PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Česká komunální politika - JPM160
Anglický název: Czech local politics
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 9999 / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.lokalnipolitika.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JUPTNERP (19.09.2011)
Kurs by měl uvést studenty do problematiky české komunální politiky. Předmětem našeho zájmu bude její institucionální rámec (obecní pořádek, municipální struktura), volební systém a především samotní političtí aktéři.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JUPTNERP (22.09.2011)

Cílem kurzu je vštípit zapsaným studentům výbornou orientaci v problematice lokální úrovně českého politického systému a připravit je tím na odpovídající volitelné okruhy státní závěrečné zkoušky magisterského studia.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (06.10.2017)

Základní literatura: 

Legislativní úpravy:

zákon č.2/2003 Sb., o obcích

zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí

Články a literatura:

BALÍK, S. (2009). Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada. 256 s.

BALÍK, S., Petr GONGALA a Kamil GREGOR (2015). Dvacet let komunálních voleb v ČR. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova univerzita. 159 s.

BALÍK, S. (2016). Local Cleavages, Politics and Policy at the Local Level – Is the Depolitization Real? Sociální studia, Masarykova univerzita, roč. 13, č. 1, s. 73-85.

ČMEJREK, J., BUBENÍČEK, V., ČOPÍK, J. (2010). Demokracie v lokálním politickém prostoru. Specifika politického života v obcích ČR. Praha: Grada.

GROSPIČ, J.; VOSTRÁ, L. (eds.) (2004): Reforma veřejné správy v teorii a praxi. Plzeň: nakladatelství Aleš Čeněk.

ILLNER, M. (2010): The Voluntary Union of Municipalities: Voluntary Bottom-up Territorial Consolidation in Czech Republic? In: SWIANEWICZ P.: Territorial Consolidation Reforms in Europe, Budapest: Open Society Institute.

JÜPTNER, P. (2004): Komunální koalice a politické modely. In: Politologická revue X(2), 81-101.

JÜPTNER, P. (2008): Local lists in the Czech Republic. In: Reiser, M., Holtmann, E. (eds.): Farewell to the Party Model? Independent local lists in East and West European countries. Wiesbaden: VS Verlag.

JÜPTNER, P. (2009): Ministerská diskuse k případnému zavedení přímé volby starostů : velmi nízká priorita?. Acta Politologica, roč. 1, č. 3, 1803-8220.

JÜPTNER, P. (2012): Přímá volba starostů v evropské komparaci a české diskusi. Acta Politologica. 2012, roč. 4, č. 3, s. 232-245. ISSN 1803-8220.

KRUNTORÁDOVÁ, I.; JÜPTNER, Petr (2012): Finanční aspekty autonomie českých municipalit v postojích politických aktérů. Politologický časopis. 2012, roč. 19, č. 4, s. 341-358. ISSN 1211-3247.

RYŠAVÝ, D. (2006): Komunální je komunální a velká je velká! K hypotéze politizace lokálních politických elit. In: Sociologický časopis roč. 42, č. 5, s. 683-699.

ŠARADÍN, P.; OUTLÝ, J. (eds.)(2004): Studie o volbách do zastupitelstev v obcích. Olomouc: Univerzita Palackého.

VAJDOVÁ, Z.; ČERMÁK, D.; ILLNER, M. (2006): Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990. In: Sociologické studie 2006/2.
Doplňující literatura:

BALÍK, S. (eds.); KRUTÍLEK, O.; ROJČÍK, O.; VILÍMEK, P. (2003): Komunální volby v České republice v roce 2002. Brno: Masarykova univerzita.

BALÍK, S. (2005): Modely exekutivních koalic na komunální úrovni. In: DANČÁK, B.; FIALA, P.; HLOUŠEK, V. (2005): Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: Mezinárodní politologický ústav.

BALÍK, S. (2008): Radniční koalice po komunálních volbách 2006. Středoevropské politické studie, Brno : Mezinárodní politologický ústav MU, X, 1, s. 17-33.

BALÍK, S. (2008): Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

BALÍK, S. (2008). Okresy na severu. Komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech 1989-2006. Brno: CDK. 156 s.

ČMEJREK, J. (2003): Lokální a regionální politické stranictví v ČR. In: III. Kongres českých politologů, Praha-Suchdol 5.-6.9.2003, s. 271-280. Praha: Česká společnost pro politické vědy.

ČMEJREK, J. (2008): Obce a regiony jako politický prostor. Praha: Alfa Nakladatelství.

ČMEJREK, J. a kol. (2009). Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR, Praha: Kernberg Publishing. 133 s.

HORNEK, Jakub. (2016). Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice. Případová studie Karlovarského kraje 2010-2014. Praha: SLON. 

HUDÁK, J.; JÜPTNER, P; SVOBODA, J. (2003): Komunální politické systémy. Praha: Desktop Publishing UK FF.

ILLNER, M. (2001): Formování lokálních mocenských elit se zvláštním zřetelem na úlohu starostů. In: HAMPL, M. (eds.): Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie, s. 251-274. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.

ILLNER, M. (2006): Velikost obcí, efektivita jejich správy a lokální demokracie. In: VAJDOVÁ, Z.; ČERMÁK, D.; M. ILLNER: Sociologické studie / Sociological Studies 06/2, s. 15-26. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

JÜPTNER, P. (2003): Komunální politika v České republice a role politických aktérů na lokální úrovni. In: FIALA, V., ŘÍCHOVÁ, B. (eds.): Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. Sborník z konference konané v Olomouci 9. 12. 2002, s. 103-112. Olomouc: Moneta?FM.

JÜPTNER, P. (2004): Samospráva po vstupu do Evropské unie. In. FRIČ, P. (eds.): Česká soda v Evropské unii. Scénáře strategického chování ČR v EU. Praha: CESES.

JÜPTNER, P. (2005): Vliv reformy veřejné správy na vztah samosprávy a státní zprávy v agendě orgánů obcí a měst. In: KOTÁBOVÁ, V.; PLECHANOVOVÁ, B.; ŘÍCHOVÁ, B. (eds.): Institucionalizace a decentralizace v Evropské unii, s. 216-227. Praha: Institut politologických studií FSV UK.

JÜPTNER, Petr; VALUŠOVÁ, Pavla; KRUNTORÁDOVÁ, Ilona. (2014). Participation and Elements of Direct Democracy in the Czech Republic: Part I. Public Policy and Administration, vol. 13, no. 4.

JÜPTNER, Petr.; VALUŠOVÁ, Pavla.; KRUNTORÁDOVÁ, Ilona. (2015). Participation and Elements of Direct Democracy in the Czech Republic: Part II. Public Policy and Administration, vol. 14, no. 2.

KRUNTORÁDOVÁ, I.; JÜPTNER, P. (2015). Local Government in the Czech Republic. Paris: L'Institut du Monde et du Développement.

KRUNTORÁDOVÁ, I. (2015). Problematické aspekty financování měst a obcí České republiky. Praha: Karolinum.

LEBEDA, T. (2009). Komunální volby klamou. Krátké zastavení nad problematickými aspekty volebního systému pro obecní zastupitelstva. Acta Politologica, Vol. 1, No. 3, s. 332-343.

MACHOVÁ, Z. (2014). Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky. Praha: Karolinum. 

MAŠKARINEC, P., KLIMOVSKÝ, D. (2016). Independent Candidates in the Local Elections of 2014 in the Czech Republic and Slovakia: Analysis of Determinants of Their Successfulness. Lex Localis. 14. 853-871.

MUSILOVÁ, K.; HEŘMÁNEK, J. (2015). Factors of Voluntary Mergers of Municipalities: A Case Study of the Czech Republic. Slovak Political Review, vol. 15., no. 4., pp. 269-381.

MUSILOVÁ, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních úrovních. Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review). Vol. 19, No. 1, pp. 55-75.

RYŠAVÝ, D. (2006): Mohou společenství obcí vzniknout transformací mikroregionů? Poznámky k návrhu věcného záměru novely zákona o obcích - společenství obcí. In: LOUDA, T., GROSPIČ, J., VOSTRÁ, L. Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 250-261.¨

ŘÍCHOVÁ, B.; JÜPTNER, P.; RIEGL, M.; ŠVEC, K. (2015). Analýza politiky a političtí aktéři: možnosti a limity aplikace teorií v příkladech. Praha: SLON.

ŠARADÍN, P. (2003): Parlamentní strany v místních volbách. In: III. Kongres českých politologů, Praha-Suchdol 5.-6.9.2003, s. 97-110. Praha: Česká společnost pro politické vědy.

VALEŠ, L. a kol. (2006): Politické aspekty veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk.

VEDRAL, J. (2006): Přímá volba starostů (Možné varianty změn zákonné úpravy obecního zřízení). In: Deník veřejné správy (http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6180233); ověřeno ke dni 3.5.2006.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (29.10.2019)

přednáška/seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jana Krejčíková (04.04.2019)

Podmínky absolvování kurzu:

- vypracování a prezentace seminární práce
- písemný test, jehož úspěšné složení znamená postup k ústní zkoušce
- ústní zkouška vycházející z obsahu kurzu včetně znalosti základní literatury

Zadání seminární práce a všechny související povinnosti jsou publikovány v SIS v souborech kursu.

 

Klasifikace se řídí Opatřením děkanky č.17/2018.

Sylabus -
Poslední úprava: JUPTNERP (19.09.2011)

Stručný program okruhů:

- Stav a význam výzkumu české komunální politiky.Postavení obcí v ČR, vztah státní samosprávy a státní správy.

- Municipální struktura a meziobecní spolupráce v ČR.

- Zprostředkování zájmů obcí v ČR

- Vymezení komunálních institucí a jejich vzájemné vztahy - Zastupitelstvo obce, Rada obce, starosta a jeho zástupci. Vliv legislativních úprav na specifika české lokální politiky.

- Volební systém pro volby do obecních zastupitelstev, jeho vývoj, nové strategie i dopady. Hlasovací lístek, panašování jako volba osobností? Paradoxy a transparentnost volebního systému

- Stranický systém na komunální úrovni se zahrnutím fenoménu nezávislých kandidátů a jejich sdružení. Lokálně komunální, univerzálně komunální a regionální politické strany a hnutí. Problematika interpretace volebních výsledků, komunální volby 1990-2010. Vliv dlouhodobých činitelů na zázemí politických subjektů.

- Komunální koalice a funkční modely komunálních politických systémů - závislost fungování systému na velikosti obce, charakteristika fungování komunálních politických systémů v malých, středních a velkých obcích. Koalice předvolební, povolební, legislativní a exekutivní. Specifika opozice na lokální úrovni. Můžeme mluvit o racionalitě cílů komunálních politických aktérů?

- Vliv reformy veřejné správy na vztah samosprávy a státní správy v agendě orgánů obcí a měst. Smíšený model veřejné správy na lokální úrovni.

- Komunální politika jako vstup politiky parlamentní, fluktuace mezi komunální a parlamentní politikou. "Komunální ideologie", kmenově komunální a parlamentní politici.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (29.10.2019)

Kurs nemá specifické požadavky k zápisu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK