PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Politický systém ČR I. (celostátní úroveň) - JPB582
Anglický název: Political system of Czech Republic I (national level)
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 35 / 35 (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jakub Stauber
Vyučující: Mgr. David Jágr
Mgr. Jakub Stauber
P//Je prerekvizitou pro: JPB583
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Kamil Švec, Ph.D. (06.03.2018)

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními ústavními politickými institucemi českého politického systému a s jejich fungováním. Důraz bude kladen na vztahy mezi jednotlivými institucemi a na pochopení jejich role v politickém rozhodování. Absolventi kurzu by měli umět chápat rozhodovací procesy na celostátní úrovni českého politického systému.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber (23.10.2018)

Kurz je zakončen písemnou zkouškou.

Ke zkoušce je připuštěn student, který má splněnu účast na seminářích. Počet neomluvených absencí je nula, absence ze zdravotních důvodů, doložená lékařem, bude nahrazena po domluvě s vedoucím semináře.

Aktivní účast na seminářích a věcnými argumenty podložená debata jsou hlavními náplněmi semináře. Seminární aktivita je součástí celkového hodnocení kurzu.

Vedoucí semináře vede přehled docházky a hodnotí seminární aktivitu, která tvoří 20 % celkového hodnocení kurzu. Zbývajících 80 % hodnocení tvoří výsledek písemného testu zaměřený především na obsah přednášek a povinné četby. 

 

Výsledné hodnocení kurzu na škále:

  • 91 % a více - A
  • 81-90 % - B
  • 71-80 % - C
  • 61-70 % - D
  • 51-60 % - E
  • 0-50 % - F
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber (18.03.2019)

Povinná literatura

CABADA, L.; VODIČKA, K. Politický systém České republiky. Praha: Portál, 2011.

Reader (Legislativní proces, klíčové zákony)

 

Další literaturou je:

BALÍK, S.; HLOUŠEK, V., HOLZER, J., ŠEDO, J. Politický systém českých zemí 1848-1989. Brno: MPÚ, 2003.

BUREŠ, J. Občanské fórum. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007.

BUREŠ, J.; CHARVÁT, J.; JUST, P.; ŠTEFEK, M. Česká demokracie po roce 1989. Praha: Grada, 2013.

GERLOCH, A.; HŘEBEJK, J.; ZOUBEK, V. Ústavní systém České republiky. Praha, 1999.

HLOUŠEK, V.;  ŠIMÍČEK, V. (eds.) Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2005.

KOPEČEK, L. Éra nevinnosti. Česká politika 1989-1997. Brno: Barrister & Principal, 2010.

PŠEJA, P. Stranický systém České republiky. Brno: CDK, 2005.

LEBEDA, T.; LINEK, L.; LYONS, P.; VLACHOVÁ, K. et al. (2007). Voliči a volby 2006. Praha: SOÚ AV ČR, 2007.

Ústava České republiky, úst. zák. č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších novel

VEČERNÍK, J. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha, 1998.

 

zákony týkající se politického systému (volební zákony, zákony o jednacích řádech Poslanecké sněmovny a Senátu, zákon o politických stranách, zákon o Ústavním soudu, zákon o přímé volbě prezidenta,...)

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Kamil Švec, Ph.D. (06.03.2018)

Kurz je vyučován formou přednášek a seminářů. Účast na přednáškách je dobrovolná, semináře jsou povinné. Předpokládá se, že semináře budou mít ve dvou případech formu exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Senátu Parlamentu ČR.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. David Jágr (12.02.2020)

1. Politická transformace, rozdělení ČSFR

2. Konsolidace demokracie; základy demokracie, politická kultura v ČR,

3. Ústava ČR - vznik, základní ústavní a politické principy, základy ústavního pořádku v ČR

4. Legislativní moc - postavení a funkce Parlamentu ČR, vnitřní členění

5. Legislativní moc - Ústavodárný a zákonodárný proces, problémy českého parlamentarismu

6. Exekutivní moc - Prezident republiky, jeho postavení v politickém systému, pravomoci a vliv

7. Exekutivní moc - Vláda ČR, její postavení v politickém systému, funkce, formování vlády a problémy s tím spojené

8. Soudní moc - Ústavní soud ČR, vznik, funkce, kauzy; Nejvyšší správní soud, jeho význam pro politický systém, vliv na politické strany

9. Soudní moc - Obecné soudy, státní zastupitelství (NSZ, VSZ), veřejný ochránce práv; Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka; propojení institucí s politickým systémem

10. Volby a volební systémy v ČR

11. Politické strany v ČR - vývoj a etablování stranického systému; hlavní politické události let 1990-1996

12. Politické strany v ČR a hlavní politické události let 1996-2017

 

Obsah seminářů

  Ústava ČR 25.2.2020

  Legislativní proces 10.3.2020

 Financování politických stran a volební kampaň 24.3.2020

 – Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 7.4.2020

 – Návštěva Senátu Parlamentu ČR: důležité: OBČANSKÝ PRŮKAZ S SEBOU! 24.4.2020

  Problematika expertízy 5.5.2020

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK