U: Riziková společnost. Slon: Praha. 2004

Beck. U: Moc a protiváha moci v globálním věku. Slon: Praha. 2007 

Berger P.L.: Pozvání do sociologie. FMO: praha.1991

Hrubec M. (ed.) Odjištěná společnost. Slon: Praha.2015.

Nováček P. Od Noemovy archy k Titaniku a zase zpátky. Lipka: Brno. 2013

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (19.09.2022)

Podmínky absolvování kurzu:

-       průběžné plnění aktivit (vždy jasně zadáno v Moodle, pro rok 2021: recenze knihy Slepé skvrny (D. Prokop) + vyplněná tabulka k teoriím)

-       četba povinné literatury

-       písemná práce zaměřená na analýzu konkrétního sociálního problému s aplikací teoretického přístupu 40 %

-       písemná  zkouška 60 %// V akademickém roce 2022/23 si rovněž bude možné zvolit namísto absolvování závěrečného testu (písemné zkoušky) přečtení 5 knih. Seznam možných knih (ke zkoušce, respektive namísto zkoušky) bude předložen v prvního hodině. Přihlášení se k absolvování kurzu touto formou j nutné nejpozději do konce října na stránkách kurzu v Moodle.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (19.11.2021)

Zoom link kurzu je dostupný pro přihlášené studenti na moodlovské stránce kurzu, kde jsou také k dispozici všechny potřebné materiály a podklady pro absolvování kurzu. 

 

Hlavním zdrojem aktuálních informací informací je webová stránka kurzu na Moodle, studenti jsou vyzváni k aktivnímu sledování této stránky. 

Tematické okruhy

Úvod do studia sociálních problémů – zabývá se různým pojetím sociálních problémů, definováním a vývojem chápaní (definice) pojmu sociální problém a seznamuje studenty se základní tematickou architekturou kurzu. Následně se pak zabývá kurz těmito okruhy:

·         Objektivita subjektivita SP

·         Role teorií v sociálních vědách

·         Sociální problém v sociálních vědách

·         Sociální problém v ČR

·         Vývoj vybraných teorií v kostce a jejich perspetivy na to co je a není sociální problém:  funkcionalismus, interakcionismus, teorie konfliktů

·         Domácí násilí jako sociální problém?

·         Zločinnost jako sociální problém a trest jako řešení?

·         Zkoumání sociálních problémů a zodpovědnost výzkumníků ve společenských vědách

·         Gender a s tím spjaté otázky

·         Migrace jako sociální problém?

·         Bezdomovectví jako sociální problém?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK