PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář VI. - JPD013
Anglický název: PhD Seminar VI.
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 9999 (9999)
letní:neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
prof. Miroslav Novák, Dr.
doc. Michel Perottino, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Janusz Salamon, Ph.D.
Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RICHOVA (01.07.2013)
V doktorandském semináři studenti třetího ročníku představují témata svých disertačních prací s přednostním zřetelem k základním koncepčním, metodologickým a interpretačním problémům. Jejich úkolem je v časově stanovené době vysvětlit a obhájit v diskuzi svůj záměr a zaujmout kvalifikované stanovisko k případným podnětům a námitkám.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (28.12.2017)

Cílem kurzu je umožnit doktorandům zpracovat závěrečný text disertační práce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (28.12.2017)

Předložení závěrečného textu disertační práce k obhajobě.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (26.10.2019)

Odpovídá zaměření disertační práce.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (05.02.2021)

Práce probíhá formou individuálních konzultací se školitelem a dle jeho požadavků doktorand zpracovává nezbytné podklady.

Kurz probíhá v ZS 2020/21 na platformě dle stanovení školitele (zoom, meet or teams), kterou každý školitel oznámý svému doktorandovi, resp. svým doktorandům.

 

V ZS 2020/2021 probíhají smeináře formou on-line. Každý školitel si stanoví vlastní místnost pro nutné konzultace se svými studenty.

 

Pro potřeby konzultace s garantkou je zřízena místnost na zoom:

Topic: Doktorský seminář 

pondělí  17:00 

Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/95448935859

Meeting ID: 954 4893 5859

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (28.12.2017)

Celý semestr doktorandi pracují pod vedením svého školitele. O výsledku své práce informují školitele na pravidelných setkáních, nejméně však jednou za měsíc. Konkrétní harmonogram stanoví dle individuální potřeby každého doktoranda jeho školitel.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (28.12.2017)

Absolvování kurzu Doktorandský seminář V.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK