PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář I. - JPD018
Anglický název: PhD Seminar I.
Český název: Doktorandský seminář I.
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (9999)
letní:neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Vyučující: Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
doc. Michel Perottino, Ph.D.
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Janusz Salamon, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (29.10.2019)
Doktorandský seminář I. je určen pro studenty prvního ročníku doktorandského studia. Doktorandi mají v jeho průběhu rozpracovávat teze své disertační práce, a to na základě připomínek a požadavků školitele.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (29.10.2019)

Doktorandi v prvním semestru studia mají získat možnost dále pracovat na tezích disertační práce a vytvořit si tak nezbytné východisko pro zpracování kvalitního a odborně přínosného textu, který budou schopni včas a dle schváleného harmonogramu v ISP splnit.  

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (29.10.2019)

Doktorandi předkládají výsledek své práce na tezích svému školiteli, který hodnotí splnění povinnosti v souladu s požadavky obsaženými v ISP doktoranda.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (29.10.2019)

Zdroje a literatura odpovídají individuálnímu zaměření disertační práce každého doktoranda.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (05.02.2021)

Práce na rozpracování tezí probíhá formou individuálních konzultací se školitelem a dle jeho požadavků doktorand zpracovává nezbytné podklady pro svou disertančí práci.  

Kurz probíhá v ZS 2020/21 na platformě dle stanovení školitele (zoom, meet or teams), kterou každý školitel oznámý svému doktorandovi, resp. svým doktorandům.

 

V ZS 2020/2021 probíhají semináře formou on-line. Každý školitel si stanoví vlastní místnost pro nutné konzultace se svými studenty.

 

Pro potřeby konzultace s garantkou je zřízena místnost na zoom:

Topic: Doktorský seminář 

pondělí  17:00 

Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/95448935859

Meeting ID: 954 4893 5859

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (29.10.2019)

Celý semestr doktorandi pracují pod vedením svého školitele. O výsledku své práce informují školitele na pravidelných setkáních, nejméně však jednou za měsíc. Konkrétní harmonogram stanoví dle individuální potřeby každého doktoranda jeho školitel. 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Michel Perottino, Ph.D. (29.10.2019)

Kurz si zapisují doktorandi v prvním semestru svého studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK