PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Politická věda ve 20. století: geneze a proměny oboru II - JPB255
Anglický název: Political science in the 20th century: The genesis and transformation of the field
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 130 / 100 (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jakub Stauber
Vyučující: Mgr. Dušan Brabec
Mgr. Jakub Stauber
Neslučitelnost : JPB168
N//Je neslučitelnost pro: JPB168
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D. (18.02.2018)
Kurz navazuje na Politickou vědu ve 20. století: geneze a proměny oboru I. Věnuje se vybraným teoriím a konceptům diskutovaným v politologii ve 20. století a zároveň rezonujícím v současné odborné diskusi. Zabývá se teoriemi nedemokratických režimů, teoriemi přechodů k demokracii, teoriemi modernizace, věnuje a tématu demokracie a imigrace a tématu demokracie a náboženství.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D. (18.02.2018)

Studující by díky absolvování kurzu měli získat přehled o panující odborné diskusi k probíraným tématům, kurz by jim měl přiblížit základní stanoviska, která se v odborné diskusi objevovala a objevují, umožnit vlastní informovanou diskusi o nich.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D. (18.02.2018)

podrobný rozpis viz Harmonogram kurzu níže

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D. (18.02.2018)

Kurz je koncipován tak, aby umožnil aktivně promýšlet studovaná témata. Kombinuje přednášky, semináře a samostatné studium zadané literatury.  

Přednášky poskytují základní přehled v problematice, semináře se pak soustředí na konkrétní texty a diskusi o nich. Přečtení zadaných textů je podmínkou účasti na každém ze seminářů. O podrobnostech organizace kurzu budou studující informováni na první přednášce, ke komunikaci se studujícími bude využíván také e-mail prostřednitvím SISu.

 

Každý ze studentů absolvuje 4 semináře dle rozdělení do skupin. Účast na seminářích je povinná. Povinná četba na jednotlivé semináře je uložena jako soubory u sylabu. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D. (19.03.2018)

Pro úspěšné splnění kurzu je nutné absolvovat jak semináře, tak písemnou zkoušku.

Nutná 100 % účast na seminářích. 

Povinná četba na jednotlivé semináře je uložena jako soubory u sylabu.

Požadavky k úspěšnému absolvování kurzu:

1) Seminář:

·         50 % z celkového hodnocení

·         Celkem lze získat 100 bodů (celkem 4 semináře)

o    25 bodů v rámci jednoho semináře

§  14 bodů – písemný test

§  11 bodů – informovaná účast na diskuzi k tématu semináře

2) Písemná zkouška:

·         50 % z celkového hodnocení

·         Celkem lze získat 100 bodů

o    Test se bude skládat z látky přednášek, seminářů a povinné literatury

Celkem je tedy možné získat až 200 bodů

Studentem získané body přepočítané na procentuální úspěšnost budou odpovídat výsledné známce.

(př. Při zisku 135 bodů bude studentovi udělena známka D – úspěšnost 67,5 %)

Celkové bodové hodnocení kurzu:

A – 100 - 91 %

B – 90 - 81 %

C – 80 - 71 %

D – 70 - 61 %

E – 60 - 51 %

F – 50 - 0 %

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber (22.03.2019)

 

HARMONOGRAM: 

1.- 4. týden semestru - přednášky

5. - 13. týden semestru - semináře

rozdělení do skupin se řídí zápisem na konkrétní rozvrhový lístek v SISu

 

 

 

TÉMATA:

 

I. PŘEDNÁŠKY:

 

Přednáška 1

Teorie nedemokratických režimů

Povinná literatura:

Říchová Blanka, Přehled moderních politologických teorií. 1. vydání (resp. další), 2000, kapitola Totalitarismus a jiné nedemokratické režimy

Doporučená literatura:

BALÍK, Stanislav; KUBÁT, Michal. Teorie a praxe nedemokratických režimů. 2., přeprac. vyd. Praha, 2012

  

 

Přednáška 2

Teorie přechodů k demokracii. Teorie modernizace

Povinná literatura:

Říchová Blanka, Přehled moderních politologických teorií. 1. vydání, resp. další, 2000, kapitoly Teorie přechodů, Teorie modernizace

Doporučená literatura:

Dvořáková, V., Kunc, J. O přechodech k demokracii, Praha 1994.

 

 

Přednáška 3

Demokracie a imigrace

Doporučená literatura:

Baršová, Andrea – Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005, s. 7-49.

Pavel Barša. Politická teorie multikulturalismu. Brno: CDK, 1999, s. 7-19; 209-223; 231-246.

 

  

Přednáška 4

Demokracie a náboženství 

 

 

II. SEMINÁŘE:

 

Seminář 1

Koncept totalitarismu

Povinná četba na seminář:

ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu I-III. 1. vyd. Praha, 1996

rozmezí stran:

429-455

473-485

501-515

532-555

582-592

604-615

625-639

 

seminář 2

Teorie přechodů k demokracii. Teorie modernizace

Povinná četba na seminář:

1. Scott Mainwaring, Transitions to Democracy and Democratic Consolidation. Theoretical and Comparative Issues. Working Paper #130 - November 1989, The Helen Kellogg Institute for International Studies, 43 p.

2. Terry Lynn Karl, Philippe C. Schmitter, Modes of transition in Latin America, Southern and Eastern Europe. International social science journal, 1991; Iss. 128, pp. 269-284.

3. Samuel P. Huntington,  Třetí vlna: Demokratizace na konci 20. století, 2008, kap. 1 a 3

 

seminář 3

Koncept multikulturalismu a jeho kritika

Povinná četba na seminář:

a. Koncept multikulturalismu

Charles TAYLOR, Jürgen HABERMAS a Amy GUTMANN. Multikulturalismus: zkoumání politiky uznání. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2001, s. 41-90.

 

b. Kritika multikulturalismu

Susan Moler Okin, Is Multiculturalism Bad for Women?  Princeton University Press, 1999, s. 9-24. 

a

Giovanni Sartori, Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Esej o multietnické společnosti, Praha 2011, s. 13-85.

 

 

seminář 4

Demokracie a náboženství 

Povinná četba na seminář:

a) Demokracie a náboženství: 

STEPAN, Alfred C. Religion, Democracy, and the “Twin Tolerations”. Journal of Democracy, Vol. 11, No. 4, October 2000, str. 37-57. 

 

b) Sekularismus a politika: 

TAYLOR, Charles. The Meaning of Secularism, in The Hedgehog Review: Does Religious Pluralism Require Secularism? Vol 12. No. 3, Fall 2010.

 

c) Judaismus a politika: 

AVINERI, Shlomo. Origins and challenges of Israeli Democracy. Haaretz, 3.10.2014 

FINGERLAND, JAN. Mezi nebem a zemí aneb O některých zvláštnostech izraelské státnosti. Revue Prostor, č. 103-104. Praha 2014. 

 

d) Islám a politika: 

ROY, Olivier. Failure of Political Islam. Harvard University Press, Cambridge 1994.  

Preface, str. 1-27, 34-47. 

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D. (18.02.2018)

viz Karolínka

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D. (18.02.2018)

viz Karolínka

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK