PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář II. - JPD019
Anglický název: PhD Seminar II.
Český název: Doktorandský seminář II.
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (9999)
letní:neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Vyučující: Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
doc. Michel Perottino, Ph.D.
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Janusz Salamon, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (29.10.2019)
Kurz navazuje na Doktorandský seminář I. a je určen pro práci na tezích disertační práce pod vedením školitele.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (29.10.2019)

Cílem semináře je umožnit doktorandům dopracovat a zkvalitnit teze disertační práce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (29.10.2019)

Podmínkou ukončení semináře je předložení dopracovaných podrobných tezí disertační práce školiteli. Teze musí mít takový charakter, aby dle nich byl doktorand schopen zpracovat disertační práci v řádném termínu stanoveném harmonogramem studia v jeho ISP a mohl v souladu s tímto harmonogramem přistoupit k její obhajobě.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (29.10.2019)

Zdroje a literatura odpovídají individuálnímu zaměření disertační práce každého doktoranda.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (27.01.2023)

Seminář probíhá individuální formou. Doktorand pod vedením svého školitele shromažďuje potřebné informace a následně výsledky své práce konzultuje v pravidelných intervalech se svým školitelem. O přesném harmonogramu konzultací rozhoduje školitel, a to s ohledem na individuální potřeby doktoranda.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (29.10.2019)

Celý semestr doktorandi pracují pod vedením svého školitele. O výsledku své práce informují školitele na pravidelných setkáních, nejméně však jednou za měsíc. Konkrétní harmonogram stanoví dle individuální potřeby každého doktoranda jeho školitel.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (28.12.2017)

Kurz si zapisují doktorandi v druhém semestru svého studia. Podmínkou zápisu je splnění kurzu Doktorandský seminář I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK