PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Politické systémy střední Evropy - JPB262
Anglický název: Political systems of Central Europe
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 90 / 90 (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jakub Stauber
Vyučující: Mgr. Jakub Stauber
Prerekvizity : JPB252
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber (26.09.2018)
Kurz je věnován problematice politických systémů vybraných zemí střední a východní Evropy: Slovenska, Maďarska, Polska, Rumunska, Litvy, Lotyšska, Estonska. Přednášky pokryjí problematiku přechodu k demokracii v těchto zemích, ústavního vývoje a postavení jednotlivých ústavních institucí a prvků politických systémů. Pozornost bude věnována také komparaci jednotlivých prvků politických systémů v rámci dvou regionů: Visegrád a Pobaltí. Semináře jsou tematicky zaměřeny na socioekonomické proměny a jejich vliv na politické systémy jednotlivých států.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber (26.09.2018)

Povinná literatura:

Cabada, Ladislav a kol. (2008). Komparace politických systémů III.: Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Vysoká škola ekonomická, nakladatelství Oeconomica.

Kubát, Michal a kolektiv. (2004). Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia.

Luther, Kurt Richard - Müller-Rommel, F. (2009). Political Parties in the New Europe. Oxford: OUP.

další texty (povinná četba) budou upřesněny v průběhu semestru

 

Doporučená literatura

Cabada, Ladislav - Dvořáková, Vladimíra (eds.) (2004). Komparace politických systémů III. 2. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická. (starší vydání výše uvedené publikace)

Dvořáková, Vladimíra - Kunc, Jiří (1994). O přechodech k demokracii. Praha: Slon.

Fiala, Petr - Holzer, Jan - Strmiska, Maxmilián a kol. (2002). Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Brno: Mezinárodní politologický ústav.

Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír (eds.) (2002). Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. Brno: Mezinárodní politologický ústav.

další literatura bude doporučena vyučujícím v průběhu kurzu

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber (26.09.2018)

Přednáška doplněná analýzou dokumentů k politickému a ústavnímu vývoji probíraných států.

Náplní semináře je skupinová prezentace na zadané téma dle tematických okruhů. Pracovní skupina bude mít cca 4-5 studentů. Společná prezentace je nezbytnou podmínkou splnění kurzu a bude tvořit 20 % z celkového hodnocení. Hodnoceni budou studenti jednotlivě dle svých individuálních výkonů. V úvodu prezentace bude vyznačeno autorství jednotlivých částí.

K seminárním tématům je možné se připisovat zde (dříve než na odkaz kliknete, přihlašte se ke své fakultní schránkce via gmail)

K přístupu je nutné používat fakultní email! Žádostem o zpřístupnění pro jiné emailové adresy nebude vyhověno.

Účast na seminářích je povinná a je kontrolována, povolena je jedna neomluvená absence. Studenti, kteří nebudou moci ze závažných důvodů prezentovat (zahraniční výjezd v rámci ERASMUS+, dlouhodobá choroba apod.), budou psát samostatnou seminární práci v rozsahu 10-12 normostran na téma vycházející ze seminárních okruhů. Seminární práce bude součástí celkového hodnocení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber (01.10.2019)

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Obsahem examinace je látka odpřednášena vyučujícícmi během kurzu, povinná literatura a dokumenty uvedené vyučujícími během přednášek, témata seminářů (obsahy prezentací). Ke zkoušce může student přistoupit, pokud má splněnou docházku na seminářích a pracoval na seminární prezentaci.

Písemná zkouška je hodnocena na následující škále:

 

91% a více A
81 - 90 % B
71 - 80 % C
61 - 70 %  D
51 - 60 % E

00 - 50 %

F


 

Studenti, kteří se rozhodli zapsat si kurz přesto, že jsou na zahraničním výjezdu v rámci programu Erasmus+, nahrazují svoji účast na seminářích seminární prací. Seminární práce bude vycházet z tematických okruhů pro semináře a bude konzultována s garanty kurzu. Rozsah: 10-12 normostran vč. poznámkového aparátu, bez seznamu literatury. Odevzdána bude nejpozději do 20.12.2019 včetně. Do tohoto termínu je nutné odeslat seminární práci na fakultní email garanta kurzu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber (01.10.2019)

Program přednášek

2.10.

Úvod a teorie

Přednáška

 

9.10.

Polsko

Přednáška

 

16.10.

Polsko

Přednáška

Seminář 01

23.10.

Slovensko

Přednáška

Seminář 02

30.10.

Slovensko

Přednáška

Seminář 03

6.11.

Maďarsko

Přednáška

Seminář 04

13.11.

Maďarsko

Přednáška

Seminář 05

20.11.

Rumunsko

Přednáška

Seminář 06

27.11.

Estonsko

Přednáška

Seminář 07

4.12.

Estonsko + Lotyšsko

Přednáška

Seminář 08

11.12.

Lotyšsko

Přednáška

Seminář 09

18.12.

Litva

Přednáška

Seminář 10

 

 

Seminář: Socioekonomické problémy transformace

Tématické okruhy:

1) Ekonomická transformace

2) Národnostní menšiny a jejich reprezentace

3) Politika a média ve střední Evropě

4) Volební kampaně ve středoevropském prostoru

5) Nové typy politických stran v zemích střední Evropy

6) Přístupy k migraci v jednotlivých zemích

7) Vztah země k evropské integraci

8) Dědictví minulosti ve veřejném prostoru 

9) téma na základě konzultace

 

Formulář k zapsání se na seminář: bude zveřejněn.

 

Témata musí být zadána nejpozději do 14. 10. 2019 včetně. Pozdější zapsání nebude možné!

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK