PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mírové smlouvy a konference v mez. systému - JPB228
Anglický název: Peace Treaties and Conferences in International System
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 35 / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Jeřábek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Jeřábek, Ph.D.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Martin Jeřábek, Ph.D. (17.09.2019)

Známkování v kurzu proběhne v souladu s podmínkami zařazení výkonu studentů do stupnice A-F, bližší informace naleznou studenti v Opatření děkanky č. 17/2018, 
Klasifikace se řídí Opatřením děkanky č.17/2018a dále opatřením č. 20/2019

Ukončení: Kurz je ukončen písemným testem/ústní zkouškou z probrané látky a povinné literatury. V případě většího počtu účastníků bude zkouška probíhat formou písemného testu.

Aktivní účast studenta na kurzu (specifikováno v sylabu níže).  Od posluchačů se očekává aktivní účast a spolupráce s vyučujícím i ostatními studenty kurzu. Spolupráce v kurzu znamená průběžné studium zadané literatury, pravidelnou návštěvu přednášekpřípravu tzv. glosy, povinná je osobní konzultace glosy!, vypracování a řadné odevzdání písemných podkladů ke zvolené mírové smlouvě, přednesení glosy včasné fyzické i elektronické odevzdání písemných tezí.

 

Požadavky ke zkoušce/testu:

Prokazatelná znalost probrané látky a povinné literatury, zvláště klíčových kapitol z publikace: Lesaffer, R. (ed.): Peace Treaties and International Law in European History. 

Sylabus
Poslední úprava: JERABEKM (09.10.2007)

Název kurzu: Mírové smlouvy a konference v mezinárodním systému

Stručný obsah kurzu:

Mírová uspořádání v mezinárodním systému určovala, v některých případech i nově definovala, zásady pro fungování mezinárodních vztahů po skončení válečných konfliktů. Cílem kurzu je podat nejen základní charakteristiku důležitých mírových jednání v historii mezinárodního systému, ale i poskytnout analýzu pravidel, podle kterých byly důležité mírové smluvy uzavírány. Prostor bude věnován rovněž rozboru uplatnění/porušování nově ujednaných zásad mezinárodního práva.

Tématicky kurz pojednává mírové smlouvy, jednání a evropské kongresy v klíčovém období vytváření moderního mezinárodního práva, od Vestfálského míru 1648 do 20. let 20. století (např. Utrechtský a Rastattský mír, Vídeňský kongres, Berlínský kongres, Versailleský mír). Závěr kurzu bude věnován trendům rozvoje mezinárodních organizací (a jiných forem ukončení konfliktů ? příměří, rezoluce Rady OSN) ve 20. století v období od mírových smluv spojeneckých mocností s poraženými státy I. světové války.

Témata přednášek:

1. Úvod a základní pojmy; vytváření moderního mezinárodního systému

2. Mýtus Vestfálského míru a státní suverenita

3. Vestfálský systém, mezinárodní právo a praxe mírových smluv v 17. a 18. století

4. Mírové smlouvy s Osmanskou říší od Karlovického míru po Bukurešťskou smlouvu 1812

5. Napoleonské války a Vídeňský kongres 1815

6. Evropský koncert a mírové kongresy v době ?předbřeznové?

7. Sjednocovací procesy v Evropě ? mírové smlouvy v letech 1859-1871

8. Berlínský kongres 1878 a teritoriální apekty mírových smluv

9. Mírové hnutí a Haagské konference 1899/1907

10. Vítězové a poražení ? Pařížská mírová konference a Versailleská smlouva

11. Mírové smlouvy 1919/20 a poté ? nová éra mezinárodního práva?

12. Mezinárodní organizace a mírová uspořádání 20./21. století

13. Shrnutí problematiky a diskuse

Základní literatura k ústní zkoušce :

Kissinger, H.: Umění diplomacie, Praha 1996.

Lesaffer, R. (ed.): Peace Treaties and International Law in European History. From the Late Middle Ages to World War One. Cambridge 2004 (vybrané části budou určeny a dány k dispozici v knihovně v Jinonicích!).

Skřivan, A.: Evropská politika 1648-1914, Praha 1999.

Doporučená literatura:

Schroeder, P. W.: The Transformation of European Politics 1763-1848, Oxford, New York 1994.

Lauren Paul Gordon (ed.): Diplomacy. New Approaches in History, Theory, and Policy, New York,

London 1979.

Podmínky ukončení kurzu/požadavky na studenta:

Ukončení: Kurz je ukončen písemným testem/ústní zkouškou z probrané látky a povinné literatury. V případě většího počtu účastníků bude zkouška probíhat formou písemného testu.

Aktivní účast: Od posluchačů se očekává aktivní účast a spolupráce s vyučujícím i ostatními studenty kurzu. Spolupráce v kurzu znamená průběžné studium zadané literatury, pravidelnou návštěvu přednášek, přípravu tzv. glosy, její přednesení a odevzdání písemných tezí.

Glosa (zadání tématu, povinná konzultace a ústní vystoupení, podoba písemných tezí):

1. V první hodině (jen v odůvodněných případech ve druhé!) proběhne zadání tématu a určení data přednesení glosy po dohodě studenta s vyučujícím.

Upozornění: Student je povinen si určit téma osobně a co nejdříve! Na požadované zadání tématu déle než 14 dní po začátku semestru již nebude brán zřetel.

2. Poté, co student vypracuje promyšlenou strukturu glosy ve formě písemných tezí (stačí první návrh, ze kterého je jasně poznat struktura i hlavní myšlenky glosy), předloží vyučujícímu jeden týden před konáním svého ústního vystoupení teze k nahlédnutí. Zároveň proběhne společná ústní konzultace všech plánovaných referentů na příští hodinu. Rovněž bude dohodnuto, jakým způsobem budou referenti zasílat vyučujícímu defitivní elektronickou verzi tezí před konáním referátu. Osobní účast všech autorů glos/tezí na této konzultaci je prosím povinná a je podmínkou ústního vystoupení!

3. Jeden týden (7 dní) po společné konzultaci proběhne přednesení glos všemi referenty v pořadí, které bylo předem dohodnuto. Před přednáškou, ve které se bude konat ústní přednesení glosy, odezdá každý referent vyučujímu dva vytištěné exempláře definitivní podoby písemných tezí na min. 1 stranu A4 textu. Jestliže teze přesáhnou 1 stranu textu, budou vytištěny na 2 strany = 2 listy papíru (ne oboustranně!) a řádně sešité v levém horním rohu. Hotové teze referent rovněž poskytne v kopii všem účastníkům kurzu (ve fyzické podobě, velikost může přizpůsobit počtu kopírovaných exemplářů).

4. Glosa je krátké vystoupení na cca. 2-3 minuty (po předchozí dohodě s vyučujícím je možné referovat déle, záleží na tématu a časovém plánu) k vybrané mírové smlouvě. Glosa spočívá ve ?volném? (znamená, že glosa nebude předčítána!) shrnutí opravdu klíčových myšlenek včetně reprodukování nejdůležitějších závěrů dané mírové smlouvy. Podstatná je myšlenková obsažnost a zřetelná strukturovanost glosy svědčící o porozumění dané problematice. Formální úprava viz VZOR.

5. Glosa (i písemné teze) by měly vedle základní charakteristiky mírové smlouvy obsahovat: celý název a datum podepsání smlouvy (příměří apod.), základní i ostatní smluvní strany, hlavní výsledky smlouvy, teritoriální změny vyplývající ze smlouvy, dle možnosti přílohu s doslovným zněním důležitých pasáží dané smlouvy (možno i anglicky), případně mapu teritoriálních změn (viz vzor níže).

Upozornění: Dodržení stanovených pravidel, zvláště pak poskytnutí součinnosti vyučujícímu a ostatním účastníkům kurzu, je podmínkou pro připuštění ke zkoušce.

Závazná podoba první stránky tezí:

Velikost, formát písma a umístění na stránce dle vzoru jsou závazné!

vzor

Vlevo nahoře vpravo nahoře

název katedry a obor studia jméno a příjmení

název kurzu datum referátu, ročník a semestr

uprostřed

Název mírové smlouvy/příměří

(v závorce anglicky) + datum uzavření smlouvy

mezera 2 řádky

řádkování 1,5 , obyčejné písmo (nadpisy tlusté), velikost 12

Základní charakteristika dané mírové smlouvy ? o jakou smlouvu se jednalo, který konflikt ukončovala, datum apod.

smluvní strany, příp. způsob vyjednávání o smlouvě, pozice hlavních aktérů

teritoriální změny (před konfliktem a nový stav po podepsání mír. smlouvy)

hlavní výsledky, důsledky pro mez. systém (případně pro danou geograf. oblast).

Alternativně: Výňatek klíčové pasáže smlouvy (možno v anglickém jazyce)

Alternativně: Mapa v přiměřeném frmátu

U tezí je vhodné kombinovat nadpisy/body a plynulým textem, ne pouze body.

Na závěr tezí bude uveden kompletní bibliografický údaj pramenů

(včetně všech internetových zdrojů!).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK