PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Malá obhajoba - JPD027
Anglický název: Small defense
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Anotace -
Prezentace podkladů závěrečného znění disertační práce s cílem upozornit doktoranda na možné nedostatky a dát mu prostor k jejich odstranění.
Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (29.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou splnění povinnosti je úspěšné obhájení prvního znění závěrečného textu disertační práce.

 

Závazný postup spojený s interní (tzv. malou) obhajobou:
 
1) Doktorand odevzdá text své disertační práci elektronicky CDS (samozřejmostí je povinnost doktoranda svého školitele o tomto kroku informovat).
 
2) Pověřený člen CDS následně požádá oficiálně školitele doktoranda, aby předložil návrhy nejméně dvou oponentů dané disertační práce (návrh musí obsahovat profesní zdůvodnění oborového zaměření oponentů včetně kontaktů). 
 
3) Pověřený člen CDS následně se souhlasem předsedy OR osloví oponenty a poté, co získá souhlas s vypracováním posudku, jim disertační práci zašle v elektronické podobě (případně předá jiným způsobem, pokud o to oponent požádá) s požadavkem, aby posudek vypracovali a zaslali zpět CDS. Doba na zpracování posudku by měla být stanovena v rozmezí 3-4 týdnů.
 
4) Po obdržení posudků je pověřený člen CDS zašle doktorandovi a školiteli. Doktorand má následně nejméně jeden týden na to, aby se s připomínkami oponentů seznámil a připravil se na obhajobu. Pokud požádá o delší čas, může mu být tato lhůta prodloužena. 
 
5) V mezidobí dohodne CDS termín malé obhajoby s vedoucím katedry politologie. Termín konání interní obhajoby včetně všech náležitostí oznámí CDS doktorandovi, školiteli i oponentům, veřejnost pak s termínem obhajoby seznámí vedoucí katedry, resp. jím pověřený pracovník (může být člen CDS).
 
6) Malá obhajoba probíhá formou veřejné diskuse o disertační práci s cílem odhalit nedostatky a poskytnout doktorandovi reflexi, která povede ke zkvalitnění závěrečného textu disertace.
 
7) O průběhu malé obhajoby se vypracuje záznam (zodpovídá pověřený člen CDS), který odsouhlasí předseda OR.
 
8) Po ukončení malé obhajoby zapíše splnění povinnosti do SIS garant předmětu.
 
9) Po malé obhajobě doktorand zapracuje relevantním způsobem připomínky a náměty do závěrečného textu své disertační práce a přihlásí se dle pravidel studia k závěrečné obhajobě.
Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (18.03.2021)
Literatura -

Literatura k disertační práci dle jejího zaměření.  

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (24.10.2019)
Metody výuky -

Příprava na obhajobu se řídí potřebami doktoranda a může probíhat formou sjednaných konzultací. Jejich rozsah není dán.

 

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (27.01.2023)
Sylabus -

V průběhu kurzu doktorand vypracuje předběžný text disertační práce se všemi potřebnými náležitostmi, který předloží k malé obhajobě. Text musí mít všechny náležitosti odborného a musí projít oponentním řízením. O průběhu a výsledku malé obhajoby se vytvoří zápis s podrobným doporučením úprav disertačního textu. 

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (29.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK