PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář III. - JPD010
Anglický název: PhD Seminar III.
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 9999 (9999)
letní:neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
prof. Miroslav Novák, Dr.
doc. Michel Perottino, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Janusz Salamon, Ph.D.
Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RICHOVA (01.07.2013)
V doktorandském semináři studenti druhého ročníku představují témata svých disertačních prací s přednostním zřetelem k základním koncepčním, metodologickým a interpretačním problémům. Jejich úkolem je v časově stanovené době vysvětlit a obhájit v diskuzi svůj záměr a zaujmout kvalifikované stanovisko k případným podnětům a námitkám.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (28.12.2017)

Kurz je určen pro zpracování podkladů k problematice, které je věnována distertační práce. Doktorand pracuje pod vedením školitele. 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (28.12.2017)

Předložení části disertační práce dle požadavku školitele a ISP.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (29.10.2019)

Zdroje a literatura odpovídají individuálnímu zaměření disertační práce každého doktoranda.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (05.02.2021)

Práce probíhá formou individuálních konzultací se školitelem a dle jeho požadavků doktorand zpracovává nezbytné podklady. 

Kurz probíhá v ZS 2020/21 na platformě dle stanovení školitele (zoom, meet or teams), kterou každý školitel oznámý svému doktorandovi, resp. svým doktorandům.

 

V ZS 2020/2021 probíhají semináře formou on-line. Každý školitel si stanoví vlastní místnost pro nutné konzultace se svými studenty.

 

Pro potřeby konzultace s garantkou je zřízena místnost na zoom:

Topic: Doktorský seminář 

pondělí  17:00 

Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/95448935859

Meeting ID: 954 4893 5859

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (28.12.2017)

Celý semestr doktorandi pracují pod vedením svého školitele. O výsledku své práce informují školitele na pravidelných setkáních, nejméně však jednou za měsíc. Konkrétní harmonogram stanoví dle individuální potřeby každého doktoranda jeho školitel.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (28.12.2017)

Absolvování kurzu Doktorandský seminář II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK