PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kvalitativní metody zkoumání politiky - JPB284
Anglický název: Qualitative Methods of Political Research
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 999 / 138 (160)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence: critical thinking, data literacy
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Čapek
RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Mgr. Aleš Michal
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro JPB049 a JPB284 (JPB283 nebo JSB535)}
Neslučitelnost : JSB604
Je prerekvizitou pro: JPB192
Je záměnnost pro: JSB604, JPB222
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (23.11.2021)
Kurz Kvalitativní metody zkoumání politiky (JPB284) má za cíl nabídnou studentům komplexní pohled na (především kauzální) kvalitativní a smíšený výzkum politiky a jeho pozici v širším kontextu zkoumání politiky obecně. Kurz začíná od obecných otázek významu metodologie a metod pro výzkum i systematické přemýšlení mimo něj a pokračuje přehledem výzkumných metod a přístupů ve společenských vědách obecně. První blok se zaměřuje na metodologické otázky spojené s deskripcí jakožto významné (a občas opomíjené) součásti širšího kauzálního výzkumu. V otázce deskripce se zaměřuje na otázky konceptualizace, sběru a interpretace dat a historickým případovým studiím. Druhý blok se přímo věnuje kauzálnímu výzkumu. Blok začíná základní diskusí kauzality, kauzálních teorií a z nich se odvozujících hypotéz. V hlavní části tohoto bloku jsou pak představeny klíčové kvalitativní a smíšené metody pro kauzálně orientovaný výzkum. Metody/techniky výběru případů jsou členěny dle vztahu k teorii: (i) aplikace teorie, (ii) testování teorie a (iii) vytváření teorie. V závěru se kurz zaměřuje na základní představení kritických a post-strukturálních alternativách kauzálního výzkumu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (12.09.2021)

Hlavním cílem kurzu je vybavit studenty schopností samostatného logického uvažování o metodě jako o významné a integrální součásti výzkumu. Absolvent by měl disponovat aktivní i pasivní metodologickou kompetencí. Absolvent by měl být schopen nezávisle zvolit logický a správný postup pro zodpovězení dané výzkumné otázky, obhájit zvolený postup oproti jeho alternativám a přiměřeně kvalitně jej realizovat. Rovněž by měl být schopen jako čtenář odborné literatury kriticky zhodnotit metodologický postup jiných autorů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (09.10.2023)

V kurzu lze v povinné části získat maximálně 100 bodů.

Z toho lze získat:

·         46 bodů za závěrečný test (z testu je třeba získat alespoň 50 %)

·         Domácí úkoly: 33 b. (rozložené mezi tři úkoly 6 - 10 - 17)

.         Literature review +: 16
.         Aktivita - 5

 

Podmínkou absolvování kurzu je:

·         účast na cvičeních;

·         odevzdání všech domácích úkolů;

·         napsání závěrečného testu;

·         získání alespoň 50 bodů celkem za kurz;

·         získání alespoň 50 % bodů ze závěrečného testu.

 

Klasifikace se řídí Opatřením děkanky č.17/2018.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (10.09.2018)

Gerring, John 2017: Applied Social Science Methodology: An Introductory Guide. Cambridge University Press.

Rozšiřující literatura (přednášky):

1)      Van Evera 1997: Guide to Methods for political science, MIT Press

2)      Beach, D., Pedersen, R. 2016: Causal Case Study Methods, Foundations and Guidlines for Camparing, Matching, and Tracing.

 

LITERATURA K SEMINÁŘŮM BUDE V MOODLE

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (09.10.2023)

Předmět je vyučován prostřednictvím kombinace přednášky a semináře. Přednášky se konají každý týden a zaměřují na předání základních znalostí a opírají se o zvolenou učebnici.

V 2021/22 budou mít studenti dopředu k dispozici videopřednášky z loňského roku, které si naposlouchají před přednáškou. Přednáška bude věnována diskusi probírané látky s důrazem na nejproblematičtjější části.

 

Semináře se zaměřují na procvičení látky především formou debaty, diskuze o zadané výzkumné četbě a o domácích úkolech a dalších aktivit. Četba literatury na semináře a realizace domácích úkolů představuje jádro samostatné práce studenta v předmětu.

Kurz je doplněn vlastní stránkou Moodle poskytujícím četbu, videa a další elementy kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (23.11.2021)

Úvodní blok

·         PŘEDNÁŠKA 1: Úvodní hodina

o   Organizační otázky

o   Co to je metodologie/metoda

o   Význam metod(ologie) (pro studenta a pro absolventa)

o   Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu, relativní výhody, komplementarita

o   Typy argumentů a jejich význam (deskriptivní, kauzální, preskriptivní, normativní)

 

·         PŘEDNÁŠKA 2: Základy výzkumného designu pro různé typy argumentů

o   Klíčové pojmy – Data, pravidelnost (zákonitost), teorie, hypotéza, koncept

o   Možná dělení výzkumných přístupů:

§  Experimentální / Observační

§  Velká N (statistika), Malá N (případové a komparativní studie), N=0 či 1 – kontrafaktuální výzkum, interpretativní alternativa.

§  Idiografický vs. nomotetický výzkum (rozsah generalizace)

§  Induktivní vs. deduktivní výzkum

 

·         SEMINÁŘ 1: Identifikace a klasifikace argumentů (semináře probíhají pro každou skupinu jednou za 2 týdny)

o   Identifikace teorie, rozdíl mezi teorií a hypotézou

o   rozlišování různých druhů argumentů a přístupů k výzkumu, diskutování relativních silných a slabých stránek

 

Deskriptivní blok

 

·         PŘEDNÁŠKA 3: Deskripce I.

o   Co je deskripce a kdy má deskriptivní práce smysl?

o   Typy deskriptivní argumentů

o   Zdroje dat a informací – triangulace zdrojů, odhad možného zkreslení/zaujatosti dat

 

·         PŘEDNÁŠKA 4: Koncepty

o   Co je koncept, k čemu slouží – míra abstrakce konceptu

o   Koncepty v běžném jazyce a hovoru vs. koncepty ve vědě

o   Způsoby formování (definování) konceptu

o   Klíčové atributy konceptů

o   Konceptualizace – příklady dopadu na výzkum

o   Práce s daty, operacionalizace – konstrukce indikátorů a indexů. operacionalizace (indexy a agregované indexy – postačující vs. nutné podmínky, kumulativní indexy atd.)

 

·         SEMINÁŘ 2: Konceptualizace/deskripce ()

o   Klasifikace případů (patří/nepatří do konceptuální kategorie – alternativní pravidla klasifikace)

o   Práce s daty – sběr, třídění, interpretace a grafická prezentace dat (excel)

o   Práce s indexy, chápání významu metody skladby indexu

 

·         PŘEDNÁŠKA 5: Deskripce II.

o   Historický výzkum – práce s archivními materiály,

o   Jednopřípadová ateoretická studie

o   Obsahová analýza

 

Kauzální blok

 

·         PŘEDNÁŠKA 6: Kauzalita

o   Teorie jako kauzální argument spojující dva koncepty/proměnné

o   Hypotéza jako most mezi abstraktní teorií a empirickými daty

o   Kontrafaktuál jako podmínka i výstup kauzální teorie

o   Nezbytné a postačující podmínky vs. "ATE"

 

 

·         SEMINÁŘ 3: Kontrafaktuály a hypotézy ()

o   Procvičování kontrafaktuálního uvažování a odvozování hypotéz z teorie

 

·         PŘEDNÁŠKA 7: Kauzalita II: Aplikace teorie na případ

o   Aplikace teorie

o   Theory-guided case study

o   Scénáře

 

·         PŘEDNÁŠKA 8: Kauzalita III – Testování teorie

o   Testování teorie – kvalitativní vs. kvantitativní přístup

o   Výběr případů z regresního modelu

o   Výběr případů z populace (maximalizace variance na nezávisle proměnné)

o   Vnitropřípadové vs. komparativní studie

 

·         SEMINÁŘ 4: Výběr případů + mikro-případová studie ()

o   Výběr vhodné teorie pro vysvětlení případu

o   Výběr vhodného případu pro testování teorie

o   Interpretace výsledků testování teorie

 

·         PŘEDNÁŠKA 9: Kauzalita IV – vytváření teorie

o   Modifikace teorie

o   Induktivní vytvoření teorie

§  Výběr případů pro generování teorie

·         Deviantní případy

·         Výběr na závisle proměnné (maximalizace variance na Y – napříč či uvnitř případu)

Alternativní blok

·         PŘEDNÁŠKA 10: Teorie - deduktivní přístup

o Neformální model

o Formální model

o Testování modelu

 

·         SEMINÁŘ 5: Formalizace "verbální" teorie/verbalizace "statistického modelu"

 

·         PŘEDNÁŠKA 11: Interpretativní metody I.

o   Základní předpoklady kauzálních a interpretativních metod (shody vs. rozdíly)

 

·         PŘEDNÁŠKA 12: Bakalářské práce - "tips and tricks"

 

·         SEMINÁŘ 6: Finální úkol 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK