PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Stáž v praxi - JPM582
Anglický název: Fellowship in practice
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 80 (80)
letní:neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jakub Stauber
Vyučující: Mgr. David Jágr
Mgr. Jakub Stauber
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber (26.10.2019)
Kurz Stáž v praxi umožňuje studentům v rámci jejich studijního plánu absolvovat krátkodobou stáž u externích subjektů, a tím jim pomoci lépe pochopit praktické fungování státních institucí dle oblasti jejich zájmu a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber (26.10.2019)

Ke kurzu není zadána povinná ani doplňující literatura.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber (10.09.2018)

Vyhláška garantky magisterského oboru Politologie

k organizaci stáží v praxi

(povinně volitelný předmět magisterského studia oboru)

 

Od školního roku 2013/2014 se stává součástí studijních plánů denního magisterského studia oboru Politologie předmět, jehož obsahem je stáž v praxi.

Jedná se o povinně volitelný předmět JPM582 ukončený zápočtem a pěti kredity (garant stáže Mgr. Jakub Stauber), který mohou studenti absolvovat v rámci České republiky či v zahraničí. Během studia lze absolvovat pouze jednu tuto stáž.

 

Zajištění místa vykonání stáže je věcí každého studenta magisterského oboru Politologie, který o splnění povinnosti projeví zájem s tím, že pro uznání splnění této studijní povinnosti musí být splněny níže uvedené náležitosti.

 

1) Obecná ustanovení:

a. Stáž je možné absolvovat pouze a výlučně v takové organizaci či instituci, jejíž činnost prokazatelně souvisí s akademickým zaměřením studia, respektive je oborově adekvátní součástí státní správy (Parlament ČR apod., nikoli politická strana).

b. Stáž musí trvat minimálně 60 hodin za semestr, což student povinně doloží potvrzením příslušné organizace na oficiálním hlavičkovém papíře opatřeném podpisem pověřené osoby a razítkem. Dokument musí obsahovat větu:

"Potvrzuji, že ……… vykonal/a v naší organizaci stáž o celkové délce minimálně 60 hodin v době od …..… do. Hlavní činností studenta/tky bylo ……….". Vedle data a podpisu pověřené osoby z dané organizace musí být uveden i kontakt na příslušného pracovníka organizace (telefon, email), kde stáž probíhala.

c. Stáž je jako celek (od schválení až po uznání podmínek splnění stáže a udělení zápočtu a kreditů) ve výlučné kompetenci garanta stáže, respektive garantky studijního oboru Politologie.

 

2) Podmínky pro žádost o schválení stáže jako součásti studia:

Studenti, kteří se chtějí na stáž přihlásit, musí nejpozději do 31. října v ZS a do 20. března v LS (případné změny těchto termínů jsou v kompetenci pouze garanta stáže a mohou se týkat pouze individuálních případů; není možné vyžadovat hromadně změnu těchto termínů) předložit garantovi stáže písemnou informaci, u které organizace se chystají stáž vykonat.

Toto oznámení musí obsahovat: název organizace; její adresu; kontakt na pracovníka organizace, který bude mít stáž na starost; stručný popis činnosti, kterou student bude vykonávat; datum zahájení a ukončení stáže. Stáž by měla být ukončena k datu ukončení výuky v daném semestru, výjimky budou řešeny vždy individuálně a musí být řádně zdůvodněny, nelze je nárokovat. O jejich přiznání rozhoduje garant stáže. Další případné

formality spojené se stáží (vzájemné zajištění proti způsobené škodě, bezpečnostní prověrky apod.) budou řešeny dle potřeby ad hoc.

 

3) Ukončení stáže:

V případě stáží student/ka musí nejpozději do konce prvního týdne zkouškového období, v LS nejpozději do 31. 5., vypracovat písemnou zprávu ze stáže v rozsahu minimálně 4 normostran (7 200 znaků včetně mezer), která povinně zodpoví následující otázky:

a) Popište a vysvětlete hlavní náplň činnosti organizace, kde jste stáž vykonal/a.

b) Jakou činností jste byl/a v rámci dané organizace pověřen/a.

c) Do jaké míry tato činnost skutečně souvisela se zaměřením organizace.

d) Do jaké míry mi stáž pomohla v přípravě na zapojení do pracovního procesu po ukončení studia a jak byla má práce přínosná pro danou organizaci.

e) Co by se dalo, případně mělo vylepšit, pokud do této organizace budou mít zájem nastupovat na stáž další studenti oboru.

Pokud student osobně vypracuje v průběhu rámci stáže písemné materiály, které bude moci se souhlasem organizace, kde vykonal stáž, přeložit garantovi stáže a tyto materiály předloží, může se po dohodě s ním snížit rozsah závěrečné písemné zprávy. O zkrácení a jeho podobě rozhoduje garant stáže.

 

4) Závěrečná prezentace a přiznání zápočtu:

Během zkouškového období proběhne povinné kolokvium pro všechny stážisty v daném semestru, v jehož rámci všichni absolventi stáží představí svou zkušenost a zážitky ostatním.

Teprve po splnění všech výše uvedených povinností garant stáže zapíše studentům splnění povinnosti.

 

 

V Praze dne 16. 9. 2013

 

 

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (garantka oboru Politologie)

Mgr. Jakub Stauber (garant předmětu JPM582 Stáž v praxi)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber (26.10.2019)

V případě stáží student/ka musí nejpozději do konce prvního týdne zkouškového období, v LS nejpozději do 31. 5., vypracovat písemnou zprávu ze stáže v rozsahu minimálně 4 normostran (7 200 znaků včetně mezer), která povinně zodpoví následující otázky:

a) Popište a vysvětlete hlavní náplň činnosti organizace, kde jste stáž vykonal/a.

b) Jakou činností jste byl/a v rámci dané organizace pověřen/a.

c) Do jaké míry tato činnost skutečně souvisela se zaměřením organizace.

d) Do jaké míry mi stáž pomohla v přípravě na zapojení do pracovního procesu po ukončení studia a jak byla má práce přínosná pro danou organizaci.

e) Co by se dalo, případně mělo vylepšit, pokud do této organizace budou mít zájem nastupovat na stáž další studenti oboru.

Pokud student osobně vypracuje v průběhu rámci stáže písemné materiály, které bude moci se souhlasem organizace, kde vykonal stáž, přeložit garantovi stáže a tyto materiály předloží, může se po dohodě s ním snížit rozsah závěrečné písemné zprávy. O zkrácení a jeho podobě rozhoduje garant stáže.

 

Během zkouškového období proběhne povinné kolokvium pro všechny stážisty v daném semestru, v jehož rámci všichni absolventi stáží představí svou zkušenost a zážitky ostatním.

Teprve po splnění všech výše uvedených povinností garant stáže zapíše studentům splnění povinnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK