PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Splendor and Misery of Détente - JMM283
Anglický název: Splendor and Misery of Détente
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015 do 2015
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 10 / neurčen (18)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Vít Fojtek, Dr., Ph.D.
Vyučující: PhDr. Vít Fojtek, Dr., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: FOJTEKV (16.09.2014)

Course is in English. For actual version of syllabus see English version of the Splendor and Misery of Détente syllabus.
Kurz je v angličtině. Pro aktuální znění sylabu viz anglická verze.

Přednáška se věnuje zahraničně politickým vztahům mezi oběma "supervelmocemi", Spojenými státy a Sovětským svazem, během tzv. détente v 60. a 70. letech 20. století. Zvláštní pozornost je věnována sovětské invazi do Československa v roce 1968 a jejímu vlivu na zahraniční politiku Spojených států a politiku zmírňování napětí celkově.
Literatura -
Poslední úprava: FOJTEKV (16.09.2014)

Course is in English. For actual version of syllabus see English version of the Splendor and Misery of Détente syllabus.

Kurz je v angličtině. Pro aktuální znění sylabu (včetně literatury) viz anglická verze.

Literatura povinná:
Faure J.: Americký přítel Československo ve hře americké diplomacie 1943-1968, Praha 2006 Knihovna FSV JINONICE (dále JIN)
Durman K.: Útěk od praporů: Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998. JIN
Luňák P.: Západ: Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997 JIN
Fojtek, V. "US Foreign Policy towards Czechoslovakia in 1968 in the Context of the Vietnam War". Acta Universitatis Carolinae: Studia territorialia, XII/ 2008, pp. 33-56.
Fojtek, V. "Zdrženlivost doporučena". Reakce Washingtonu na okupaci Československa v roce 1968 [Exercise Restraint. Washington´s Reaction to the 1968 Czechoslovak Crisis]. Český časopis historický [The Czech Historical Review], vol. 106, 3/2008, pp. 562-597.
Fojtek, V. Přes zátěž minulosti k nové východní politice: Vztahy mezi SRN a Československem v 60. letech jako příklad vymezování Bonnu vůči Washingtonu [From Past Historical Burdens to a New Ostpolitik: Relations between the Federal Republic of Germany and Czechoslovakia in the 1960s as an Example of Bonn´s Adjustment vis-a-vis Washington]. Soudobé dějiny, vol. 15, 1/2008, pp. 105-128 or Fojtek V. West German Policy towards Czechoslovakia as an Example of Bonn´s Determination towards Washington. Kosmas: Journal of Czechoslovak and Central European Studies. Vol. 20, no. 2 (Spring 2007), pp. 46-67.
Fojtek, V. "West European Security in the Aftermath of the 1968 Soviet Invasion of Czechoslovakia", Acta Universitatis Carolinae: Studia territorialia, V/ 2003, pp. 17-47.
Fojtek, V. "NATO po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa" [NATO in the Aftermath of the 1968 Soviet Invasion of Czechoslovakia], Mezinárodní politika, 9/ 2001, pp. 13-15.

Literatura doporučená:
Brandt W.: Erinnerungen, Berlin 2000.
Dobrynin A.: In Confidence: Moscow´s Ambassador to America´s Six Cold War Presidents, New York 1995. KLEMENTINUM (DÁLE KLEM)
Durman K.: Popely ještě žhavé.: II. Konce dobrodružství, Praha 2009.
Garton Ash. T.: In Europes Name: Germany and the Divided Continent, New York 1993. JIN, pouze v něm.
Johnson L.B.: The Vantage Point: Perspectives of the Presidency, 1963-1969, New York 1971. KLEM
Johnson P.: Dějiny 20. století, Praha 1991. JIN
Kissinger H.: Umění diplomacie: Od Richelieua k pádu Berlínské zdi, Praha 1999. JIN
Kissinger H.: White House Years, Boston 1979. JIN
Kovrig B.: Of Walls and Bridges: The United States and Eastern Europe, New York 1992; ibid.: The Myth of Liberation, Washington 1973. KLEM
Lacouture J.: De Gaulle: 3. Le souverain 1959-1970, Paris 1986. KLEM
LaFeber W.: America, Russia, and the Cold War 1945-1992, New York 1991. JIN

Sylabus -
Poslední úprava: FOJTEKV (16.09.2014)

Course is in English. For actual version of syllabus see English version of the Splendor and Misery of Détente syllabus.

Kurz je v angličtině. Pro aktuální znění sylabu viz anglická verze.

1. Americko-sovětské vztahy v letech 1953-1968. Počátek "bilaterální spolupráce".
2. V předvečer sovětské invaze do Československa.
3. "Nehoda na cestě détente". Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa a reakce USA.
4. Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa a její vliv na válku ve Vietnamu.
5. Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa a její vliv na rozhovory o omezení strategických zbraní (SALT).
6. Washington, NATO a dozvuky československé krize.
7. SRN a Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
8. De Gaullova "Détente, entente et coopération".
9. Brežněvova détente.
11.Přenesení studené války do třetího světa.
12.Definitivní konec détente.

Napsání písemné práce (3-5 stran včetně poznámkového aparátu) na stanovené téma na základě literatury poskytnuté přednášejícím - viz seznam povinné literatury. Složení ústní zkoušky na základě probrané látky a literatury k předmětu.

Přehled témat pro písemnou práci (3-5 stran, včetně poznámkového aparátu):
1. Origins of US-Soviet "Bilateral Cooperation".
2. 1968 Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia.
3. NATO in the Aftermath of the 1968 Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia.
4. US - Czechoslovak Relations 1943-1968.
5. US- Soviet Relations under Johnson.
6. Yom Kippur War of 1973.
7. Cyprus Crisis of 1974.
8. Soviet -Chinese Relations in 1960s/1970s.
9. US- Chinese Relations under Nixon.
10. US- Soviet Relations under Nixon.
11. Charles de Gaulle and Détente, Entente et Coopération.
12. Willy Brandt's Ostpolitik.
13. Brezhnew and Détente.
14. 1979 Soviet Invasion of Afghanistan.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK