PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Koalice a koaliční vazby v parlament.systémech - JPM005
Anglický název: Coalitions in parliamentary systems
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / 30 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jakub Stauber
Vyučující: Mgr. Jakub Stauber
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Reader_Koalice_JPM005.pdf reader PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Kamil Švec, Ph.D. (05.02.2019)
Kurz se zaměřuje na problematiku teorie koalic s důrazem na analýzu vývoje interpretací koaličních vztahů v demokratických parlamentních systémech. Jeho předmětem je problematika teorie her, teorie koalic, teorie veto players a možností jejich aplikace. Cílem je uvést studenty do problematiky základních teoretických konceptů, které jsou využívány k analýze koaličních vazeb mezi aktéry. Důraz je kladen především na genezi interpretací koaličních vztahů a na osvojení si teoretických znalostí a možností jejich aplikace.


Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Kamil Švec, Ph.D. (05.02.2019)

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s problematikou analýzy koaličních typů vládnutí v současných parlamentích demokraciích, a to prostřednictvím přehledu relevantních teoretických konceptů. Vedle základních teoretických konceptů a přístupů teorií her, racionální volby a koalic budou studenti seznámeni také s fenomény na to navazujícími, jako např. s metodologickými limitami alokace portfolia pod.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Kamil Švec, Ph.D. (05.02.2019)

Povinná literatura:

Budge, I. - Keman, H. (1990), Parties and Democracy. Coalition Formation and Government Functioning in Twenty States. Oxford: Oxford University Press, s. 5-62.

Laver, M. - Schofield, N. (1992), Multiparty Government. The Politics of Coalition in Europe. Oxford: Oxford University Press.

Riker, W. (1961), Theory of Coalition. New Haven, London: Yale University Press.

Říchová, B. (2000), Moderní politologické teorie. Praha: Portál, s. 95-140.

Tsebelis, G. (2002). Veto Players: How Political Institution Work. Princeton: Princeton University Press.

Strom, K. (1990), Minority Government and Majority Rule. Cambridge University Press.

de Swaan, A. (1973), Coalition Theories and Cabinet Formation. Amsterdam: Elsevier.

Warwick, P. - Easton, S. T. (1992), The Cabinet Stability Controversy: New Perspectives on a Classic Problem. American Journal of Political Science, vol. 36, no. 1, pp. 122-146.

 

Povinná četba je daná readrem, dostupným ve Studijním informačním systému.

 

Doporučená literatura:

Baron, D. P. (1989), A Nonocooperative Theory of Legislative Coalitions. American Journal of Political Science, vol. 33, no. 4, pp. 1048-1084.

King, G. - Alt, J. E. - Burns, N. E. - Laver, M. (1990), A Unified Model of Cabinet Dissolution in Parliamentary Democracies. American Journal of Political Science, vol. 34, no. 3, pp. 846-871.

Lanny, W. M - Stevenson, R. T. (2001), Government Formation in Parlaimentary Democracies. American Journal of Political Science, vol. 45, no. 1, pp. 33-50.

Laver, M. - Shepsle, K. A. (1996), Making and Breaking Governments. Cabinets and Legislatures in Parliamentary Democracies. Cambridge University Press.

Lijphart, A. (1984), Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries. New Haven, London: Yale University Press, s. 46-66.

Lupia, A. - Strom, K. (1995), Coalition Termination and the Strategic Timing of Parliamentary Elections. American Political Science Review, vol. 89, no. 3, pp. 648-665.

Novák, M. (1997), Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: Slon, s. 175-191.

Roozendaal, P. Van (1992), The Effect of Dominant and Central Parties on Cabinet Composition and Durability. Legislative Studies Quarterly, vol. 17, no. 1, pp. 5-36.

Volden, C. - Carrubba, C. J. (2004), The Formation of Oversized Coalitions in Parliamentary Democracies. American Journal of Political Science, vol. 48, no. 3, pp. 521-537.

Warwick, P. V. (1994), Government Survival in Parliamentary Democracies. Cambridge University Press.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber (02.02.2020)

Kurz se skládá z přednášek doplněných o povinné semináře. Hodnocení se skládá z prezentace skupinového projektu a závěrečné písemné zkoušky.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber (02.02.2020)

Kurz je ukončen písemnou zkouškou v rozsahu přednášek, povinné literatury a obsahu seminářů.

Nezbytnou podmínkou absolvování je odevzdání a prezentace skupinového projektu.

Témata projektů budou upřesněna na prvním semináři.

 

Celkové hodnocení kurzu:

91 % a více  - A

81-90 % - B

71-80 % - C

61-70 % - D

51-60 % - E

0-50 % - F

 

 

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber (02.02.2020)

1)    19.2. Metodologická východiska – základní přístupy k výzkumu politického jednání: institucionalismus, behavioralismus, neo-institucionalismus

2)    26.2. Seminář: Data pro komparativní výzkum koalic

a.     ParlGov, Party Facts, European Representative Democracy Data Archive a další

3)    4.3. Východiska teorie koalic:

a.     Teorie her; J. von Neumann, O. Morgenstern, J. Nash

b.     Teorie racionální volby, Kenneth Arrow a jeho teorém

c.     Teorie Veto Players

4)    11.3. Klasifikace exekutivních forem vládnutí I.

a.     Základní modely

5)    18.3. Seminář: Počítání koalic

a.     Klasifikace v praxi

b.     Tvorba scénářů pro koaliční vyjednávání

6)    25.3. Klasifikace exekutivních forem vládnutí II.

a.     Vliv ideologie

b.     Uzavírání stranického systému

7)    1.4. Role politických stran

a.     Politické strany jako unitární aktéři koaličních vazeb

b.     Office-seeking, policy-seeking a vote-seeking theories, jejich kritické zhodnocení K. Strømem

8)    8.4. Seminář: Měření a vizualizace ideologické polarizace, analýza vládních formulí

9)    15.4 Portfolio a stranické preference: exekutivní posty jako zisky politických stran, disproporcionalita portfolia a související metodologické problémy

10) 22.4. Menšinové vlády, velké koalice, oversized cabinets: důvody a možnosti vzniku, teoretické předpoklady versus empirické poznatky

11) 29.4. Aplikace teorie koalic na lokální a regionální úrovni politických systémů - metodologické problémy, odlišnosti a možnosti

12) 6.5. Seminář: Prezentace projektů

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK