PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do politologie - JPB198
Anglický název: Introduction to political science
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 9999 / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Mgr. Tomáš Halamka, Ph.D.
Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. (26.01.2023)
Kurz je určen studentům FSV UK, kteří studují jiné obory než politologie a mezinárodní vztahy. Cílem kurzu je uvést posluchače do studia politiky, seznámit je s politikou jako zásadním společenským fenoménem, a poukázat na místa, ve kterých se politika setkává s dalšími sférami společenského a ekonomické života. Kurz představuje hlavní pojmy studia politiky a klíčové poznatky, které politologie nabízí k chápání a studiu společenských jevů. Součástí kurzu je rovněž uvedení do základů politického myšlení (politické filozofie), studia mezinárodních vztahů a evropské integrace. Přednášky budou doplněny sérií krátkých videí dále pojednávajících o konkrétních otázkách domácí a mezinárodní politiky. Součástí kurzu je i povinná literatura ke každé výukové hodině.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. (04.02.2019)

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty nepolitologických oborů naší fakulty s problematikou politické vědy.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. (26.01.2023)

Povinná literatura:

Čapek, K.  (1991): O věcech obecných čili Zóon politikon. Praha: Československý spisovatel.

Hejdánek, J a Klaus, V (2004). Debata Václav Klaus x Ladislav Hejdánek, MF DNES a Přítomnost.

Heywood, A (2008). Úvod: jak porozumět ideologii v Politické ideologie. 4. vydání, Aleš Čeněk, s. 19-38.

Chytilek, R. et al. (2009). Volební systémy. Praha: Portál (3.kapitola).

Levitsky, S. a Ziblatt, D. (2018). Jak umírá demokracie. Praha: Prostor (1.kapitola).

Linz, J. (1990). Perils of Presidentialism. Journal of Democracy 1(1): 51-69.

Mair, P. (2008). Challenge to Party Government. West European Politics, 31(1-2): 211-234.

Sandel, M. (1995). Procedurální republika a nezakotvené jáství. Filosofický časopis, XLIII (2): 249-265.

 

Doporučená literatura:

Cabada, Ladislav; Kubát, Michal a kol. (2007). Úvod do studia politické vědy. Vyd. 2. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk.

Dahl, Robert A. (2001). O demokracii: průvodce pro občany. Praha: Portál.

Devetak, Richard; Burke, Anthony;  George, Jim. (2012). An Introduction to International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.

DrulákPetr. (2010). Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.

Novák, Miroslav (1997). Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: SLON.

Novák, Miroslav et al. (2011). Úvod do studia politiky. Praha: SLON.

Plechanovová, Běla. (2003). Úvod do mezinárodních vztahů - výběr textů. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku.

Říchová, Blanka. (2002). Úvod do současné politologie. Praha: Portál.

Sartori, Giovanni. (2001). Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: SLON.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. (26.01.2023)

Výuka probíhá formou přednášek. K jednotlivým přednáškám je přiřazena krátká povinná četba a krátká výuková videa.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. (28.02.2023)

Hodnocení kurzu proběhne v souladu s opatřením děkanky č. 17/2018.

Konkrétní podoba hodnocení má tuto podobu:

  1. Průběžné plnění úkolů v on-line prostředí. Průběžné týdenní úkoly vycházejí z látky probírané v hodinách, povinné četby a z videí projektu Politika Z (https://www.youtube.com/PolitikaZ, https://www.facebook.com/PolitikaZ, která jsou k jednotlivým hodinám tematicky přiřazená. Na vypracování úkolu mají studenti vždy dva týdny od uplynutí příslušné přednášky, pozdní odevzdání úkolu není možné. Absolvování kurzu spočívá v plnění průběžných zpravidla týdenních úkolů na Moodle kurzu (https://moodle.cuni.cz/course/view.php?id=633) a v úspěšném splnění závěrečného testu. Průběžné úkoly tvoří dohromady 40% bodů dostupných v kurzu. Student musí získat více než 50 % bodů za průběžné úkoly.
  2. Závěrečný písemný test na probraná témata na základě výkladu v přednáškách a povinné literatury. Závěrečný test poté ověřuje znalost a porozumění látce z celého semestru, na základě výkladu na přednáškách, materiálů ve videích a povinné četby.  Závěrečná písemný test tvoří 60% bodů dostupných v kurzu. Student musí získat více než 50 % bodů za závěrečný písemný test.

Veškeré materiály ke kurzu jsou k dispozici na e-learningové platformě Moodle, dostupné na: https://moodle.cuni.cz/course/view.php?id=633

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. (26.01.2023)

Obsah kurzu:

1.       Co je politika a k čemu je dobrá?

Četba: Čapek, K.  (1991): O věcech obecných čili Zóon politikon. Praha: Československý spisovatel, kapitola: "O politice".

2.       Prezident jako „kladeč věnců“,  nebo prezident jako „absolutní monarcha“?

Četba: Linz, J. (1990). Perils of Presidentialism. Journal of Democracy 1(1): 51-69.

3.       Politické strany:  potřebné, ale odmítané

Četba: Mair, P. (2008). Challenge to Party Government. West European Politics, 31(1-2): 211-234.

4.   Černá skříňka demokracie? Volební systémy

Četba: Chytilek, R. et al. (2009). Volební systémy. Praha: Portál.

5.       Demokracie, její eroze a kolaps

Četba: Levitsky, S. a Ziblatt, D. (2018). Jak umírá demokracie. Praha: Prostor (1.kapitola).

 6. Nedemokratické režimy

Četba: Koestler, A. (1992) Tma o polednách. Praha: Odeon (pp. 11-29). 

7.       Stát!

Četba: Fukuyama, F. (2004). Budování státu podle Fukuyamy. Grada: Praha (kapitola 1)

8.       Mezinárodní politika, aneb proč státy válčí

Četba: Hans Morgenthau, Politika mezi státy, kapitola Šest principů realismu, (přetištěno v Plechanovová, B. (2003). Úvod do mezinárodních vztahů. Výběr textů, ISE, pp. 178–188)

9.   Globalizace a co s ní

Četba: Friedman, T. (2007). Svět je plochý. Praha: Academia (kapitola 1, pp. 15-33)

10.   Evropská unie

Četba: Hix, S. a Hoyland, B. (2011). The Political System of the European Union. Palgrave. kapitola 1

11.       Politické ideologie

Četba: Heywood, A (2008). Úvod: jak porozumět ideologii v Politické ideologie. 4. vydání, Aleš Čeněk, s. 19-38.

12.       Svoboda, moc a politika

Četba: Hejdánek, J a Klaus, V (2004). Debata Václav Klaus x Ladislav Hejdánek, MF DNES a Přítomnost.

13.       Komunitarismus a liberalismus

Četba: Sandel, M. (1995). Procedurální republika a nezakotvené jáství. Filosofický časopis, XLIII (2): 249-265.

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. (07.02.2022)

Žádné vstupní požadavky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK