PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mezinárodní ekonomické vztahy (MEV) - JPM052
Anglický název: International Economic Relations
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 48 / neurčen (55)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. (08.09.2019)
Anotace: Studium politologie a mezinárodních vztahů je spojeno i s analýzou ekonomicko-strategických zájmů a vztahů, proto vývoj vzájemné kooperace v hospodářské oblasti je integrální součástí mezinárodních vztahů jako takových.

Cíl kurzu: Na základě zmapování historických mezníků vývoje světové kooperace pochopit souvislosti mezi ekonomickými, politickými, případně vojensko-bezpečnostními faktory formování mezinárodních vztahů, v geopolitické, geoekonomické a geostrategické rovině.

Získané dovednosti: Orientace studentů v problematice hospodářských vazeb mezi aktéry světové ekonomiky, schopnost analyzovat motivy a důsledky jejich rozhodování. Dedukce důsledků jednání ekonomických či politických aktérů na mezinárodní vývoj.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. (08.09.2019)

Literatura ke kurzu MEV JPM052:

·         Stellner, F. a kol. (2006): Hospodářské dějiny (16. -20. století), VŠE Praha, s. 41-129

·         Kunešová, H.- Cihelková, E. (2006): Světová ekonomika, nové jevy a perspektivy, C. H. Beck Praha, s. 1-19, 23-33

·         Žídek, L. (2009): Dějiny světového hospodářství, A. Čeněk Plzeň, s. 43-180

·         Kučerová, I.(2011):  Mezinárodní ekonomické vztahy – repetitorium, MUP Praha

·         Fawcett, L. – Hurell, A: (2003): Regionalism in World Politics, Oxford University Press, pp. 1-121

·         Hettne, B. – Söderbaum, F.  (2002): Theorising the rise of regionness, in Breslin, S. – Hughes, Ch. W… : New regionalism in the global political economy, Routledge, pp. 33-47

·         Kučerová, I.  (2006): Nový regionalismus versus geografický regionalismus, in Institucionalizace a decentralizace v EU, IPS FSV UK Praha, s. 67-89

·         Kučerová, I. (2006): Regional resistence of Europe, in Instruments of European Integration, IPS FSV UK Praha, s. 169-187

·         Kučerová, I. (2014): Economic Regionalism and Its Linguistic Aspects. The model of Inside-Outside regionalism, ALLPI FSV UK Praha, Vol VIII, pp. 93-108

·         Řehák, V. (2009): Nový regionalismus: proces a teorie, Medzinárodné vzťahy 2/2009, ročník VII., pp. 7-20

·         Adamcová, L. – Němečková, T. (2009): Rozvojová ekonomika, Oeconomica VŠE Praha, s. 15-50, 77-104

·         Ray, D. (1998): Development Economies, Princenton University Press, pp. 33-44, 131-161

·         Lal, D. (2002): The Poverty of ‘Development Economics’, IEA London, pp. 29-30, 125-149

·         Wade, R.H. (2005): Failing States and Cumulative Causation in the World System, IPSR Vol. 26, pp. 17-36

·         Lebenstein, H. (1957): Economic Backwardness and Economic Growth, New York

·         Hayami,Y.-Godo, Y. (2005): Development Economics, From the Poverty to the Wealth of Nations, Oxford University Press, pp. 31-63 (Comparative Perspective)

·         Andrle, M. ( 2005): Principy modelů nové ekonomické geografie, Politická ekonomie, roč. 53, č. 6, s. 765-780

·         Kučerová, I. (2006): Regionalismus Evropy v rozvojovém světě, in Chudoba a bohatství v současném světě, Aleš Čeněk Plzeň, s. 88-93

·         Blažek, J. - Uhlíř, D. (2002): Teorie regionálního rozvoje, Karolinum Praha, s. 69-76

·         Bhagwati, J. (2005): A New Vocabulary for Trade,  Wall Street Journal, August 4, 2005, p. A 12

·         Luttwak, E. N. (1990):From Geopolitics to Geo-Economics- logic of conflict, grammar of commerce, The National Interest, June 1990, pp. 17-24

·         Solberg S. K. (2012). Geoeconomics. Bookboon, London http://bookboon.com/en/textbooks/economics/geoeconomics

·         Jeníček,V.-Foltýn,J. (2010): Globální problémy světa v ekonomických souvislostech, C.H.Beck Praha

·         OSN (2007): Rozvojové cíle tisíciletí v poločase: Splnění cílů tisíciletí zatím nejisté, http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1294

·         MDGs (2000): Millenium Development Goals, UN

·         Němeček, E. (2000): Mezinárodní měnový systém, Karolinum Praha, s. 11-58

·         Kubišta, V. a kol. (1999): Mezinárodní ekonomické vztahy, HZ Praha, s. 12-67, 135-200

·         Krugman, P.R. – Obstfeld, M. (2006): International Economics, theory and policy, Addison Wesley Publishing, s. 486-493

·         Grieco, J. – Ikenberry, J. (2003): State Power and World Markets, W.W. Norton Company New York, London, pp. 57-90, 92-123, 204-243

·         Krugman, P.R. – Obstfeld, M. (2006): International Economics, theory and policy, Addison Wesley Publishing, pp. 9-174

·         Neuman, P. – Žamberský, P. – Jiránková, M. (2010): Mezinárodní ekonomie, Grada Publishing Praha, s. 14-35

·         Gilpin, R. (1987): The Political Economy on International Relations, Princeton

·         Gilpin R. (2001):  Global Political Economy. Understanding the Global Economic Order, Princeton 2001

·         Biersteker, T. J. (1993):  Evolving Perspectives on International Political Economy: Twentieth-Century Contexts and Discontinuities, International Political Science Review,Vol. 14, No. 1, 7-33

·         Krugman, P. (1991): Increasing Returns and Economic Geography, Journal of Political Economy, No. 99, pp. 483-499, www.journals.uchicago.edu/JPE/

·         Strange, S. (1994): States and Markets: An Introduction into International Political Economy, Pinter London

·         Galbraith, J. (1958): The Affluent Society, Houghton Miffin  (Společnost hojnosti, Svoboda Praha 1967)

·         Hardin, G. (1968): The Tragedy of the Commons, Science, 162, C. in: Šauer, P. -Livingston, M. (ed.), Ekonomika životního prostředí a ekologická politika. Vybrané klasické stati. VŠE, Praha-Minneapolis-Greeley-Bratislava. 1996.

·          Richta,R. (1969): Civilizace na rozcestí, Svoboda Praha, s. 114-232

·         Meadows, D. et al. (1972): The Limits to Growth, New York: Universe Books, 205 s.

·         Meadows, D. et al. (1992): Beyond the Limits. London: Chelsea (Překročení mezí, Argo Praha 1995, 330 s.)

·         Naisbitt,J. - Aburden, P.(1982): Megatrends: Ten new directions transforming our lives, New York, Warner Books ( Megatrendy 2000, Bradlo Bratislava 1991)

·         Toffler, A. (1992): Šok z budoucnosti, Práce Praha

·         Toffler, A. - Toffler, H. (2003): Nová civilizace - Třetí vlna a její důsledky, Dokořán Praha

·         Weizsäcker, E. von -  Lovins, A. -  Lovins, H. (1994):  Factor Four: Doubling Wealth – Halving Resource Use, Springer Netherlands  (Faktor čtyři, Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996, 331 s.), http://www.wupperinst.org/FactorFour (18 s.)

·         McKibbin, W. (1998): Forecasting the World Economy Using Dynamic Intertemporal General Equilibrium Multi-Country Models, 31 s. http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/1999/02globaleconomics_mckibbin0203/145.pdf

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK